Felsefe 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“An oluyor bir garip duyguya varıyorum
Ben bu sefil dünyada acep ne arıyorum”
Verilen dizelerde Necip Fazıl, aşağıdaki felsefi alanların hangisinde sorgulama yapıyor olabilir?

 • Bilim
 • Varlık
 • Sanat
 • Siyaset
Soru 2

Varlıkla ilgili problemler felsefede ontolojik problemler olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ontolojik bir problemdir?

 • Varlığın nitelikleri nelerdir?
 • Bilginin kaynağı nedir?
 • Doğru bilgi mümkün müdür?
 • Bilgi doğuştan mıdır?
Soru 3

Metafizik, doğa ötesi sorunlarla ilgili akılsal açıklamalar yapan bir felsefe alanıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi metafiziğin konusu olamaz?

 • Tanrı
 • Öteki dünya
 • Ölümsüzlük
 • Yer çekimi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi varlığın mahiyetinin maddesel olduğunu savunmaktadır?

 • Demokritos’a göre evrenin temelinde atomlar vardır.
 • Anaksimandros’a göre her şeyin kaynağında sınırsızlık vardır.
 • Hegel’e göre var olanların temelinde akıl, mutlak zihin veya tin denilen “Geist” vardır.
 • Platon’a göre varlığın ana ilkesi ideadır ve sadece akılla kavranabilir.
Soru 5

“Reşat Nuri’nin Çalıkuşu’nda Feride idealist bir öğretmendir. Gerçekte Feride yok. Öyleyse bu var olanlar ya gerçek olur veyahut sanal. Bu sanal olanları yani bütün hikâye ve roman kahramanları, mitolojileri insan reelden uydurmuştur.”
Metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Zaman ve mekân dâhilinde varlıktan söz edilebilir.
 • Bütün varlıkların dış dünyada karşılığı vardır.
 • Varlıklar, reel ve sanal olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Duyu organlarıyla algılanan varlıklar vardır.
REKLAM
Soru 6

Jean Paul Sartre’a göre “kendinde varlık” maddi dünyadaki her şeydir; beden de dâhil olmak üzere bilinç dışında kalan her şeydir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kendinde varlık örneği değildir?

 • Masa
 • Kalem
 • Kâğıt
 • Bilinç
Soru 7

• Bilgilerimizin kaynağı deneydir.
• Bilgi fayda sağlıyorsa doğrudur.
• Doğru bilgiye olgular aracılığıyla ulaşılır.
Verilen ifadeler aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

 • Pragmatizm; yararcılık
 • Empirizm; deneycilik
 • Entüisyonizm; sezgicilk
 • Pozitivizm; olguculuk
Soru 8

Herhangi bir önerme olgulara uyuyorsa doğrudur. Örneğin Ahmet’in boyu 1.80 dediğimizde söylediğimizin doğru olması için aynı sonuca ölçüm sonucunda da ulaşmamız gerekir.
Verilen bilgi aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Tümel uzlaşım
 • Uygunluk
 • Bütünsellik
 • Yararlılık
Soru 9

I. Kuram
II. Sanat
III. Hipotez
Yukarıdakilerden hangileri bilim felsefesinin temel kavramlarındandır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • I ve III.
Soru 10

Kimi filozoflara göre ahlaki eylemin amacı mutluluk, kimisine göreyse ödev duygusudur.
Verilen ifade aşağıdaki ahlak felsefesi sorularından hangisine cevap niteliğindedir?

 • Ahlaki eylemin amacı nedir?
 • Özgürlük ve sorumluluk ilişkisi nedir?
 • Ahlaki eylem niyetle mi değerlendirilmeli?
 • Mutlak bir özgürlük mümkün ve istenir bir şey midir?
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi gönül terbiyesine dikkat çeken, maddenin ve dünyanın geçiciliğini işleyen tasavvuf düşüncesinin doğup yayılmasını sağlayan Anadolu bilgeleri arasında yer almaz?

 • Hacı Bektaş Veli
 • Aristoteles
 • Mevlana
 • Yunus Emre
Soru 12

Bu düşüncede Tanrı’nın varlığı inkâr edilmediği gibi yokluğu da inkâr edilmez ancak Tanrı ile ilgili bilgiye sahip olunamayacağından herhangi bir yargıda bulunmamanın doğru olduğu ileri sürülür.
Verilen ifade aşağıdaki görüşlerden hangisine uygundur?

 • Tanrı’nın varlığının ve yokluğunun bilinemeyeceğini savunan agnostisizme
 • Tanrı’nın akıl yoluyla kavranabileceğini söyleyen deizme
 • Tanrı ve evrenin bir ve aynı şey olduğunu savunan panteizme
 • Bir yaratıcının varlığını kabul etmeyen ateizme
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesi sorusu değildir?

 • Ölümden sonra yaşam var mıdır, yoksa ölüm bir son mudur?
 • Evren ezeli ve ebedi midir?
 • En iyi yönetim şekli nedir?
 • Tanrı var mıdır?
REKLAM
Soru 14

• Bu otorite kaynağını gelenek ve yerleşik inançlardan alır.
• Geleneklerin hâkim olduğu, değişmeye kapalı ve gelişmenin çok yavaş olduğu durağan toplumlarda ve kurumlarda görülen bir otorite türüdür.
Verilen bilgiler aşağıdaki otorite türlerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Demokratik
 • Hukuksal
 • Karizmatik
 • Geleneksel
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin ele aldığı kavramlardan değildir?

 • Hak
 • İman
 • Adalet
 • İktidar
Soru 16

Mehmet Akif Ersoy, “İstiklal Marşı yeniden yazılsın” diyenlere karşı “Onu ben bile bir daha yazamam” demiştir.
Mehmet Akif Ersoy’un bu ifadesi sanat eserinin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Özgünlüğü
 • Evrenselliği
 • Düzenliliği
 • Ölçülülüğü
Soru 17

B. Croce’ye göre sanat, özgür bir etkinliktir. Sanatçı bu özgürlük alanını kullanarak, yaratıcı hayal gücüyle doğada olmayan mükemmelliği yaratmaya çalışır.
Buna göre B. Croce için sanatın temelinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

 • Taklit
 • Yaratım
 • Akıl
 • Sorumluluk
Soru 18

O hâlde karakter erdeminin orta olma olduğu ve ne şekilde orta olduğu: Biri aşırılık öteki eksiklik olan iki kötülüğün ortası olduğu ve etkilenimlerde ve eylemlerde ortayı hedef edinmekle böyle olduğu yeterince belirtilmiş oldu. Bu nedenle erdemli olmak güç iştir.
Aristoteles’in verilen metninde aşağıdaki felsefi kavramların hangisi yer almaktadır?

 • Fayda ahlakı
 • Ahlaki eylem
 • Erdem
 • Haz
Soru 19

I. Alternatif açıklama biçimlerini geliştirme
II. Çözümleme ve sentez yeteneği kazanma
III. Bir metni eleştirebilme yetisini kazanma
Yukarıdakilerden hangileri felsefi metin okuma etkinliğiyle kazanılan yetiler arasındadır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

Felsefe, herhangi bir konunun “istenildiği gibi” açıklaması değil, belirli sorunların, belirli konuların “temellendirilmiş” çözüm ve açıklamasıdır.
Verilen ifade felsefi denemenin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Mantıksal ve tutarlı önermelerden oluşması gerektiğiyle
 • Düzenli ve sistemli bilgiler içermesi düşüncesiyle
 • İleri sürülen tezlerin temellendirilmesi gerekliliğiyle
 • İleri sürülen görüşlerin bağımsız, yeni ve özgün olmasıyla
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADACDCBDABACDBABCDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?