Felsefe 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

18-19. yüzyıl felsefesi, insanın aklı sayesinde tüm sorunlardan kurtulabileceği ve toplumsal olarak ebedi barışa ulaşabileceği düşüncesine sahiptir.
Buna göre 18-19. yüzyıl felsefesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • İnanç merkezli felsefedir.
 • İnsan aklı ön planda tutulmuştur.
 • Toplumsal konulara karşı ilgisiz kalınmıştır.
 • Kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır.
Soru 2

J. Locke, insan zihninin doğuştan boş bir levha gibi olduğunu söyler. Dış dünyanın duyu organları aracılığıyla deneyimlenmesi sayesinde bu boş levha bilgilerle dolar.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi J. Locke’un görüşleriyle çelişir?

 • Tüm bilgi doğuştan zihinde bulunur.
 • Akıl bilgi edinmede yetersizdir.
 • Bilginin kaynağı deneyimlerdir.
 • Dış dünya bilinebilir.
Soru 3

Kant’a göre duyu verileri hamdır ve bu ham verileri işleyecek bir zihnin olması gerekir. İnsanın duyular aracılığıyla dışardan aldığı verileri aklın formlarında işlemesiyle bilgi oluşur.
Buna göre Kant, insanın bilgi edinmede;
I. duyum,
II. akıl,
III. yarar
yetilerinden hangilerini kullandığını söylemiştir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 4

“Hukukun güvencesi için insanların kendi iradeleriyle doğal durumdan siyasal duruma geçmesi gerekir. Devlet de bu şekilde toplumsal sözleşme ile oluşur.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Devletin temelinde toplumsal sözleşme vardır.
 • Devletin egemenliği tartışılmazdır.
 • Devlet Tanrı’nın iradesine bağlıdır.
 • Devlet doğal bir kurumdur.
Soru 5

Montesquieu, gözlem ve deney yöntemini topluma uygular. Toplumda yaşanan olayları tek tek inceler ve olaylardan genellemelere varır.
Bu parçanından hareketle Montesquieu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Metafizik konuları ele almıştır.
 • Toplumu bilimsel olarak incelemiştir.
 • Erdemli devletin mutluluk getireceğini söylemiştir.
 • Evreni oluşturan ana madde üzerine düşünmüştür.
REKLAM
Soru 6

“Öyle bir davran ki davranışının ilkesi evrensel bir yasa olarak kabul edilsin.” diyen Kant, bir eylemin ahlaki olabilmesi için aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?

 • Her durumda farklı davranmayı
 • Tanrı buyruklarına uygun yaşamayı
 • Olumsuz ve yıkıcı tutkulardan arınmayı
 • Davranışın gerisindeki ilkenin herkes için geçerli olmasını
Soru 7

Bentham’a göre acı karşısında hazzı, haz karşısında acıyı ölçüp tartan biri; faydayı hangisinde daha çok görürse ona yönelmelidir. Bu eylemini akılla bilinçli bir şekilde seçerek yapan insana erdemli olma niteliğini kazandıracağını söyler.
Buna göre Bentham için ahlakın temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?

 • İyi istenç
 • Tanrı’nın iradesi
 • Akılla seçilmiş faydalı eylem
 • Ödeve uygun davranış
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Hegel’in tinin kendisini tanıma süreci olarak belirlediği tez, antitez ve sentez aşamalarından oluşan üçlü oluşum yönteminin adıdır?

 • İroni
 • Bilim
 • Tartışma
 • Diyalektik
Soru 9

18-19. yüzyılda bazı düşünürler felsefi eserlerinin yanı sıra olay örgüsü içeren edebi eserler de yazmışlardır. Voltaire’nin “Candide”, ve Rousseau’nun “Emile” romanları bunların en tanınmış örnekleridir.
Buna göre 18-19. yüzyıl ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Düşünürler edebi eserler de kaleme almıştır.
 • Toplumsal sorunlar bir kenara bırakılmıştır.
 • Dini problemler üzerinde durulmuştur.
 • Felsefe mitosla iç içedir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Dönemi filozoflarından biri değildir?

 • Kant
 • Voltaire
 • Sokrates
 • Diderot
Soru 11

18-19. yüzyıl filozoflarının bilginin doğasına yönelik sorgulamalar yapmış olmaları, dönemin felsefesinde öne çıkan aşağıdaki problemlerden hangisiyle ilgilidir?

 • Birey devlet ilişkisi
 • Bilginin kaynağı
 • Ahlakın ilkesi
 • Varlığın oluşu
Soru 12

Son yüzyıllık dönem, insanların yaşadığı büyük acıların ve hızlı değişimlerin olduğu yıllardır. Bu dönem, 1. ve 2. Dünya Savaşları ve devletlerarası gerilimler gibi birçok olumsuz olayın yaşandığı çağdır. Günümüz felsefesi bu sorunlara çözüm bulmak için çalışmaktadır.
Bu parçanından hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Felsefenin çağın sorunlarına duyarlı olduğu
 • Felsefenin üniversiteler aracılığıyla yaygınlaştığı
 • Mantık çalışmalarının önem kazandığı
 • Felsefeyle ilgili pek çok yayın çıktığı
Soru 13

Bilimin ilerleyişiyle birçok alanda yeni çalışmalar yapılmış bu da bilimde uzmanlık fikrini ortaya çıkarmıştır. Bilimdeki bu gelişmeler filozofların, bilgi ve bilim üzerinde önemle durmalarına ve bilimi sorgulamalarına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada verilenlerin bir sonucudur?

 • Felsefenin ahlak üzerine düşünmesi
 • Sanat tartışmalarının yapılması
 • Bilim felsefesi alanının kurulması
 • İdeal bir toplumsal düzene ulaşılması
REKLAM
Soru 14

Bir insan, masanın özüne dair bilgi edinmek istiyorsa, masanın rengi, şekli ve daha önceden edindiği bilgileri paranteze alıp bir kenara koymalıdır. Ancak bu şekilde masanın özünün bilgisi elde edilir.
Buna göre paranteze alma yöntemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Karşılıklı tartışmayla doğruya ulaşmadır.
 • İnsanın sürekli oluş içinde olduğunu kabul etmedir.
 • Varlığı sanatsal olarak açıklamaya çalışmadır.
 • Nesneye dair ön bilgilerimizi bir yana bırakmadır.
Soru 15

• Tek tanrılı dinlerde kutsal metinlerin yorumlanması veya peygamberin söz ve davranışlarının anlaşılması için ortaya çıkmış ve zamanla tüm metinlere uygulanır olmuştur.
• İnsanın söz ve eylemlerinin oluşturduğu ürün ve yapıları anlamaya yönelik yorumlamayı içerir.
Verilen bilgiler 20. yüzyıl felsefesinin hangi temel sorunuyla ilgilidir?

 • Varlık
 • Yorum
 • Değişim
 • Gerçeklik-görünüş
Soru 16

İnsan, önceden belirlenmiş bir özle bu dünyada bulunmaz. Özgür iradesine dayalı seçimleriyle özünü ve kendini oluşturmaktadır. İnsanın hayat karşısındaki özünü oluşturma gücü, özgürce seçim yapabilmesinden kaynaklıdır.
Bu parçanında insanın özünü oluşturabilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle mümkündür?

 • Tanrı
 • Akıl
 • Özgürlük
 • Sevgi
Soru 17

Mantıkçı pozitivistlere göre metafizik önermeler anlamsızdır. Anlamlı önermeler doğruluğu ya da yanlışlığı ortaya konabilen yani doğrulanabilen önermelerdir. Doğrulanabilir önerme, olgusal olarak üzerinde deney yapılabilen önermedir. Metafiziksel önermelerde buna imkân yoktur.
Mantıkçı pozitivizme göre bir önermenin anlamlı olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 • Deney ve gözleme konu olmasına
 • Sezgiyle kavranabilir olmasına
 • İnanca dayalı olmasına
 • Öze ait olmasına
Soru 18

Varlığın temelinde maddeyi gören ve diyalektik yöntemi maddeye uygulayarak varlığın oluş sürecini doğadan başlatarak açıklayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Varoluşçuluk
 • Diyalektik materyalizm
 • Fenomenoloji
 • Yeni ontoloji
Soru 19

Macit Gökberk, toplumun çıkmaza girdiği zamanlarda felsefenin insanları aydınlatma görevi olduğunu belirtmiştir. Ona göre felsefe, hayatın içindedir ve gerçeğin bütününün anlaşılmasını sağlar.
Bu parçanında aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

 • İnsanın biyolojik bir varlık olduğuna
 • Felsefenin toplumsal işlevine
 • Felsefenin zamanla değiştiğine
 • Filozofların eserlerine
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda Türkiye’de yaşamış felsefeciler arasında yer almaz?

 • Takiyettin Mengüşoğlu
 • Nurettin Topçu
 • Aydın Sayılı
 • İbn-i Sina
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACABDCDACBACDBCABBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?