Fıkıh 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilmi ile uğraşan din âlimlerine verilen isimdir?

 • Müfessir
 • Fakîh
 • Muhaddis
 • Mutasavvıf
Soru 2

Fıkıh ilminin ana başlıklarından olan ukûbatın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cezalar
 • Aile hayatı
 • Sosyal hayat
 • Miras
Soru 3

Fıkıh ilmi aşağıdaki ilim dallarından hangisi ile daha çok ilişkilidir?

 • Tarih
 • Felsefe
 • Tefsir
 • Sosyoloji
Soru 4

“Def-i mefasid, celb-i menafiden evlâdır.” ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Toplumla ilgili düzenlemeler maslahata bağlıdır.
 • Hakkında yasaklayıcı nass bulunmayan her şey helaldir.
 • Kesin naslarla belirlenmiş açık hükümlerde içtihada yer yoktur.
 • Zararlı şeylerin giderilmesi, yararlı şeylerin elde edilmesinden daha önemlidir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte doğrudan bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • Kur’an ve sünneti iyi bilmesi
 • Fıkıh ilmini ve tarihini bilmesi
 • Pozitif bilimlerde ihtisas sahibi olması
 • Değişen hayat şartlarını ve ihtiyaçlarını bilmesi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulü alanında yazılmış kitaplardan biri değildir?

 • el-Müstesfâ
 • el-Muvâfakât
 • İslam Hukuk Usulü
 • Kitâbü’t-Tevhîd
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer’in yaptığı içtihatlardan biridir?

 • Namaza davetin ezan ile yapılması
 • Teravih namazının cemaatle kılınması
 • Evladın, ölen babası adına hac yapabilmesi
 • Yolcuların konaklaması için yaptırılan han için devlet bütçesinden pay ayrılması
Soru 8

İçtihat yapmanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Farz-ı kifâye
 • Sünnet
 • Farz-ı ayn
 • Mübah
Soru 9

Genel kabule göre mezhepler aşağıdaki dönemlerin hangisinde oluşmaya başlamıştır?

 • Hz. Peygamber
 • Sahabe
 • Tabiîn
 • Tebe-i tâbiîn
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin ortaya çıkmasında etkili olan ilmi faktörlerden biri değildir?

 • Usul kaidelerindeki ihtilaflar
 • Nassın anlaşılmasındaki ihtilaflar
 • Ticari ve sosyal ilişkilerin gelişmesinden kaynaklı ihtilaflar
 • Hadislere ulaşılıp ulaşılamamasından kaynaklanan ihtilaflar
Soru 11

Fıkıh mezhepleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Hz. Peygamber döneminde ortaya çıkmıştır.
 • Fikir ve düşünce özgürlüğünün ürünüdür.
 • Din değil dinin yorumudur.
 • Değişime açıktır.
Soru 12

“Muvatta” adlı hadis kitabı aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?

 • Ahmed b. Hanbel
 • Malik b. Enes
 • İmam Ebu Hanife
 • Muhammed b. İdris eş-Şafiî
Soru 13

Aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Şafiî’ye aittir?

 • er-Risale
 • el- Muğnî
 • el-Müsned
 • Fıkhu’l-Ekber
REKLAM
Soru 14

• Sadece ehl-i beyt ve ehl-i beyt taraftarı olan sahabelerin rivayetlerini sünnet olarak benimserler.
• Masum kabul edilen imamların söz ve fiillerini de “sünnet ”olarak değerlendirirler.
• Abdest sırasında çıplak ayağa mesh ederler.
Bu bilgiler aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

 • Şafiilik
 • Caferilik
 • Malikilik
 • Hanbelilik
Soru 15

1664-1672 yılları arasında Hindistan’da, devletin Hanefî mezhebine göre hazırlattığı fetva kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mecelle
 • el-Mebsût
 • Fetava-yı Hindiyye
 • İslam Fıkıh Ansiklopedisi
Soru 16

Ehliyet sahibi bir kimseye din tarafından yöneltilen emir ve yasaklara “___________”, bunlarla sorumlu olan kişiye ise “___________” denir.
Tanımda boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmelidir?

 • temyiz - mümeyyiz
 • içtihat - müçtehit
 • fıkıh - fakih
 • teklif - mükellef
Soru 17

Yedi yaşından küçük çocuklar ile akıl hastaları gayri mümeyyiz kabul edilirler. Bunların vücup ehliyeti tam olsa da edâ ehliyetleri yoktur. Bütün işlemlerinde veli kontrolü ve gözetimi altındadırlar. Alış-veriş, adak, yemin, bağış vs. gibi işlemleri geçersizdir.
Bu durum aşağıdaki dönemlerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Temyiz öncesi
 • Temyiz
 • Bulûğ
 • Rüşt
Soru 18

Allah bir kimseyi ancak gücü ölçüsünde mükellef kılar.
Bu hadis ile İslam dininin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Son din olması
 • Evrensel olması
 • Tevhit dini olması
 • Kolaylık dini olması
Soru 19

“Bir kimsenin razı olmayacağı ve kendi iradesi ile yapmayı tercih etmeyeceği bir işi gerçekleştirmek zorunda bırakılması” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • Ehliyet
 • İkrah
 • Sefâhet
 • Mekruh
Soru 20

Mükellefin yapıp yapmamakta serbest olduğu fiillere “mübah” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mübah olan fiillerdendir?

 • Başkasının malını izinsiz almak
 • Yemeğe besmele ile başlamak
 • Yürüyüş yapmak
 • Ticarette dürüst olmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDCDBADCABABCDADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?