Fizik 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen gözlem ve deneye dayalı bilim dalına ne ad verilir?

 • Kimya
 • Tarih
 • Fizik
 • Biyoloji
Soru 2

Termodinamik; ısı, sıcaklık, özkütle, basınç gibi nicelikler arasındaki ilişkiyi inceler.
Buna göre;
I. buzulların erimesi,
II. binaların dış yüzeylerinde yalıtım malzemesi kullanılması,
III. sıcak su kaynaklarından enerji elde edilmesi
olaylarından hangileri termodinamik ile ilişkilendirilebilir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 3

Fizik biliminin alt dalları ve ilgili meslek eşleştirmeleri aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir?

 • Mekanik ─ İnşaat mühendisliği
 • Elektromanyetizma ─ Elektrik elektronik öğretmenliği
 • Optik ─ Mikroelektronik mühendisliği
 • Termodinamik ─ İklimlendirme uzmanı
Soru 4

Yukarıdaki tabloda temel büyüklükler ve örnek ölçme araçları eşleştirilmiştir.
Buna göre hangileri doğru verilmiştir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

Vektörel ve skaler nicelikler içeren cümleler aşağıda verilmiştir.
I. Okul sırası doğu yönünde duvara doğru 10 N ve 5 N’luk kuvvetlerle çekildi.
II. Ankara’nın salı günü hava sıcaklığı 32 °C oldu.
III. Ayşe’nin okul harçlığı 10 TL oldu.
IV. Okul servisi güney yönünde 70 km/h hızla ilerliyordu.
Buna göre hangileri vektörel büyüklük içeren cümlelerdir?

 • I ve II.
 • III ve IV.
 • I ve IV.
 • II, III ve IV.
REKLAM
Soru 6

K ve L vektörleri M noktasına şekildeki gibi etki ediyor.
Buna göre toplam vektör kaç birimdir?

 • 3
 • 7
 • 8
 • 10
Soru 7

1 ton = 1000 kg olduğuna göre 8 ton kaç kg’dır?

 • 8
 • 80
 • 800
 • 8000
Soru 8

Yarıçapı 2 cm olan küre şeklindeki kap tamamen su ile doludur.
Su, kenar uzunluğu 3 cm olan küp şeklindeki bir kaba boşaltıldığında kaptan taşan suyun hacmi kaç cm3 ’tür? (π = 3 alınacak, Vküre = 4/3 πr3 , Vküp= a3 )

 • 2
 • 3
 • 5
 • 8
Soru 9

Şekildeki dereceli kapta bulunan 120 cm3 hacimli suya taş parçası atıldığında su seviyesi 136 cm3 oluyor. 150cm3 120cm3 Su 150cm3 136cm3
Buna göre taşın hacmi kaç cm3 tür?

 • 16
 • 20
 • 36
 • 45
Soru 10

Sabit sıcaklık ve basınç altındaki saf bir maddeye ait kütle-hacim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre grafiğin eğiminden maddenin hangi ayırt edici özelliği hesaplanır?

 • Basınç
 • Özkütle
 • Sıcaklık
 • Renk
Soru 11

I. Kuyumculuk
II. Porselen yapımı
III. Geleneksel sanatlarımızdan olan ebru sanatı
Hangileri özkütlenin ayırt edici bir özellik olması sonucu günlük hayatta kullanılan meslek ve sanat dallarına örnek verilebilir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

Farklı cins moleküllerin birbirine yapışmasını sağlayan etkileşime adezyon (yapışma) denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi adezyona örnek verilir?

 • Civa damlasının küresel durması
 • Yıkanan bir bardak üzerinde su damlacıklarının kalması
 • Su damlasının küresel bir yapıda kalması
 • Deniz ve okyanustaki suların birarada durması
Soru 13

Bir futbolcu ısınmak için şekilde verilen sahanın çevresinde 3 tur koşuyor.
Buna göre futbolcunun ısınma turları sonunda aldığı yol kaç metredir?

 • 100
 • 300
 • 400
 • 600
REKLAM
Soru 14

Yarıçapı 60 m olan çember şeklindeki koşu pistinde K noktasından harekete başlayan bisikletli tekrar K noktasına gelerek duruyor.
Buna göre bisikletlinin yer değiştirmesi kaç metredir? (π = 3 alınacak)

 • 0
 • 60
 • 180
 • 360
Soru 15

Düzgün doğrusal hareket yapan bir koşucu için konum-zaman değerleri tablodadır.
Buna göre tabloya ait konum-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16

Bir hareketliye ait hız-zaman grafiği şekilde verilmiştir.
Buna göre hareketli 4 saniye sonunda kaç metre yol almıştır?

 • 16
 • 32
 • 40
 • 64
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ivmeli harekete örnektir?

 • Sabit hızla yükselmekte olan balon
 • Hareketsizken 80 km/h’lik hıza ulaşan otomobil
 • 25 km/h’lik sabit hızla giden bisiklet
 • 80 km/h’lik sabit hızla doğrusal yolda ilerleyen tren
Soru 18

Ayşe Fizik dersinde verilen bir ödevle ilgili olarak temas gerektiren/temas gerektirmeyen kuvvetlere ait örneklerin olduğu bir tablo yapıyor.
Buna göre Ayşe hangi örneği tabloda yanlış yazmıştır?

 • Elektrik kuvveti
 • Çekme kuvveti
 • Manyetik kuvvet
 • Kütle-çekim kuvveti
Soru 19

Şekildeki cisme aynı doğrultuda üç kuvvet etki etmektedir.
Buna göre bileşke kuvvetin yönü ve büyüklüğü nedir? (Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor.)

 • F2 kuvveti yönünde 35 N
 • F1 kuvveti yönünde 5 N
 • F3 kuvveti yönünde 40 N
 • F1 kuvveti yönünde 25 N
Soru 20

Kütlesi 40 kg olan bir cismin ağırlığı kaç N’dır? (g = 10 N/kg)

 • 4
 • 40
 • 400
 • 4000
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDCBCDDCABDBDAABBABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?