Fizik 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Fizik biliminde cisim üzerinde iş yapılabilmesi için cisme kuvvet uygulanması ve cismin de uygulanan kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesi gerekir.
Buna göre;
I. Öğrencinin sınıf kitaplığının alt rafından aldığı kitabı üst rafa yerleştirmesi
II. Sabit durarak kitap okuyan öğrenci
III. Düz bir yolda ağır bir sırt çantasıyla yürüyüş yapan öğrenci
ifadelerinden hangileri fiziksel anlamda iş yapmıştır?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Şekildeki cisme yere paralel F1=10 N, F2=30 N’luk kuvvetler etki edip 12 m yol aldırıyor.
Buna göre cisim üzerinde yapılan iş kaç J’dur?
(Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor.)

 • 120
 • 240
 • 480
 • 630
Soru 3

Güç, birim zamanda yapılan iş miktarıdır.
Buna göre 200 s’de 600 joule iş yapan bir motorun gücü kaç watt’tır?

 • 2
 • 3
 • 6
 • 8
Soru 4

Cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerji kinetik enerji olarak adlandırılır.
I. Hızla akan bir ırmak
II. Koşan bir kedi
III. Hareket halindeki tren
Buna göre hangilerinin kinetik enerjisi vardır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

Şekildeki merdiven basamakları üzerinde özdeş K, L, M cisimleri bulunmaktadır.
Buna göre K, L ve M cisimlerinin yere göre potansiyel enerjilerinin (PEK, PEL, PEM) nin büyüklük ilişkisi nedir?

 • PEK = PEL = PEM
 • PEM > PEL > PEK
 • PEK > PEL > PEM
 • PEL > PEK > PEM
REKLAM
Soru 6

Enerji kaynakları ile kaynaklardan elektrik enerjisinin üretildiği tesisler veya santraller arasındaki eşleştirmeler aşağıda verilmiştir.
I. Güneş → Güneş santralleri
II. Su → Hidroelektrik santraller
III. Petrol → Jeotermal tesisler
Buna göre eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Temiz enerji elde edilmesinde ve insanlığın Dünya üzerindeki yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek verilemez?

 • Güneş enerjisi
 • Rüzgar enerjisi
 • Biyokütle enerjisi
 • Kömür enerjisi
Soru 8

I. Sıcaklık bir enerjidir.
II. Sıcaklık termometre ile ölçülür.
III. Sıcaklık birimi kaloridir.
Sıcaklık ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Yüksek sıcaklıkların ölçümünde, endüstriyel alanlarda ve fırınlarda hangi tür termometreler kullanılır?

 • Metal termometreler
 • Gazlı termometreler
 • Sıvılı termometreler
 • Hasta termometresi
Soru 10

Kelvin termometresinde okunan 283 K Celsius termometresinde kaç ºC okunur? (ºC=K-273)

 • 2
 • 8
 • 10
 • 12
Soru 11

Tabloda K, L, M ve N katı maddelerine ait öz ısı değerleri verilmiştir.
Buna göre K, L, M ve N katı maddelerinden aynı sıcaklıkta eşit miktarda kütle alındığında aynı sürede özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında hangisinin sıcaklık artışı diğerlerine göre daha yavaş olur?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 12

K, L ve M saf maddelerinin ısı sığasının madde miktarına bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre K, L ve M maddelerinin öz ısılarının (cK, cL ve cM) büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • cK > cL > cM
 • cM > cL > cK
 • cK = cL = cM
 • cL > cK > cM
Soru 13

Öz ısı ile ilgili;
I. Öz ısı saf maddeler için ayırt edici özelliktir.
II. Öz ısı madde miktarına bağlı olarak değişmez.
III. Öz ısı maddenin hacmine bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Doğada suyun katı, sıvı ve gaz olarak hâl değişimlerinin sürekli gerçekleşmesine su döngüsü adı verilir.
Buna göre;
I. Doğada bulunan su, enerjisi artınca buharlaşır.
II. Doğada bulunan su buharı uygun koşullar gerçekleştiğinde enerjisini kaybederek tekrar yeryüzüne yağmur, kar veya dolu olarak döner.
III. Doğada bulunan su deniz, göl veya toprak altına sızarak yer altı sularına karışır.
yargılarından hangileri su döngüsü ile ilgilidir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

1 gram suyun buz haline geçmek için dışarı vermesi gereken enerji 80 cal olduğuna göre 0,1 gram suyun buz haline geçmesi için dışarı vermesi gereken enerji kaç cal olabilir?

 • 8
 • 80
 • 800
 • 8000
Soru 16

Isıl dengedeki maddelerin sıcaklıkları eşittir. Dış ortamdan izole edilmiş ve birbirine temas eden K, L ve M maddeleri ısıl dengededir.
Buna göre M maddesinin sıcaklığı 24 ºC olduğunda K ve L maddelerinin sıcaklıkları kaç ºC dir?
K <-----> L

 • 12 <-----> 12
 • 12 <-----> 24
 • 24 <-----> 24
 • 24 <-----> 12
Soru 17

Katı maddelerde;
I. Maddenin yüzey alanı
II. Maddenin kalınlığı
III. Maddenin cinsi
hangileri ısı iletim hızını etkileyen değişkenleridir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirlerden biri değildir?

 • Binalarda ısı yalıtımı sağlamak
 • Toplu taşıma araçları yerine özel araç kullanmak
 • Evsel atıkları geri dönüşümle tekrar kullanmak
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek
Soru 19

Şekildeki r yarıçaplı K ve L kürelerinin yükleri +15 q ve -7 q’dur.
Küreler birbirine dokundurulup ayrıldıktan sonra yeni yükleri aşağıdakilerden hangisidir?
K <-----> L

 • +8q <-----> +8q
 • -8q <-----> -8q
 • +4q <-----> +4q
 • -4q <-----> -4q
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan maddelere örnek verilir?

 • Gümüş
 • Cam
 • Bakır
 • Tuzlu su
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDBADBACDAADACDBCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?