İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Umran” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmiştir?

 • Gelenek
 • Medeniyet
 • Sanat
 • Kültür
Soru 2

I. Diğer kültürler
II. Kur’an-ı Kerim
III. Akl-ı selim
IV. Örf ve âdetler
Bunlardan hangileri İslam medeniyetinin ana unsurları kabul edilir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 3

İslam’ın getirdiği değişim, kendinden öncekini yok etmek üzerine kurulmamıştır. Önceki birikimin Kur’an ile sünnet ışığında yeniden yorumlanması, güncellenmesi ve batıl inançlardan arındırılması şeklinde gerçekleşmiştir. İslam medeniyeti, kültürel farklılıkları tevhit ilkesi doğrultusunda dengelemiş ve hiçbir toplumsal grubu ötekileştirmemiştir.
Bu metinden İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Farklı tecrübelerinden istifade etme anlayışına sahiptir.
 • Temeli ve kıstas belirleyiciliği tevhid anlayışı üzerine kurulmuştur.
 • Müslümanları, insanlığın ortak mirasına sahip çıkmaya teşvik eder.
 • En parlak dönemini farklı toplulukların katkılarıyla gerçekleştirmiştir.
Soru 4

Müminin ferasetinden sakınınız zira o, Allah’ın nuruyla bakmaktadır.
Bu hadiste müminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ifade edilmektedir?

 • Doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etmesi
 • Diğer görüş ve fikirlere açık olması
 • Zulmün karşısında yer alması ve mücadele etmesi
 • Yaratılanlara sevgi ve merhametle yaklaşması
Soru 5

İslam kültür ve medeniyeti, insanı kula kul olmaktan kurtararak özgürleştirir. Yalnız Allah karşısında eğilerek O’na itaat etmek, kişiyi her türlü gücün baskısı ve boyunduruğu altına girmekten korur.
Bu metinde İslam kültür ve medeniyetinin esaslarından hangisi vurgulanmaktadır?

 • Özgünlük
 • Hürriyet
 • İlmîlik
 • Sulh
REKLAM
Soru 6

Müslümanlar, hakikat, iyilik, doğruluk ve güzellik değerleri üzerine erdemli bir toplum meydana getirmekle vazifelidirler.
Bu bilgi İslam’ın aşağıdakilerden hangisi ile ilgili anlayışını vurgulamaktadır?

 • Kültür
 • Sanat
 • İlim
 • Yönetim
Soru 7

İslam’ın “işi hak edene verme” anlayışı aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır?

 • İstişare
 • Sulh
 • Liyakat
 • Yardımlaşma
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin temel özelliklerinden biri değildir?

 • Asabiye temellidir.
 • İnsan merkezlidir.
 • İlim medeniyetidir.
 • Vahiy, akıl ve duyunun uyumudur.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın öngördüğü sosyal düzenin amaçları arasında yer almaz?

 • Toplumun huzur ve barış içinde yaşaması
 • İnsanın maddi ve manevi varlığının korunması
 • İnsanın kabiliyetinin gelişeceği ortamın hazırlanması
 • Toplumsal farkların kaldırılarak tek modelin benimsenmesi
Soru 10

İslam toplumu Kur’an-ı Kerim’de aşağıdakilerden hangisine benzetilmektedir?

 • Son tuğlası eksik kalmış güzel bir eve
 • Dağlarda ve ağaçlarda yuva edinen arılara
 • Fertleri birbirine kenetlenmiş tek bir yapıya
 • Kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaca
Soru 11

• Kutsal kitapları getiren meleğin sıfatının “Ruhu’l-emin” olması
• Peygamberlerin ortak sıfatlarından birinin “emanet” olması
• Mekke’nin “Beledü’l-emin” kılınması
Bu durum sorumluluk verilen ve değerli kılınan her varlığın öncelikle hangisi ile olan ilişkisine dikkat çekmektedir?

 • Merhamet
 • Güven
 • Adalet
 • Akıl
Soru 12

Modern dünyada toplumsal dayanışma olarak nitelenen uzlaşı kültürü, asırlar öncesinde Medineliler ve Mekkeliler arasında tesis edilmiştir.
Altı çizili bölümde aşağıdakilerden hangisine işaret edilmektedir?

 • Muhacir- Ensar kardeşliği
 • Hudeybiye Antlaşması
 • Medine Sözleşmesi
 • Hayber’in Fethi
Soru 13

Yardımlaşma ve dayanışma konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İyilik ve takva üzerine olmalıdır.
 • Karşılık beklemeden yapılmalıdır.
 • Müslümanlar ile sınırlı tutulmalıdır.
 • İhtiyaç sahipleri arasında yakınlara öncelik verilmelidir.
REKLAM
Soru 14

Kur’an’da çocuklara, kadınlara, yaşlılara, çevreye, insan haklarına, toplumsal barışa ve iş hayatına yönelik zararlı ve yıkıcı eğilimlerin etkisiz kılınmasını, fitne ve fesadın önlenmesini ihtiva eden çok sayıda hüküm bulunmaktadır.
Bu metinde İslam toplumunu yönlendiren ilkelerden hangisine vurgu yapılmıştır?

 • Kardeşlik
 • Kötülükten sakındırma
 • Hak ve adaleti gözetme
 • Yardımlaşma ve dayanışma
Soru 15

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Allah-insan ilişkisi ile doğrudan ilgili değildir?

 • İman
 • Takva
 • Dua
 • Îsar
Soru 16

Özünde, insanlığa karşı şahsî ve vicdanî sorumluluk hissi, iyilik, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygusu vardır. Kur’an’daki, mülkü Allah yolunda harcamak, iyilikte yardımlaşmak, hayırda yarışmak gibi Müslümanlara yönelik tavsiyelerin yanında, Hz. Peygamber’in sadaka ve sadaka-i cariye hadisleri bu kurumların yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır.
Hakkında bilgi verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vakıflar
 • Mescitler
 • Tekkeler
 • Hisbe
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki ilk sit alanı uygulaması olarak kabul edilmektedir?

 • İslam devletlerinde; ağaçlara, evlere, kütüphanelere zarar vermenin yasaklanması
 • Edirne şehrinin temiz tutulması hakkında Kanuni’nin emirname göndermesi
 • İstanbul’a gelecek su hattının yakınlarına bina, ahır, mandıra yapımının yasaklanması
 • Mekke ve Medine çevresinin harem ilan edilmesi
Soru 18

İslam kütüphaneciliğinin başlangıç devri olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmektedir?

 • Emeviler dönemi
 • Gazneliler dönemi
 • Selçuklular dönemi
 • Osmanlılar dönemi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı ezberleyen kişiler için kullanılan kavramlardan biri değildir?

 • Hameletu’l-Kur’an
 • Ravi
 • Hafız
 • Kurra
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasındaki ilmî gelişmelerin olumsuz etkilenmesine sebep olan hadiselerden biri değildir?

 • Moğol istilası
 • Haçlı seferleri
 • Tercüme hareketleri
 • Endülüs’ün Müslümanların elinden çıkması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDABDCADCBACBDADABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

9 kişi oy kullandı
Online Testler