Kelam 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Yöntem olarak daha çok düşünme ve akıl yürütmeyi seçtiği için kelam ilmine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akâid
 • İlm-i istidlâl
 • Fıkh-ı ekber
 • İlm-i tevhîd
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçlarından biri değildir?

 • İnananları tutarlı ve sağlam bir inanç sistemine ulaştırmak
 • İnsanları hurafe ve batıl inançlar konusunda bilgilendirmek
 • Geçmişten günümüze yaşayan tüm dinler hakkında bilgi vermek
 • Diğer İslamî ilimlere sağlam bir inanç temeli oluşturmak.
Soru 3

İnanç alanında “Ashabu’l- hadis” olarak isimlendirilen akımın öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eş’ari
 • Mâtüridi
 • Vâsıl bin Atâ
 • Ahmet bin Hanbel
Soru 4

Mutezile’nin ekol haline gelmesinde aşağıdakilerden hangisi öncülük etmiştir?

 • Vâsıl bin Atâ
 • Hasan el-Basrî
 • Fahreddîn er-Razî
 • Ebü’l-Muîn en-Nesefi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmine verilen isimlerden biridir?

 • Siret
 • Usûlü’d-din
 • Usûlü’l-fıkh
 • Tarih-i edyan
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin içeriğini oluşturan temel esaslardan biri değildir?

 • İman
 • İbadet
 • Gelenek
 • Muâmelât
Soru 7

Kelam ilminin bilgi kaynaklarından biri olan “havass-ı selime” ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

 • Sağlam duyular
 • Aklın verileri
 • Tarihi veriler
 • Vahiy
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi mütekaddimîn dönemi kelam âlimlerindendir?

 • Muhammed el-Beyzavî
 • Seyyid Şerif Cürcanî
 • Sa’düddin Teftazânî
 • İmam Mâtürîdî
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmi alanında yazılan bir eserdir?

 • er-Risale
 • el-Müsned
 • el-Fıkhu’l-Ekber
 • el-Bidaye ve’n-Nihaye
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Gazzalî’den sonra yaşamış kelam âlimlerinden biridir?

 • Bâkıllâni
 • Hasan el-Basri
 • Hasan el-Eş’arî
 • Fahreddîn er-Râzî
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “ezeli” anlamında kullanılan kavramlardan biridir?

 • Kadim
 • Hâdis
 • Mümkin
 • Âlem
Soru 12

“Kişiyi cahillik, şüphe ve zandan uzaklaştıran nitelik” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Varlık
 • Bilgi
 • Değer
 • Madde
Soru 13

Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır; ergenlik çağına kadar çocuktan, iyileşene kadar akıl hastasından ve uyanıncaya kadar uyuyandan.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • Emeğin
 • Eğitimin
 • Liyakatin
 • Aklın
REKLAM
Soru 14

Yalan üzerine birleşmelerini aklın imkânsız gördüğü bir topluluğun rivayet ettiği habere ne ad verilir?

 • Akl-ı selim
 • Haber-i sadık
 • Mütevatir haber
 • Havass-ı selime
Soru 15

İslam’da temel bilgi kaynaklarından biri kabul edilen vahiy aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

 • Selim akıl
 • Haber-i sadık
 • Sağlam duyular
 • Bilimsel veriler
Soru 16

Bir hükmün itikadî konularda başlı başına bir delil olabilmesi için ya Kur’an ayetine veya mütevatir hadise dayanması gerekir. Bu açıklama itikadî hükümlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Kesinlik
 • Açıklık
 • Değişmezlik
 • Bütünlük
Soru 17

İbadet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İmanda ihlas ve samimiyeti gösterir.
 • İnsanın ruhunu, fikrini ve iradesini terbiye eder.
 • Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya yardımcı olur.
 • Zamanın ve örfün değişmesi ile değişiklik gösterir.
Soru 18

Amelî hükümler ile ilgilenen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kelam
 • Tefsir
 • Fıkıh
 • Hadis
Soru 19

İslam’a göre akıl ile nakil arasında uyumluluk ilişkisi vardır, birbiri ile çelişmezler. Çünkü sahih nakil de selim akıl da sonuç itibari ile Yüce Allah tarafından insanların hidayeti için birer vasıta ve delildir.
Bu metinde aşağıdaki konuların hangileri arasındaki ilişki vurgulanmaktadır?

 • İman-bilgi
 • Akıl-vahiy
 • Allah-âlem
 • Din-ahlak
Soru 20

Aklen varlığı ve gerçekleşmesi imkânsız olan hükme ne ad verilir?

 • Mümteni
 • Mümkin
 • Vacip
 • Câiz
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDABCADCDABDCBADCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler