Kelam 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Akıl sahiplerini peygamberin bildirdiği gerçekleri benimsemeye çağıran ilahi kanundur.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Din
 • İbadet
 • Ahlak
 • Mezhep
Soru 2

Dinin amelî ve itikâdî hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan farklı anlayışlara _________ denir.
Bu tanımdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

 • aklî delil
 • naklî delil
 • dinî yorum
 • hukuki yorum
Soru 3

İslam itikadını delilleriyle savunan ilme _________ denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • fıkıh
 • kelam
 • felsefe
 • tasavvuf
Soru 4

Her şeyin yaratıcısı olan bir Tanrı’nın varlığını kabul etme, O’nun mutlak ilmine ve gücüne inanma, aynı zamanda ilim, irade ve kudretiyle varlıklar üzerinde tasarrufta bulunduğunu, vahiy göndererek insanlarla iletişime geçtiğini, âleme ve insana daima müdahil olduğunu benimsemedir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sekülerizm
 • Ateizm
 • Deizm
 • Teizm
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkmasına etki eden unsurlardan biri değildir?

 • İç savaşlar
 • Tevhit inancı
 • Hilafet meselesi
 • Fikir ve vicdan hürriyeti
REKLAM
Soru 6

• Hz. Muhammed’in sünnetine uyan, onun ve ashabının yolunda olan kimselerdir.
• İnançla ilgili görüşlerinin şekillenmesinde, ilke ve esaslarının benimsenmesinde Hasan Basrî ile İmam-ı Âzam Ebu Hanife etkili olmuşlardır.
• Müslümanların çoğunluğunu oluşturur.
Hakkında bilgi verilen itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ehl-i Sünnet
 • Mutezile
 • Mürcie
 • Şia
Soru 7

İnsan herhangi bir şey yapmaya kadir değildir; Allah tarafından yazılmış ve yaratılmış fiilleri yapmaya mecburdur. İnsanın iradesi de hürriyeti de yoktur.
Bu görüşe sahip mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maturidilik
 • Haricilik
 • Eş’arilik
 • Cebriye
Soru 8

Aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Maturîdî’ye aittir?

 • Risale
 • Müsned
 • Kitabu’t-Tevhid
 • Ravzatü’l-Behiyye
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Haricîliğin doğuşunda etkili olan sebeplerden biri değildir?

 • Felsefi akımlara karşı dinin savunulması
 • Kureyş’in merkezi otoritesine duyulan tepki
 • Kur’an’ın zahiri yorumuna dayalı din anlayışı
 • Şehir hayatına ve kültürüne uyum sağlayamama
Soru 10

Hilafetin nas ve tayin yoluyla Hz. Ali ve soyuna tahsis edildiğine inanan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maturidiye
 • Selefiye
 • Şia
 • Mürcie
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Mutezile mezhebinin temel ilkeleri arasında yer almaz?

 • Tevhid
 • Şefaat
 • Adalet
 • El-Va’d ve’l-Va’id
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Cebriye mezhebinin savunduğu görüşlerden biridir?

 • Peygamberin şefaati haktır.
 • Allah ahirette görülecektir.
 • Cennet ve cehennem ebedidir.
 • İnsanın fiillerini takdir eden Allah’tır.
Soru 13

• Bütün şekilleriyle inançsızlığı reddeder.
• Dine karşı yapılan her türlü tenkide cevap verir.
• Çağa uygun metotlarla Allah’ın varlığını ispat eder.
• İslam inanç esaslarını açıklayıp savunur.
Hakkında bilgi verilen ilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeni İlm-i Kelam
 • Fıkıh Usulü
 • Felsefe
 • Mantık
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Nihilizmin reddettiği konulardan biri değildir?

 • Siyasi otorite
 • Ahlaki değerler
 • Toplum düzeni
 • Karamsar hayat anlayışı
Soru 15

Tanrı’nın varlığını ve âlemin ilk sebebi olduğunu kabul etmekle beraber onun ilim, irade gibi sıfatlarını reddeder, ahiret gibi bazıları inanç esaslarını inkâr eder.
Hakkında bilgi verilen felsefi ekol aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nihilizm
 • Deizm
 • Pozitivizm
 • Hümanizm
Soru 16

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde politeizmin yanlışlığına değinilmemiştir?

 • “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın…”
  (Nisâ suresi, 36. ayet)
 • “De ki: Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah’ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.”
  (Mü’min suresi, 66. ayet)
 • “Allah gökleri ve yeri, hikmete uygun olarak, herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır…”
  (Câsiye suresi, 22. ayet)
 • “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti…”
  (İsrâ suresi, 23. ayet)
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi “agnostisizm” için kullanılan bir kavramdır?

 • Anlamsızlık
 • Bilinemezcilik
 • Dünyevileşme
 • Yeniden doğuş
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi pozitivist düşünceye getirilen eleştirilerden biri değildir?

 • Dine, dindarlara ve metafiziğe önem vermesi
 • İnsanı çok dar alanlara hapseden bir anlayış sergilemesi
 • İnsanın manevi ve ruhani arayışlarına çözüm önermemesi
 • Akılcılık ve bilimsellikte çok katı yaklaşımlarda bulunması
Soru 19

“Allah’ın varlığı ve birliğini, dinin temel hükümlerini inkâr etmek, bunlar hakkında kuşku beslemek veya uyandırmak, dinî kuralları hafife almak” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnfak
 • İcma
 • İlhad
 • İkrar
Soru 20

İnsanoğlu kendi benliğinde ve dış dünyada gözlemleyebileceği pek çok delille Allah’ın varlığına ulaşabilir. Hem iç dünyasında kendi vicdanıyla hem de dış dünyada sayısız işaretlerle Allah’ın varlığına inanır. Fıtratı bozulmamış tüm insanlar için iman etmek hem kolay hem de doğal olandır. İnançsızlık ve inkâr ise bir sapmadır ve insanın yaratılışına da aykırıdır.
Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

 • Evrende Allah’ın varlığının birçok delilleri bulunduğuna
 • İnkâr etmenin, iman etmekten daha zor olduğuna
 • İnanmanın doğuştan gelen bir duygu olduğuna
 • İslam’ın tevhit inancına dayalı bir din olduğuna
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDBADCACBDADBCBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

10 kişi oy kullandı
Online Testler