Kimya 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iyonik yapıya sahip bir bileşiktir?
(Na: 1A, N: 5A, P: 5A, O: 6A, S: 6A, Cl: 7A grubundadır.)

 • N2O
 • SO3
 • NaCI
 • PCl5
Soru 2

Kimyasal türler ve örnekler aşağıda eşleştirilmiştir.
I. Atom → He
II. Molekül → CO2-3
III. Iyon → Na+
Buna göre hangi eşleştirmeler hatalıdır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi molekül yapılı elementtir?

 • F2O
 • CO
 • NO2
 • O3
Soru 4

Bağın gücüne göre bazı etkileşimler aşağıda verilmiştir.
I. İyonik bağ
II. Hidrojen bağı
III. Van der Waals bağı
Buna göre hangileri güçlü etkileşimdir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 5

Yukarıda periyodik sistem kesiti verilmiştir.
Buna göre verilen atomlardan hangisinin Lewis formülü doğrudur

REKLAM
Soru 6

CaS bileşiğinin adı hangi seçenekte verilmiştir?

 • Kalsiyum oksit
 • Kalsiyum sülfür
 • Karbon sülfür
 • Karbon monoksit
Soru 7

Potasyum nitrat bileşiği kaç tür atomdan oluşur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 8

Farklı iyon yüküne sahip metallerin oluşturduğu bazı iyonik bileşikler aşağıda verilmiştir.
Buna göre hangi bileşiğin adı yazılırken farklı bir roma rakamı kullanılır?

 • CuCI2
 • Fe2O3
 • HgO
 • SnCI2
Soru 9

Karbon dioksit ile ilgili;
I. Lewis formülü ( Resim 1 ) şeklindedir.
II. Molekül apolar yapıdadır.
III. Atomları arası polar kovalent bağ bulunur.
bilgilerinden hangileri doğrudur? ( 6C, 8O)

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Aşağıdaki tepkimelerden hangisi fiziksel bir değişimi göstermektedir?

 • CH3 3 OH(g) → CH3OH(s) + 35, / 3 kj/mol
 • H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(g) + 242 kj/mol
 • MgO(k) + 3100 kj/mol →Mg2+ (g) + O2-(g)
 • NaCI(k) + 787 kj/mol → Na+(g)+CI-(g)
Soru 11

Polar Moleküller : HCI, HF, H2O, NH3
Apolar Moleküller : H2, CI2, CH4, CCI4
Buna göre verilen moleküllerin hangileri arasında dipol - dipol etkileşmesi vardır?

 • H2 - CI2
 • HCI - H2O
 • HF - CH4
 • NH3 - CCI4
Soru 12

Havadan azot ve oksijen elde edilmesi sırasında önce hava soğutularak __I__ hâle getirilir. Sonra yavaşça ısıtılır ve ilk önce __II__ gazı ayrılır.
Kaynama noktaları : Azot gazı için - 190°C, oksijen gazı için -183°C olduğuna göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
I <-----> II

 • sıvı <-----> azot
 • gaz <-----> oksijen
 • sıvı <-----> oksijen
 • katı <-----> azot
Soru 13

Kristal katı türleri ve örnekleri aşağıda verilmiştir.
Buna göre hangi katının türü doğrudur?

 • Moleküler katı - Elmas
 • İyonik katı - Yemek Tuzu
 • Kovalent katı - Demir
 • Metalik katı - Buz
REKLAM
Soru 14

Teneke kutuda bulunan bir içeceğin buzdolabından çıkarıldıktan sonra kutu yüzeyinde su damlacıkları oluşmasını açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 • Havada gaz hâlinde bulunan su moleküllerinin yoğuşması
 • Teneke kutu içinden su moleküllerinin kırağılaşması
 • Buzdolabındayken sıvı hâlde olan su moleküllerinin buharlaşması
 • Havadaki azot moleküllerinin katılaşması
Soru 15

6,02 x 1023 tane H2O molekülünü aşağıdaki miktar birimlerinden hangisi ile ifade ederiz?

 • 1 deste
 • 1 düzine
 • 1 mol
 • 1 çift
Soru 16

Kaynama noktası 0°C’un altında olan saf bir sıvının ısı alması sonucu gözlenecek sıcaklık - zaman grafiği hangisidir?

Soru 17

Yeryüzündeki tatlı suların, dünyadaki tüm suların % 0,01’ini oluşturduğunu bilen ve bu kaynakları korumak isteyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

 • Su tüketimini azaltıcı tedbirler alır.
 • Su kirliliğini azaltmak için çalışır.
 • Atık suların direk nehirlere akıtılmasını sağlar.
 • Akarsulara endüstriyel atık bırakılmasını engeller.
Soru 18

Çevre kirliliğini engellemek isteyen bir öğrenciden aşağıdaki posterlerden hangisini hazırlaması beklenmez?

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi doğal tatlı su kaynağı değildir?

 • Okyanuslar
 • Yağmurlar
 • Yer altı suları
 • Nehirler
Soru 20

Yumuşak suyun özellikleri ile ilgili;
I. İçimi sert suya göre daha iyidir.
II. Sabun ve deterjan tüketimi, sert sulara göre daha azdır.
III. Sert suya göre su borularına daha çok zarar verir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDACBCBDABABACDCDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?