Seçmeli Biyoloji 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Nükleik asitler ile ilgili,
I. Yapı birimi olan nükleotitler, taşıdıkları organik baz ve beş karbonlu şeker çeşidine göre isimlendirilir.
II. Tüm çeşitleri ökaryot yapılı hücrelerde sitoplazmada bulunur.
III. DNA iki polinükleotit zincirinden meydana gelirken, RNA tek polinükleotit zincirinden oluşur.
yargılardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

DNA’da adenin deoksiribonükleotidi (A) ile timin deoksiribonükleotidi (T) arasında ikili, guanin deoksiribonükleotidi (G) ile sitozin deoksiribonükleotidi (C) arasında üçlü zayıf hidrojen bağı kurularak DNA nın iki zinciri birbirine bağlanır.
Verilen bilgiye göre DNA’daki toplam hidrojen bağı sayısı,
I. 2A + 3G,
II. Toplam nükleotit sayısı + C sayısı
III. Toplam nükleotit sayısı + T sayısı
verilen formüllerden hangileri ile bulunabilir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 3

“AAT TCG GCA” dizilimine sahip DNA ipliğinin karşı ipliğinin nükleotit dizisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • AAT TCG GCA
 • AAG CGT CCA
 • TTA TCG GCT
 • TTA AGC CGT
Soru 4

RNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Tüm çeşitleri DNA dan şifre alınarak üretilir.
 • mRNA, tRNA ve rRNA olmak üzere üç çeşidi bulunur.
 • Yapısında beş karbonlu deoksiriboz şekeri bulunur.
 • Kendini eşleyemez ve hatalarını onaramaz.
Soru 5

Yukarıda bazı mRNA kodonları ve bu kodonların şifrelediği amino asitler verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılarından hangisi doğrudur?

 • Her amino asit sadece bir çeşit kodon ile şifrelenebilir.
 • Her kodon bir amino asiti şifreler.
 • Her kodon birden fazla amino asiti şifreleyebilir.
 • Başlama kodonu aynı zamanda metiyonin amino asitini şifreler.
REKLAM
Soru 6

Poliribozom ya da polizomlar, bir mRNA üzerine birden fazla ribozomun tutunmasıyla oluşan yapılardır.
Polizomlar ile aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin kısa sürede ve çok sayıda üretimi gerçekleştirilir?

 • Farklı çeşit protein
 • Farklı çeşit polivitamin
 • Aynı çeşit protein
 • Aynı çeşit polisakkarit
Soru 7

Aşağıda bakterilerden gen klonlamasının bazı aşamaları verilmiştir.
I. Bakteri plazmiti ve istenilen geni taşıyan DNA’nın izole edilmesi
II. Elde edilen rekombinant DNA’nın bakteriye aktarılması
III. Plazmit ve istenilen geni taşıyan DNA’nın restriksiyon enzimiyle kesilmesi
IV. Kesilen genin DNA ligaz ile plazmite yapıştırılması
Verilen aşamaların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • I – III – IV - II
 • I – II – IV – III
 • III – II – I – IV
 • III – IV – I – II
Soru 8

Kök hücreler; yenilenme gücü yüksek olan, vücut içinde ve uygun koşullar sağlanırsa laboratuvar ortamında sürekli bölünebilen ve birçok hücre tipine dönüşebilen farklılaşmamış hücrelerdir.
Buna göre aşağıda verilen hücrelerden hangisi çok özelleştiği ve bölünme yeteneğini kaybettiği için kök hücre olamaz?

 • Embriyo
 • Sinir
 • Göbek kordonu
 • Kemik iliği
Soru 9

Genetik mühendisliği çalışmaları ile bir canlının genomundaki tüm genlerin yerlerini belirlemek ve haritalarını çıkarmak için yapılan çalışmalara Genom Projesi denir.
İnsan Genom Projesi ile;
I. bazı hastalıklar erken teşhis edilerek önlenmesi,
II. kişiye özel ilaç üretimi ile ilaçların olası yan etkilerinin azaltılması ve ilaçla tedavinin başarı şansının artırılması,
III. üstün özellikleri bir arada taşıyan insan ırkı elde edilmesi
belirtilen durumların hangilerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmış olabilir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Bilimdeki hızlı değişimlerin ahlaki değerlere uygun olması gerektiği düşüncesinden doğmuş olan, biyoloji ve tıp alanındaki gelişmelerin meydana getirdiği tartışmalı konuları inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyoetik
 • Biyogüvenlik
 • Biyoteknoloji
 • Biyomas
Soru 11

Yukarıda bir hücredeki ATP döngüsü şematize edilmiştir.
“X” ile gösterilen tepkimeler ekzergonik olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi “X” yerine yazılabilecek metabolik bir olay değildir?

 • Oksijenli solunum
 • Fermantasyon
 • Oksijensiz solunum
 • Dehidrasyon
Soru 12

Canlılarda gerçekleşen bazı fotosentez tepkimeleri yukarıda verilmiştir.
Buna göre,
I. Tüm fotosentez tepkimelerinde su hem tüketilir, hem de üretilir.
II. Fotosentez tepkimeleri sonucunda oksijen gazının açığa çıkabilmesi için su kullanılmalıdır.
III. Fotosentez tepkimelerinde kullanılan karbon kaynağı aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Engelmann’ın, ipliksi alg kullanarak yaptığı deneyde algin farklı kısımlarının farklı dalga boyunda ışığa maruz kalmasını sağlayarak oksijenli solunum yapan bakterilerin daha çok nerede kümeleştiğini gösteren şekil aşağıda verilmiştir.
Buna göre Engelmann yaptığı bu deneyde neyi araştırmaktadır?

 • Işık şiddetinin fotosentez hızına etkisi
 • Işık dalga boyunun fotosentez hızına etkisi
 • Sıcaklığın fotosentez hızına etkisi
 • pH’nin fotosentez hızına etkisi
REKLAM
Soru 14

Fotosentez reaksiyonları sırasında gerçekleşen,
I. glikoz sentezlenmesi,
II. oksijen üretilmesi,
III. ATP nin hem üretilip hem de tüketilmesi
olaylarından hangileri oksijenli solunum da gerçekleşir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 15

Yukarıda fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonları şematize edilmiştir.
Buna göre L ve M ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
L <-----> M

 • ATP <------> NADPH
 • NAD <-----> FAD
 • Glikoz <-----> ATP
 • Oksijen <-----> Karbondioksit
Soru 16

Yukarıda fotosentez hızının karbondioksit yoğunluğuna bağlı değişimi grafiklenmiştir.
Grafikten,
I. Fotosentetik canlıların yaşadığı ortamdaki CO2 yoğunluğu belirli bir seviyeye kadar arttığında fotosentez hızı da artar.
II. Ortamda CO2 tutucularının bulunması, fotosentez hızını düşürür.
III. CO2 fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde kullanılan inorganik bir maddedir.
yorumlarından hangileri çıkarılabilir?

 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 17

Etil alkol ve laktik asit fermantasyonun ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Son ürün evresinde kullanılan enzim çeşidi
 • Aynı hücrede gerçekleşebilmeleri
 • Karbondioksitin açığa çıkması
 • Üretilen ATP miktarı
Soru 18

Yukarıda kemosentez olayı şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Kemosentez olayını gerçekleştiren canlılarda klorofil pigmenti bulunmaz.
 • Kemosentez olayı sırasında inorganik madde oksidasyonu gerçekleşir.
 • Kemosentezde, oksidasyon olayı sırasında açığa çıkan enerji besin üretiminde kullanılır.
 • Bu olayı gerçekleştiren canlı heterotrof beslenme şekline sahiptir.
Soru 19

Oksijenli solunum sırasında,
- 6 karbonlu glikozun çeşitli enzimlerin kontrolünde 3 karbonlu pirüvata dönüştüğü,
- 2 ATP harcanıp, 4 ATP’nin üretildiği,
- NAD (nikotinamid adenin dinükleotit) moleküllerinin organik moleküllerden hidrojen alarak NADH oluşturduğu
evre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Glikoliz
 • Pirüvik asitten Asetil – CoA oluşumu
 • Krebs
 • ETS
Soru 20

Yukarıda oksijenli solunumun Krebs döngüsü şematize edilmiştir.
Şemaya göre Krebs döngüsünde aşağıdaki moleküllerden hangisinin miktarında bir artış gözlenmez?

 • CO2
 • NADH
 • Sitrik asit
 • ATP
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDCDCABBADCBBACDDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?