Seçmeli Biyoloji 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen yapılardan hangisi bitkinin sürgün sisteminde yer almaz?

 • Çiçek
 • Meyve
 • Yaprak
 • Kök
Soru 2

Aşağıda bazı parankima çeşitlerine ait özellikler verilmiştir.
* Karbondioksit özümlemesi yaparak organik besin üretir.
* İletim demetleri ile bitkinin diğer dokuları arasında gerçekleşen su ve besin alışverişine aracılık eder.
* Çoğu bataklık ve su bitkilerinin kök ve gövdelerinde hava depo ederek gaz alışverişine yardımcı olur.
Buna göre aşağıdaki parankima çeşitleri ile özellikler eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

 • Özümleme
 • İletim
 • Depo
 • Havalandırma
Soru 3

Aşağıda verilen bitkisel doku çeşitlerine ait hücrelerden hangisi sadece enerji harcanmadan gerçekleşen madde taşınım olaylarını gerçekleştirebilir?

 • Parankima
 • Ksilem
 • Kollenkima
 • Epidermis
Soru 4

Aşağıda verilen örtü dokudan farklılaşmış yapılardan hangisi peridem (mantar doku) kökenlidir?

 • Lentisel (Kovucuk)
 • Stoma (Gözenek)
 • Tüy
 • Hidatot (Su Savağı)
Soru 5

Aşağıda verilen bitki köküne ait yapılardan hangisi topraktan su ve suda çözünmüş minerallerin alınmasını sağlar?

 • Endodermis
 • Korteks
 • Emici tüy
 • Perisikl
REKLAM
Soru 6

I. Kekik
II. Adaçayı
III. Fesleğen
Türkiye florasında bulunan yukarıdaki bitkilerden hangileri ilaç ya da baharat yapımında kullanılmaktadır?

 • Yalnız I.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Yukarıda oksin yoğunluğuna bağlı kök, gövde ve tomurcuk büyümesi grafiklenmiştir.
Grafiğe göre;
I. Oksin derişiminin artmasına bağlı olarak büyümesi olumsuz etkilenen ilk yapı köktür.
II. Oksin miktarının artışı belli bir değere kadar bitkisel yapılardaki büyümeleri olumlu etkiler.
III. Verilen şemaya göre oksin miktarındaki artışa bağlı olarak gövde ve kök büyümesi sınırsızdır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Yukarıda bitkisel hareketleri gözlemlemek için hazırlanan bir deney düzeneği verilmiştir.
Diğer tüm yönelim faktörlerinin dikkate alınmadığı bir durumda bitki kök ve gövdesinin ışığa yönelimi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Kök <-----> Gövde

 • Pozitif fototropizma <-----> Negatif fototropizma
 • Negatif fototropizma <-----> Pozitif fototropizma
 • Pozitif fotonasti <-----> Negatif fotonasti
 • Negatif fotonasti <-----> Pozitif fotonasti
Soru 9

Bitkilerde su ve suda çözünmüş minerallerin kökten yapraklara kadar taşınmasında;
I. kök basıncı,
II. kılcallık,
III. kohezyon
faktörlerinden hangileri etkilidir?

 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Yukarıda çiçekli bir bitkide polen oluşumu şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Polenin oluşabilmesi için mikrospor ana hücresinin bir mayoz bir mitoz bölünme geçirmesi gerekir.
 • Mikrosporlardan polen oluşumu sırasında çekirdek bölünmesi gerçekleşirken sitoplazma bölünmesi gerçekleşmez.
 • Bir polenin yapısındaki generatif ve vejetatif çekirdekler farklı nükleotid dizilimine sahiptir.
 • Mikrospor ana hücresinin mayoz bölünmesi sonucunda “n” kromozomlu dört tane mikrospor oluşur.
Soru 11

Bir çiçekli bitkinin üremesi sırasında aşağıdaki yapılardan hangisi döllenme olayından sonra oluşur?

 • Embriyo
 • Polen tüpü
 • Polar çekirdek
 • Mikropil
Soru 12

Bir çiçeğe ait tek bir yumurtalığın gelişmesiyle oluşan meyveye basit meyve denir.
Buna göre aşağıda verilen meyvelerden hangisi basit meyvedir?

 • Çilek
 • Dut
 • Erik
 • Böğürtlen
Soru 13

Aşağıda verilen çevresel faktörlerden hangisi tohumların çimlenmesi için gerekli değildir?

 • Sıcaklık
 • Su
 • Oksijen
 • Karbondioksit
REKLAM
Soru 14

Kalıtsal olmayan varyasyonlarla ilgili,
I. Genlerde bir değişiklik olmazken genlerin işleyişinde bir değişme olur.
II. Gerçekleştiği bireyi etkiler ve yavrulara aktarılır.
III. Ortamın sıcaklığı, ışık miktarı, beslenme, kimyasal maddeler ve mekanik etkiler sebep olabilmektedir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Aynı türe ait bireyler içerisinde gözlemlenebilen kalıtsal çeşitlilikler kalıtsal varyasyonu oluşturur.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi kalıtsal varyasyonlara sebep olmaz?

 • Mitoz bölünme
 • Döllenme
 • Mayoz bölünme
 • Mutasyon
Soru 16

Aşağıda verilenlerden hangisi kalıtsal olmayan varyasyon çeşididir?

 • Dil yuvarlayabilme
 • Spor yapan kişilerin kaslarının gelişmesi
 • Göz rengi
 • Kan grubu
Soru 17

Belirli kalıtsal özelliklere sahip olan bireylerin bu özelliklerinden dolayı diğer bireylere göre yaşama ve üreme olasılıklarının daha yüksek olması durumuna doğal seçilim adı verilir.
Buna göre doğal seçilim yoluyla meydana gelen değişim süreci aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

 • Adaptasyon
 • Mutasyon
 • Krossing over
 • Modifikasyon
Soru 18

Tarımda yapay seçilimle;
I. Antep fıstığı,
II. Brüksel lahanası,
III. brokoli
verilen bitkilerden hangileri elde edilmiştir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Doğal seçilimle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Popülasyonun sahip olduğu biyolojik çeşitliliği azaltır.
 • İnsanlar tarafından gerçekleştirilir.
 • Canlıların çevreye uyumunu sağlar.
 • Uygun özellikleri taşıyan bireylerin lehine işler.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir adaptasyon örneği değildir?

 • Göz bebeğinin karanlık ortamda büyümesi, ışıklı ortamda küçülmesi
 • Bukalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi
 • Sirke sineklerinde sıcaklık değişimlerine bağlı olarak kanat yapısının değişmesi
 • Böceklerle tozlaşan bitkilerde taç yaprakların renkli olması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBACDBBDCACDCABADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?