Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

1929 Dünya Ekonomik Buhranı nedeniyle aşağıdaki ülkelerin hangisinde savaş yanlısı parti yönetimi ele geçirmiştir?

 • Portekiz
 • Almanya
 • Danimarka
 • İsviçre
Soru 2

Cemiyet-i Akvam’ın (Milletler Cemiyeti) kurulmasına aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir?

 • Paris Barış Konferansı
 • McMahon (Mekmehın) Antlaşması
 • Sykes-Picot Antlaşması
 • Versay Antlaşması
Soru 3

Ekonomik bir sistem olan sosyalizmin hem ekonomik hem de politik olarak ulaşmak istediği son aşaması olan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?

 • Emperyalizm
 • Liberalizm
 • Komünizm
 • Hümanizm
Soru 4

Rusların Hokand Millî Hükûmetini devirmesinin ardından yaptıkları katliama tepki olarak Ergaş Korbaşı önderliğinde başlatılan Türkistan’ın millî mücadelesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekim Devrimi
 • Genç Subaylar Hareketi
 • Basmacı Hareketi
 • Sol Hareket
Soru 5

“Şarlo” karakteriyle şöhret olan ve “Büyük Diktatör” adlı sinema filminde Nazizmi ve Adolf Hitler’i sert bir şekilde eleştiren aktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pablo Picasso
 • Walter Gropius
 • Alexander Fleming
 • Charlie Chaplin
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi San Remo Konferansı’nda Fransız mandasına bırakılmıştır?

 • Irak
 • Mısır
 • Arabistan
 • Suriye
Soru 7

II. Dünya Savaşı öncesi Batılıların Asya’dan sürülmesiyle, bağımsızlaştırılacak Asya’yı kendi liderliğinde birleştirmeyi amaçlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hindistan
 • Japonya
 • Pakistan
 • Afganistan
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?

 • Versay Antlaşması ile Almanya’nın ekonomik olarak güçlenmesi
 • Japonya’nın Uzak Doğu ve Pasifik’te İngiltere ile ABD’nin baskısında olması
 • Rusya’nın Brest Litowsk Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri almak istemesi
 • 1929 Ekonomik Buhranı’nın tüm dünyada ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal olumsuzluklar
Soru 9

1917’den 1922’ye kadar Filistin’i yöneten ve nüfusunun çoğunluğu Arap olan bu bölgede Yahudi devleti kurma çalışmalarını başlatan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Almanya
 • Fransa
 • İngiltere
 • Yunanistan
Soru 10

II. Dünya Savaşı’nda milyonlarca insana yönelik insan hakkı ihlallerine karşı 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
 • Magna Carta
 • Atlantik Bildirisi
 • Meiji Restorasyonu
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin
II. Dünya Savaşı’na girmesine sebep olan olaydır?

 • Normandiya Çıkarması
 • Stalıngrad Kuşatması
 • Pearl Harbor Baskını
 • İtalya’nın Habeşistan’ı işgali
Soru 12

II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mustafa Kemal Atatürk
 • İsmet İnönü
 • Celal Bayar
 • Fahri Korutürk
Soru 13

II. Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkan yıkımı telafi edip yeniden yapılanma ile uluslararası düzeyde para temini ve akışını sağlamak için aşağıdaki hangi kuruluş kurulmuştur?

 • Avrupa Konseyi
 • UNICEF
 • NATO
 • Dünya Bankası
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de yaşanan sıkıntıları azaltmak için alınan ekonomik tedbirlerden biri değildir?

 • Millî Korunma Kanunu’nun çıkarılması
 • İaşe Müsteşarlığı’nın kurulması
 • Köy Enstitüleri’nin açılması
 • Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu’nun çıkarılması
Soru 15

• Ankara’nın doğusuna ilk demir yolunu yaptı.
• Çok partili rejimdeki ilk muhalefet partisini kurdu.
• Seri üretim olarak 1936’da ilk Türk uçağını yaptı.
Yukarıda hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nuri Demirağ
 • Vedat Nedim Tör
 • Mesut Cemil
 • Refik Koraltan
Soru 16

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra mandacılık sisteminin oluşturulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sosyal barışı sağlamak
 • Yönetim tecrübelerini ülkelere aktarmak
 • Orta Doğu’ya demokrasiyi getirmek
 • Sömürgeciliği devam ettirmek
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra süper güçler olarak ortaya çıkan Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri’nin arasında gerginliklerin yaşandığı ancak birbirlerine karşı silaha başvurmaktan kaçındıkları dönemdir?

 • Restorasyon Dönemi
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Sıcak Savaş Dönemi
 • Propaganda Dönemi
Soru 18

Sovyetler Birliği’nin NATO’nun etkinliği ve silahlı gücünü tehdit olarak görüp kurdurduğu kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şangay Beşlisi
 • Varşova Paktı
 • Bağlantısızlar Grubu
 • Sadabat Paktı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kore savaşına katılmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?

 • Truman ve Marshall Yardımlarını yapan ABD’yle ilişkilerini sekteye uğratmak istememesi
 • SSCB tehdidi karşısında güvenlik sorununu çözmek için NATO’ya dâhil olmak istemesi
 • Bölgede bulunan ekonomik kaynakları ele geçirmek istemesi
 • ABD’nin Türkiye’den savaşa katılması yönünde talepte bulunması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin kuruluşunda rol almamıştır?

 • Celal Bayar
 • Fuat Köprülü
 • Adnan Menderes
 • Fethi Okyar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACCDDBACACBDCADBBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?