Seçmeli Coğrafya 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki canlılardan hangisi hem su ve hem de kara ekosistemlerinde yaşayabilmektedir?

 • Panda
 • Ahtapot
 • Sincap
 • Kurbağa
Soru 2

I. Sanayileşme
II. Ağaçlandırma
III. Milli parkların oluşturulması
IV. Kentleşmenin hızlanması
Yukarıda verilenlerden hangileri biyolojik çeşitliliğin üzerinde baskı kurarak olumsuz etkiler yaratır?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 3

Sıcaklık, nem, basınç ve hava hareketleri canlıların yeryüzüne dağılışını belirleyen etkenlerdendir.
Yukarıda canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen hangi fiziki faktörden söz edilmektedir?

 • İklim
 • Yer şekli
 • İnsan
 • Toprak
Soru 4

Ekosistemler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sürekli etkileşim ve değişim halindedirler
 • Belirli bir alanı kaplayan sistemlerdir
 • Canlı ve cansız varlıklar sistemin parçalarıdır
 • İnsan faaliyetlerinden etkilenmeyen organizasyonlardır
Soru 5

Yeşil bitkilerin karbondioksit, su ve güneşten aldıkları ışığın yardımı ile besin ve oksijen üretmesine ne denir?

 • Fotosentez
 • Besin zinciri
 • Biyom
 • Enerji akışı
REKLAM
Soru 6

Ülkelerin birbirlerinden farklı nüfus politikaları geliştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olamaz?

 • Nüfus artış hızlarının farklı olması
 • Ekonomik seviyeleri arasındaki farklılıklar
 • Halklarının eğitim seviyelerinin değişiklik göstermesi
 • Beslenme alışkanlıklarının değişim göstermesi
Soru 7

Türkiye’de yapılan nüfus projeksiyonlarında artış hızının günümüzdeki gibi düşmeye devam etmesi durumunda ülke nüfus artışının 2050’ler de duracağı devam eden yıllarda da azalacağı öngörülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?

 • Kadın-erkek oranı sabit kalacaktır
 • Nüfus kırsal alanlara göç edecektir
 • Yaşlı nüfus oranı artacaktır
 • Sanayi sektöründe çalışan sayısı artacaktır
Soru 8

İlk yerleşim yerlerinin seçiminde insanlar aşağıdakilerden hangisini en az dikkate almıştır?

 • Suya yakınlığı
 • Verimli toprakları
 • Yer altı kaynaklarını
 • İklimin uygunluğunu
Soru 9

Küresel fonksiyonlu şehirlerde üretilen mallar, verilen hizmetler, yapılan işler, alınan kararlar, sağlık, bilim, sanat, bankacılık, borsa, ticaret, teknolojik alandaki tüm gelişmeler dünya çapında etki alanına sahiptir. Küresel etkiye sahip büyük şehirler genellikle orta kuşakta yer alır.
Metinde küresel boyuttaki şehirlerin hangi özelliği üzerinde daha çok durulmuştur?

 • Kültürel
 • Ekonomik
 • Siyasal
 • Coğrafi
Soru 10

Şehirlerin etki alanına göre yapılan aşağıdaki sınıflamaların hangisi doğrudur?
Afyon <-----> Bakü <----> Londra

 • Küresel <-----> Bölgesel <-----> Yerel
 • Yerel <-----> Bölgesel <-----> Küresel
 • Bölgesel <-----> Yerel <-----> Küresel
 • Yerel <-----> Küresel <-----> Bölgesel
Soru 11

• Sürekli köy altı yerleşmedir
• Köyün uzağında birkaç evden oluşur.
• Tarım ve hayvancılık yapılır.
• Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaygındır.
• Temel yapı malzemesi taştır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen kırsal yerleşme aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mezra
 • Kasaba
 • Dalyan
 • Çiftlik
Soru 12

Dünya üzerinde herhangi bir yerin denizlere, önemli su ve ticaret yollarına göre konumu, yer şekilleri, önemli üretim, tüketim ve sermaye merkezlerine yakınlığı yani coğrafi konumu, üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini olumlu ya da olumsuz olarak etkiler.
Buna göre haritada numaralanmış alanların hangisi konumu nedeniyle daha uygun şartlara sahiptir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 13

Aşağıda verilen sanayi tesislerinden hangisinin deprem kuşağı üzerine inşa edilmesi olası bir depremde diğerlerinden daha büyük çevre sorunlarına sebep olur?

 • Meyve suyu fabrikası
 • Otomobil fabrikası
 • Nükleer santral
 • Demir- çelik fabrikası
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi belli koşullarda yenilenebilen dolayısıyla tükenmeyen doğal kaynaktır?

 • Petrol
 • Kömür
 • Madenler
 • Ormanlar
Soru 15

Aşağıdaki ülkelerden hangisi zengin enerji kaynaklarına sahip olmasına rağmen bunları halkının refah seviyesinin artması için kullanamamaktadır?

 • Nijerya
 • İspanya
 • Kanada
 • Yunanistan
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin gelişmemiş yörelerinde yatırımları özendirmek, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için alınan teşvik uygulamalarından biri değildir?

 • Vergi indirimi yapmak
 • Doğal nüfus artışını teşvik etmek
 • Ücretsiz arsa temin etmek
 • Kullanılan elektrikte indirim yapmak
Soru 17

Türkiye’de yağışın yetersiz ve sulama koşullarının elverişsiz olduğu yörelerdeki tarım arazilerinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmaktadır?

 • Üretiminde daha çok insan gücü kullanmak
 • Makine kullanımını yaygınlaştırmak
 • Ekip biçme yerine hayvancılığa yönelmek
 • Tarım alanlarını nadasa bırakmak
Soru 18

Türkiye pamuk üretiminde aşağıdaki bölgelerimizden hangisinin payı daha yüksektir?

 • Akdeniz Bölgesi
 • Ege Bölgesi
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 • Doğu Anadolu Bölgesi
Soru 19

Ülkemizin maden çeşitliliği bakımından dünyada ilk beş ülke arasında yer aldığı halde maden gelirleri bakımından düşük seviyede olmasında,
I. Madeni işlemede yüksek teknoloji kullanımı
II. Maden yatakların dağınık halde olması
III. Çalışan sayısının düşük olması
IV. Maden yataklarının düşük rezervli olması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 20

Ülkemizin rezerv bakımından zengin olduğu; daha çok Afyon, Kütahya, Marmara Adası, Kırşehir, Tokat ve İzmir çevresinde çıkarılan ve inşaatlarda yoğun şekilde kullanılan maden aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mermer
 • Bor
 • Tuz
 • Oltu taşı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBADADCCBBABCDABDCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?