Seçmeli Coğrafya 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Fırat ve Dicle nehirleri arasında olup çeşitli medeniyetlerin yaşadığı bölgenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mezopotamya
 • Mısır
 • Hindistan
 • Çin
Soru 2

Haritada numaralanmış yerlerin hangisi İslam Medeniyeti’nin doğduğu yerdir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 3

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Slav medeniyetinin temsilcilerindendir?

 • Fransa
 • İspanya
 • Japonya
 • Ukrayna
Soru 4

Türkçe aşağıdaki dil ailelerinden hangisinin içinde yer alır?

 • Hint – Avrupa
 • Ural – Altay
 • Bantu
 • Hami – Sami
Soru 5

Eski Türk devletlerinde Kağan ve ailesinin kaldığı çadıra ne ad verilirdi?

 • Kemer
 • Sorguç
 • Otağ
 • Sancak
REKLAM
Soru 6

Gelişen ve yenilenen teknoloji, sanayi faaliyetlerinin yaygınlaşmasına bu da ham maddelere duyulan ihtiyacın artmasına neden olmaktadır.
Aşağıda verilenlerin hangisinde bu durum yoktur?

 • Eğitim hizmetlerinin yaygınlaşmasının kâğıt ürünlerine olan talebi artırması
 • Turizm sektörünün gelişmesinin konaklama tesislerine olan ihtiyacı artırması
 • Motor ve ulaşım araçlarının icat edilmesi petrol ürünlerinin değerini artırması
 • Moda anlayışının yaygınlaşmasının pamuk, deri ve yüne olan talebi artırması
Soru 7

Turizm, kaynağını oluşturan doğal ve kültürel varlıklar üzerinde baskı yapar. Korunması, geliştirilmesi gereken bu varlıklar aksi durumda turistik cazibesini kaybeder. Örneğin aşırı yapılaşma ve nüfus artışının olumsuz etkileri ülkemizde Karadeniz yaylarında (Ayder Yaylası ve Uzungöl) görülmektedir. Buna benzer durumlar engellenmeli hatta yeni milli park alanları da ilan edilerek doğal, kültürel değerlerimiz korunma altına alınmalıdır.
Verilen metinde turizmin hangi etkisi üzerinde kısaca durulmuştur?

 • Çevresel
 • Ekonomik
 • Sosyal
 • Politik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sınırları dışında yer alan turizm değeridir?

 • Machu picchu antik kenti
 • Efes harabeleri
 • Ani harabeleri
 • Nemrut Dağı
Soru 9

İngiltere’yi Sanayi Devrimi’nde ekonomik yönden Dünya ülkeleri arasında liderliğe taşıyan öncelikli sektörler aşağıdakilerden hangileridir?

 • Ziraat ve hayvancılık
 • Ormancılık ve mobilyacılık
 • Petrol ve kömür üretimi
 • Pamuk ve demir sanayisi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi geri kalmış ülke ve bölgelerde yapılan tarım faaliyetlerinin yapısal özelliklerinden değildir?

 • Tarımsal verim düşüktür
 • İnsan ve hayvan gücü kullanılır
 • Sulama ve gübre kullanımı yaygındır
 • Üretim daha çok kendi ihtiyacı içindir
Soru 11

Hindistan ülkesiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Ülkenin tamamı Akdeniz ikliminin etkisindedir.
 • Atlas okyanusuna kıyısı olan bir yarımadadır.
 • Dünya’nın en fazla nüfusa sahip ikinci ülkesidir.
 • Topraklarının tamamı Afrika kıtasında yer alır.
Soru 12

Hollanda’nın başkenti aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

 • Amsterdam
 • Rotterdam
 • Utrecht
 • Groningen
Soru 13

Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey , Vesayet Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı aşağıdaki küresel örgütlerden hangisinin ana organlarından bazılarıdır?

 • Bağımsız Devletler Topluluğu
 • Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
 • Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü
 • Birleşmiş Milletler
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Yeşil Barış örgütünün (Greenpeace) amaçları ve çalışmaları arasında yoktur?

 • Ormanların korunması
 • Nükleer enerji üretimiyle mücadele
 • Nesli tükenen canlıların korunması
 • Fosil yakıt tüketiminin teşvik edilmesi
Soru 15

Aşağıda verilenlerden hangisinin daha ağır ve yıkıcı çevre sorunlara yol açacağı söylenebilir?

 • Gürültü kirliliğinin
 • Küresel ısınmanın
 • Çarpık kentleşmenin
 • Hayvanların yok edilmesinin
Soru 16

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin toplam elektrik üretiminde nükleer enerjinin payı daha yüksektir?

 • Fransa
 • Almanya
 • ABD
 • Kanada
Soru 17

Ormanların tahrip edildiği yerlerde hangi doğal afet gerçekleşir?

 • Deprem
 • Sel ve erozyon
 • Volkanizma
 • Kuraklık
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif kirlenmeye neden olmayan faktörlerdendir?

 • Nükleer silahlar
 • Atomun parçalanması
 • Hidroelektrik santralleri
 • Röntgen cihazları
Soru 19

Sanayi devriminden önce ortaya çıkan katı atıklar doğada kolay yok edilirken son yüz yılda ortaya çıkan atıkların ekosistem tarafından yüzlerce yılı bulan zamanda yok edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dünya nüfusunun artması
 • Ulaşım araçlarının çoğalması
 • Plastik ,sentetik ve cam ürünlerin üretilmesi
 • Küresel ısınmanın geniş bölgeleri etkilemesi
Soru 20

Gelişmiş ülkeler, kullanıldıktan sonra atılan madde ve malzemeleri yeniden kullanılabilir hâle getirmek için geri dönüşüm tesisleri kurmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin bu uygulamayı başlatmasının amaçlarından biri olamaz?

 • Enerji tasarrufu yapmak
 • Doğal kaynak tüketimini azaltmak
 • Çevre kirliliğinin önüne geçmek
 • Sanayi sektöründe istihdamı azaltmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBCBAADCCADDBABCCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?