Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz.” ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır?

 • Kanun önünde eşitlik
 • Eğitim hakkı
 • Tüzel kişi
 • Devlet
Soru 2

Temiz bir çevrede yaşama hakkı; kişilere çevreyi kirletmeme ödevi, yerel yönetimlereyse temiz bir çevre için gerekenleri yapma sorumluluğu yükler.
Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir?

 • Kişiler yasalar karşısında eşittir.
 • Hakların temelinde özgürlükler vardır.
 • Devleti meydana getiren örgütlenme hukuk yoluyla olur.
 • Haklar kişilere ve devlete bir takım ödev ve sorumluluklar yükler.
Soru 3

Aşağıdaki temel haklardan hangisi vatandaşların oy kullanarak seçimlerde tercihlerini bildirmelerini ve aday olarak ülke yönetimine katılmalarını sağlar?

 • Kişi dokunulmazlığı
 • Mülkiyet edinme
 • Eğitim ve öğretim
 • Seçme ve seçilme
Soru 4

Sağlık hakkı, herkesin yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için devletten gerekli çalışmaları yapmasını isteme hakkıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi devletin, sağlık hakkının gerçekleşmesi için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

 • Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilere burslar verir ve gerekli yardımları yapar.
 • Çevreyi insanların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilecekleri duruma getirir.
 • Kişileri sağlıklı ve dengeli beslenebilecekleri bir yaşam standardına ulaştırır.
 • Sağlık kurumları oluşturarak halka sağlık hizmeti verir.
Soru 5

Devlet, hukukun üstünlüğüne dayalı sınırsız ve koşulsuz bir bağımsızlığa sahip olmalıdır. Ülke içinde kendine rakip bir gücün bulunmaması, uluslararası alanda da diğer devletlerle eşit iradeye sahip olması gerekir.
Bu parçanında bir devletin var olabilmesi için gerekli olan hangi koşuldan söz edilmiştir?

 • Millet
 • Ülke
 • Egemenlik
 • Halk
REKLAM
Soru 6

___________, vatandaşlarına hukuki güvenceler sağlayan, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu devlet sistemidir.
Verilen ifadede noktalarla gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde doğru bir bilgi elde etmiş oluruz?

 • Laik devlet
 • Hukuk devleti
 • Feodal devlet
 • Teokratik devlet
Soru 7

I. Toplumu oluşturan bireyler arasında gelir adaleti sağlaması
II. Çalışabilir durumdaki herkesin çalışabilmesi için iş yerleri açılmasını desteklemesi
III. Kişilerin yoksulluğa düşmeden hayatlarını devam ettirebilmeleri için sosyal kurumlar kurması
Verilenlerden hangileri sosyal devlet anlayışının gerekleri arasında yer alır?

 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 8

Kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyen en yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yargıtay
 • Danıştay
 • Anayasa Mahkemesi
 • TBMM İnsan Hakları Komisyonu
Soru 9

“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde belirlenen ve ırk, cinsiyet, sınıf, mezhep ayrımı olmaksızın herkesin sahip olduğu insan haklarını kullanması yönündeki bütün engellerin kaldırılması demokrasinin temel görevidir.”
Verilen ifade demokratik bir siyasal sistemin aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Kuvvetler ayrımı esastır.
 • Temsil esasına dayanır.
 • Çoğunluğun yönetimine dayanır.
 • İnsanlar doğuştan devredilemez ve vazgeçilemez haklara sahiptir.
Soru 10

• Seçimler için aday gösterirler ve ülkeyi yönetecek lider kadroları yetiştirirler.
• Halk ile iktidar arasında aracılık yaparlar.
• İktidarı kullanarak ülkeyi yönetirler.
Verilen işlevleri yerine getiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sivil toplum örgütü
 • Siyasi parti
 • Ülke
 • Tüzük
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde demokrasi ve insan haklarının gelişmesine katkısı olan olaylardan biri değildir?

 • Sened-i İttifak
 • Nizam-ı Cedit
 • Virginia Haklar Bildirgesi
 • Gülhane Hatt-ı Hümayunu
Soru 12

İnsan hakları yalnızca yasal düzenlemeler yoluyla gerçekleşmez. İnsan hakları ancak insanların bunları bilmesi ve onları kullanma ve koruma bilincine varması sonucu gerçekleştirilebilir. İnsan hakları bilgisi doğuştan gelmez, ancak bunlar öğretilirse bilinir ve saygı gösterilir.
Bu parçanında insan haklarının gerçekleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

 • Yöneticilerin
 • Eğitimin
 • Ekonominin
 • Kamu düzeninin
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin demokrasi bilincini kazanmasında etkili olan davranışlar arasında yer almaz?

 • Anne ve babanın çocuklara karşı hoşgörüsüz olması
 • Aile içinde alınacak kararların çocuklarla birlikte alınması
 • Aile bireylerine kendileriyle ilgili durumlar için tercih hakkı tanınması
 • Ailenin geleceğiyle ilgili kararlarda çocuklara söz hakkı verilmesi
REKLAM
Soru 14

Birleşmiş Milletler Örgütü, 1945 yılında dünyada barışın sağlanması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla tüm dünya ülkelerinin katılımına açık olarak kurulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Faaliyetlerini Avrupa ülkeleri ile sınırlandırır.
 • İnsan hakları ihlallerini her ülkenin kendi iç sorunu olarak görür.
 • Çalışmaları çevre kirliliğinin önlenmesiyle sınırlıdır.
 • Dünya barışı ve insan hakları konularında evrensel düzeyde faaliyet gösterir.
Soru 15

Ülkeler arasında doğabilecek çatışmaların önlenmesi için faaliyet gösteren Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na bağlı organ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kıdemli Memurlar Komitesi
 • Çatışma Önleme Merkezi
 • Danışma Komitesi
 • Konsey
Soru 16

Uluslararası sivil toplum örgütleri;
I. cehaletin önlenmesi,
II. ırk ayrımcılığının önlenmesi,
III. savaşların ortadan kaldırılması
konularından hangilerinde faaliyet gösterir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Bugün dünyanın bazı bölgelerindeki insanlar şişmanlıktan şikâyet ederken, bazı bölgelerde yaşayan insanlar açlıktan ölmekte ya da yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu sağlıklarını kaybetmektedir.
Bu parçanın insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ilgilidir?

 • Uluslararası terör
 • Hızlı toplumsal değişme
 • Bölgeler arası kalkınmışlık farkı
 • Teknoloji alanında sağlanan gelişmelerin kontrolsüz kullanımı
Soru 18

Atatürk ilkelerinden Devletçilik aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 • Ekonomik kalkınmanın devlet desteğiyle gerçekleşmesini
 • Halkın egemenliğine dayalı bir yönetim oluşturulmasını
 • Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen, sürekli gelişen bir toplum oluşturulmasını
 • Dil, kültür, düşünce bağıyla birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu siyasi ve sosyal birliği
Soru 19

“Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması tam ve kat’i manasıyla millî egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası millî egemenliktir.”
Atatürk bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Ekonomik kalkınmanın
 • Millî egemenliğin
 • Düşünce ve vicdan hürriyetinin
 • Hürriyetlerin sınırlı olabileceğinin
Soru 20

Atatürk inkılabının düşünsel temelinde aydınlanma kavramı bulunmaktadır. Aydınlanma insanın kendi aklını kullanabilmesi olarak tanımlanır.
Buna göre Atatürk inkılabının temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

 • Akıl
 • Dogma
 • Gelenek
 • Ekonomi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADDACBDCDBCBADBDCABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?