Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Osmanlı Devleti’nde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında kadınların seçme ve seçilme hakkı yokken 1934 yılında çıkartılan bir yasayla Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
Buna göre haklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Her toplumda aynıdır.
 • Zamanla değişebilir.
 • Sorumluluklar haklarla bağlantılıdır.
 • Herkes istediğini yapma hakkına sahiptir.
Soru 2

1982 Anayasası’nın 14. Maddesine göre “Anayasa’da yer alan hak ve hürriyetlerin hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.”
Anayasa’nın verilen maddesinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Hak ve hürriyetler sınırlıdır.
 • Anayasa tüm yasaların üstündedir.
 • İnsanlar doğuştan bir takım haklara sahiptir.
 • Devletin vatandaşlara karşı bir takım ödevleri vardır.
Soru 3

Tüm diğer haklarımızın temelinde yer alan ve onlardan yararlanmamızı sağlayan hak aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yerleşme ve seyahat
 • Ailenin korunması
 • Yaşama
 • Dilekçe
Soru 4

Demokratik toplum düzeninin kurulması ve insan haklarının yaşama geçirilebilmesi için eğitim temel bir şarttır. Kişiler demokrasi bilincini ancak eğitim yoluyla alabilirler. Bu nedenle devlet için vatandaşlarına eğitim vermek bir görevdir.
Bu parçanında aşağıda verilen temel haklardan hangisi söz konusu edilmiştir?

 • Kişi dokunulmazlığı
 • Vatan hizmeti hakkı
 • Vatandaşlık
 • Eğitim
Soru 5

Kişilerin nerede, ne zaman ve nasıl davranacaklarını belirleyen hukuk kurallarının olmadığı bir toplumda kargaşa egemen olur. Hukuk, bir devlette kişilerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini adalete uygun şekilde düzenler.
Bu parçanından hareketle hukuk kurallarının varlık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kamu düzenini sağlamak
 • İnsanları mutlu etmek
 • Sınırsız özgürlük sağlamak
 • İnsanlar üzerinde baskı kurmak
REKLAM
Soru 6

I. Benzer suçlara benzer cezaların verilmesi
II. Bireylerin bencil çıkarları peşinde koşması
III. Herkesin yasalar karşısında eşit sayılması
Yukarıdakilerden hangileri adaletin temel değerlerinden biri değildir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 7

Sosyal devlet, vatandaşların sosyal durumlarıyla ve refahlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşam tarzı sağlayan devlettir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir devlet olmasıyla ilgilidir?

 • Devletin yapacağı faaliyetlerin önceden belirli olması
 • İdari makamların mali sorumluluğunun olması
 • Şehit ve gazi ailelerine maaş bağlanması
 • Mahkemelerin bağımsız olması
Soru 8

Yunanca “demos” “halk”, “kratos” sözcüğüyse “iktidar” ya da “egemenlik” anlamına gelir. Antik Yunan’dan başlayarak günümüze kadar gelen bu kavram bir yönetim biçimini ifade eder.
Bu doğrultuda “halk egemenliği, halk iktidarı” anlamlarını içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vicdan
 • Laik
 • Siyaset
 • Demokrasi
Soru 9

Bir devlette yasaların yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, kişilerin hukuk önünde eşit olması ve yargının bağımsız olması demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır.
Verilen bilgide demokrasinin ilke ve kurumlarından hangisine dair bir açıklama yapılmıştır?

 • Siyasi partiler
 • Seçimler ve temsil
 • Hukukun üstünlüğü
 • Çoğulculuk ve katılım
Soru 10

29 Ekim 1923’te çıkartılan bir yasayla Cumhuriyet ilan edilmiş ve yürürlükte olan Anayasa’da değişiklik yapılarak “Türkiye Devleti’nin yönetim biçimi Cumhuriyettir.” ibaresi eklenmiştir.
Buna göre Türkiye’nin yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğu aşağıdaki hangi anayasaya eklenmiştir?

 • 1921
 • 1924
 • 1961
 • 1982
Soru 11

Anayasamızda bulunan “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.” ifadesine rağmen töre ve geleneklerin kadın ve erkek arasında gerçek bir eşitliğin kurulmasına engel olması demokrasi ve insan haklarının gerçekleşmesinde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ilgilidir?

 • Eğitimsizlik
 • Devletin ekonomik olanakları
 • Geleneklerden kaynaklanan engeller
 • Yöneticilerin kendi güçlerini artırmak istemesi
Soru 12

Farklı düşüncelere sahip, başka dinlere inanan, farklı ırklara mensup insanlar demokrasi kültürü içinde birbirlerine hoşgörüyle bakabilmelidir. Kendi gibi olmayan insanlara yaşama şansı tanımayan insanlardan oluşan bir toplumda demokrasinin yerleşmesi imkânsızdır.
Bu parçanında demokrasinin yaşama biçimi haline getirilmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

 • Anne ve babanın demokratik tutumu
 • Farklılıklara hoşgörüyle yaklaşabilme
 • Sivil toplum örgütlerine katılım
 • Yönetimde söz sahibi olma
Soru 13

20. yüzyılda yaşanan I. Dünya Savaşı ve hemen ardından II. Dünya Savaşı, insan haklarının uluslararası düzeyde ve evrensel olarak korunması gerektiği sonucunu doğurdu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıldaki insan haklarını evrensel düzeyde koruma çabaları arasında yer almaz?

 • İngiliz Haklar Bildirgesi’nin yayınlanması
 • Cemiyet-i Akvam’ ın kurulması
 • Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kurulması
 • Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin kabul edilmesi
REKLAM
Soru 14

1989 yılında imzalanan sözleşmeye dayalı olarak kurulan ve çocuk hakları konusunda çalışmalar yapan Birleşmiş Milletler Örgütü’ne bağlı komite aşağıdakilerden hangisidir?

 • Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
 • Ekonomik ve Sosyal Haklar Komitesi
 • Apartheid’a Karşı Grup
 • Çocuk Hakları Komitesi
Soru 15

Sivil toplum örgütleri, devleti ve siyasi iktidarları izleyerek demokrasinin dışına çıkan uygulamalara tepki gösterir, gösteri ve yürüyüşler düzenleyerek demokratik olmayan uygulamaları protesto eder, toplantılar yaparak basın yayın organlarını kullanarak halkın demokratik sapmalar konusunda bilinçli olmasını sağlar.
Buna göre sivil toplum örgütleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Ülkeyi yönetmeye ve siyasi iktidara talip olurlar.
 • Amaçları toplumsal olayları yönlendirerek kargaşa yaratmaktır.
 • İnsan hakları konusunda yaptıkları çalışmalar yetersiz kalmaktadır.
 • Demokrasi ve insan haklarının korunup geliştirilmesine katkı sunarlar.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası düzeydeki sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?

 • Uluslararası Af Örgütü
 • Uluslararası Pen Kulübü
 • Türk Demokrasi Vakfı
 • Uluslararası Hukuk Komisyonu
Soru 17

İnsanların çevre felaketlerine yol açacak biçimde teknoloji üretmeleri, büyük çapta insan hakları ihlallerine neden olmaktadır. Nükleer silahlar, küresel ısınma, atmosferde, denizlerde, akarsularda meydana gelen kirlenme, büyük çapta kıtlık, bulaşıcı hastalık gibi sonuçlar doğurmaktadır.
Bu parçanında insan haklarının gerçekleşmesini engelleyen aşağıdaki hangi durum vurgulanmıştır?

 • Ülkeler arası rekabet
 • Teknolojinin kontrolsüz kullanımı
 • Hukuk kurallarının yetersizliği
 • Savaşlar ve iç çatışmalar
Soru 18

Çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak ve bunun da ötesine geçmek için yapılan çalışmalar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Çağdaşlaşma
 • Rönesans
 • Reform
 • İnkılap
Soru 19

Atatürkçü düşünce sisteminde halkçılık, millî egemenlik ilkesine ve demokrasiye dayanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesiyle uyumludur?

 • Yönetimin soy bağına dayanması
 • Halkın iradesinin üstün tutulması
 • Vatandaşlar arasında ayrım yapılması
 • Halk ve yöneticiler arasında kopukluk olması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının amaçları arasında yer almaz?

 • Vatanın bağımsızlığını ve milletin özgürlüğünü gerçekleştirmek
 • Halkın egemenliğine dayalı bir devlet sistemi kurmak
 • Egemenlik hakkının tek bir kişide olmasını sağlamak
 • Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDABCDCACBADDCBABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?