Seçmeli Ekonomi 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

İhtiyaçların karşılanması için gerekli olan malların üretiminde kullanılacak aracı mallara ne ad verilir?

 • Emek
 • Sermaye
 • Varlık
 • Fayda
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi duran varlıklara örnek değildir?

 • Bina
 • Arazi
 • Makine
 • Ham madde
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kuruluş bilançosu öğelerinden biridir?

 • Büyük varlıklar
 • Dönen varlıklar
 • Uzun vadeli varlıklar
 • Kısa vadeli varlıklar
Soru 4

I. Kısa vadeli borçlar
II. Orta vadeli borçlar
III. Uzun vadeli borçlar
IV. Dağınık vadeli borçlar
Yukarıdakilerden hangileri borçların vadeleri yönünden sınıflandırılmasına örnek gösterilebilir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
 • I, II ve IV.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi faizle tasarruf arasındaki ilişkiyi doğru biçimde açıklamaktadır?

 • Faizdeki yükselme kişiyi yoksullaştırır ve tasarruf eğilimini arttırır.
 • Faizle tasarruf arasında herhangi bir ilişki yoktur.
 • Faizdeki azalma insanları tasarrufa teşvik eder.
 • Faizdeki azalma tasarruf eğilimini etkiler, ancak faizdeki yükselişin etkisi yoktur.
REKLAM
Soru 6

Girişimlerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Emek yoğun mallar üretmektir.
 • Üreticilere yeterli sermaye bulmaktır.
 • Tedarikçilerden elde edilen mal ve hizmetleri tüketmektir.
 • Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek mal ve hizmetleri üretmek ve satmaktır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi girişimin sosyal rollerinden birisi değildir?

 • İşsizliği artırmak
 • Tüketicilerin isteklerini karşılamak
 • Kurulduğu bölgede iş imkânları yaratmak
 • Tasarruf sahiplerine ek gelir sağlamak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi girişim şekillerinden biri değildir?

 • Özel girişim
 • Kamu girişimi
 • Karma girişim
 • Doğrudan girişim
Soru 9

Sermayesinin tamamı veya çoğunluğu devlete ait olan bir kuruluşa ne ad verilir?

 • Kişisel girişim
 • Limited şirketi
 • Kamu kuruluşu
 • Adi komandit şirket
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisine Türkiye’de kurulan kamu kuruluşları katkıda bulunmamıştır?

 • Türk sanayiinin kurulması ve gelişmesi
 • Sanayide ihtiyaç duyulan teknik elemanların yetiştirilmesi
 • İthal edilen ürünlerin artış göstermesi
 • Türk malı üretme ve tüketme bilincinin yaratılması
Soru 11

Devlet Yatırım Bankası, Türkiye Petrol Kurumu, Et ve Balık Kurumu ve Devlet Malzeme Ofisi gibi kuruluşlar neye örnek teşkil eder?

 • İktisadi devlet kuruluşlarına
 • Kamu tekellerine
 • Bağlı ortaklıklara
 • Anonim şirketlere
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi idari tekele bir örnek teşkil eder?

 • Çayın sadece Karadeniz Bölgesi’nde üretilmesi
 • Para basım yetkisinin Merkez Bankası’na ait olması
 • Bir mahallede tek bir bakkal bulunması
 • Şirketlerin ortak hareket etmesi
Soru 13

Çalıştıkları alan bakımından aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

 • Tarım
 • Avcılık
 • Bankacılık
 • Balıkçılık
REKLAM
Soru 14

Ekonomi dilinde gelir ile servet arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

 • Servet belirli bir andaki durumu gösterir, gelir ise dinamiktir.
 • Servet ekonomik bir tanımdır, gelir sosyal bir tanımdır.
 • Servet sürekli artar, gelir sürekli azalır.
 • İkisi arasında belirgin bir fark yoktur.
Soru 15

Bir ülkede bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin o yılki piyasa fiyatlarıyla veya temel kabul edilen bir yılın fiyatlarına göre hesaplanan değerlerinin bütününe ne ad verilir?

 • Tarım geliri
 • Milli gelir
 • Sanayi geliri
 • Hizmetler geliri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi milli gelirin fonksiyonel dağılımı öğelerinden biri değildir?

 • Rant
 • Miras
 • Faiz
 • Ücret
Soru 17

I. Bireyler ev, fabrika vb. inşasına girişirler.
II. Yatırımlar azalır.
III. Ekonomik yaşam durgunlaşır.
IV. Ekonomik yaşam canlanır.
Yukarıdakilerden hangileri faiz oranı düşük olduğunda yaşanan ekonomik gelişmelere örnek teşkil eder?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • II ve IV.
 • I ve IV.
Soru 18

Reel ücret aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

 • Bir işçinin nominal ücretinin satın alma gücüdür.
 • Bir işçinin çalışmasına karşılık aldığı paradır.
 • Bir işçinin tasarruf için ayırabildiği para miktarıdır.
 • Bir işçinin çalışmasına karşılık aldığı mal veya imkânlardır.
Soru 19

Üretilen ürün miktarına göre belirlenen ücrete ne ad verilir?

 • Aynî ücret
 • Nakdî ücret
 • Zamana göre ücret
 • Parça başına ücret
Soru 20

Gerçek kâr hesaplanırken aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?

 • Emlak kirası
 • Öz sermaye faizi
 • Fabrikanın konumu
 • İşyerinde çalışma karşılığı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDBCADADCCABCABBDADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?