Seçmeli Fizik 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

q1=2q, q2=q olan şekildeki pozitif yüklü kürelerin aralarındaki uzaklık d olduğunda küreler arasındaki itme kuvveti F’dir.
Buna göre küreler arasındaki uzaklık 2d olduğunda itme kuvveti kaç F olur?

 • 1/2
 • 1/3
 • 1/4
 • 1/6
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi elektrik alan çizgilerine ait bir özellik değildir?

 • Elektrik alan çizgileri asla birbirini kesmez.
 • Elektrik alan çizgileri yük miktarı fazla olan yüklerin etrafında daha fazladır.
 • Elektrik alan çizgileri negatif (-) yükten pozitif (+) yüke doğrudur.
 • Elektrik alanı çizgileri pozitif (+) yükten dik doğrultuda çıkar negatif (-) yüke dik doğrultuda girer.
Soru 3

Kuru hava ortamında şekildeki yüklü iki parçacık aralarındaki uzaklık 0,3 m olacak şekilde bir doğru boyunca sıralanmıştır.
Buna göre yükler arasındaki çekme kuvveti kaç N’dur?
(k=9.109(Nm2/C2) yüzey sürtünmesizdir.)

 • 0,12
 • 1,2
 • 12
 • 120
Soru 4

Elektrik yüküne sahip iki cisim 10 cm uzaklıkta iken birbirlerine 2 N’luk kuvvet uygulanmaktadır.
Elektrik kuvvetinin uzaklıkla ters orantılı olduğu bilindiğine göre cisimler arası uzaklık 20 cm olsaydı birbirlerine uyguladıkları kuvvet kaç N olabilirdi?

 • 0,5
 • 2
 • 2,5
 • 3
Soru 5

Pozitif yüklü q ve 2q yüklerinin arasındaki uzaklık d kadar iken elektrik potansiyel enerjisi Ep=E kadardır.
Buna göre yükler arasındaki uzaklık 2d olduğunda Ep enerjisi kaç E olur?

 • 0
 • 0,5
 • 1
 • 1,5
REKLAM
Soru 6

Yalıtkan bir düzlem üzerine şekildeki gibi 3.10-6 C luk elektrik yüklü cisim konulmuştur.
Buna göre cisimden 3 m uzaktaki K noktasında elektriksel potansiyel kaç volt olur?
(k=9.109 N.m2 /C2 )

 • 3.103
 • 6.103
 • 9.103
 • 11.103
Soru 7

Elektrik yükleri q1 ve q2 olan iki noktasal yük şekildeki gibi yerleştiriliyor.
Buna göre q1 ve q2 yüklerin M noktasında oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel kaç (k.(q/d)) kadardır?

 • 4
 • 3
 • 1
 • 0
Soru 8

Birbirine paralel iletken iki levha bir pilin ucuna şekildeki gibi bağlanıyor.
Levhalar arasında oluşan elektrik alan çizgileri aşağıdakilerden hangisinde doğru çizilmiştir?

Soru 9

Elektrik yüklü iletken levhalar birbirlerine paralel olacak şekilde bir pilin uçlarına bağlanıyor.
Buna göre K, L ve M noktalarındaki elektrik alanları EK, EL ve EM büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • EK > EL > EM
 • EK = EL = EM
 • EM > EL > EK
 • EL > EK > EM
Soru 10

Şekildeki elektrik yüklü, paralel ve iletken levhalar arasındaki elektrik alana dik olarak giren +q elektrik yüklü parçacık şekildeki 1, 2, 3, 4 yollarından hangisini takip edebilir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 11

Paralel plakalı bir sığacın sığası ile ilgili;
I. Levhaların yüzey alanı ile doğru orantılıdır.
II. Levhalar arası uzaklık ile ters orantılıdır.
III. Levhalar arasındaki yalıtkan maddelerin cinsine bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

Bir sığaç üretece bağlandığında sığaçta biriken yükün sığacın levhaları arasında oluşan potansiyel farka bağlı grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre sığacın sığası kaç F’dır?

 • 0,5
 • 1
 • 1,5
 • 2
Soru 13

İletken bir tel üzerinden akım geçirildiğinde telin çevresinde bir manyetik alan oluşur.
Bu manyetik alanın herhangi bir noktasındaki büyüklüğü (şiddeti);
I. telden geçen akıma,
II. telden olan uzaklığa,
III. telin rengine
verilenlerden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Sayfa düzleminde bulunan iletken telden şekildeki gibi j elektrik akımı geçiyor.
Buna göre K noktasında oluşan manyetik alanın yönü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
(⊗ sayfa düzlemi içe doğru, ⊙ sayfa düzlemi dışa doğru)

Soru 15

Üzerinden j akım geçen ℓ uzunluğundaki bir tel şekildeki gibi düzgün B manyetik alanı içine bırakılıyor.
Buna göre tele etki eden manyetik kuvvet;
I. B manyetik alana,
II. ℓ uzunluğuna,
III. j akımına
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

Alternatif ve doğru akımla ilgili bazı özellikler aşağıda verilmiştir.
I. Akımın sabit bir yönü yoktur sürekli yön değiştirir.
II. Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın gibi eşyaları çalıştırır.
III. Akımın sabit bir yönü vardır.
Bu özelliklerden hangileri alternatif akıma aittir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 17

Bir alternatif gerilim kaynağında üretilen gerilim zamanla V=210.sin100πt denklemine göre değişmektedir.
V = Vmax .sinωt denklemine göre oluşan emk’nin maksimum değeri kaç volttur?

 • 100
 • 200
 • 210
 • 250
Soru 18

Alternatif akımda rezonans devresi için genellikle omik (saf) direnç (R), bobin (L) ve sığaç (C) kullanılarak şekildeki devre kuruluyor.
Buna göre devrede rezonans durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • XL = XC
 • XL > XC
 • XL < XC
 • XL = R
Soru 19

Bazı ev aletleri aşağıda verilmiştir.
I. Radyo
II. Televizyon
III. Kapı zili
Bu aletlerden hangilerinde transformatör kullanılmış olabilir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

Bir transformatör primerine 2 volt gerilim uygulandığında sekonder gerilimi 4 volt olarak ölçülüyor.
Buna göre,
I. Primerin sarım sayısı sekonderin sarım sayısından küçüktür.
II. Primerin sarım sayısı sekonderin sarım sayısından büyüktür.
III. Bu transformatör yükseltici transformatördür.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCBABCDBBADABADCCADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?