Seçmeli Girişimcilik 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Girişimcilerin hedefledikleri amaçlarına ulaşabilmek için uygulamaya karar verdikleri fikirler bütününe ne ad verilir?

 • Kurulum fikri
 • İş fikri
 • Yenilik fikri
 • Adi fikir
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyetin proje sayılabilmesi için sahip olması gereken şartlardandır?

 • Kaynak tüketmemelidir.
 • Hedefleri bulunmamalıdır.
 • Proje mekanı belirsiz olmalıdır.
 • Belirli bir zaman diliminde gerçekleşmelidir.
Soru 3

Yapılabilirlik etüdünde aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aranmaz?

 • Pazarın büyüklüğü nedir?
 • Ne kadar öz kaynak gereklidir?
 • Projenin döviz kurları üzerindeki etkisi nelerdir?
 • Üretilecek ürün için pazar var mıdır?
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ham madde analizi kapsamında incelenecek konulardan biridir?

 • Finansman
 • Satış sonrası destek
 • Ürünlerin müşterilere teslimatı
 • Tesisin kullanacağı ham madde ve yardımcı girdiler
Soru 5

Projeler yapılabilir değilse, aşağıdakilerden hangisinin uygulanması önerilebilir?

 • Projenin kaynakları israf edilmeli
 • Teknolojik olanaklar yeniden araştırılmalı
 • Projeden kesinlikle vazgeçilmemeli
 • Proje için para harcanmaya devam edilmeli
REKLAM
Soru 6

Girişimcinin işletmesinin mevcut genel durumunun, finansal faaliyet detaylarının, pazarlama fırsat ve stratejisinin, yönetsel beceri ve yeteneklerinin yazılı bir özetine ne ad verilir?

 • İş planı
 • İsraf
 • Kontrol
 • Denetleme
Soru 7

İş planı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İş planı olabildiğince kısa tutulmalıdır.
 • İş planı düzgün bir şekilde organize edilerek bir bütün haline getirilmelidir.
 • İş planında satış potansiyelleri ve gelir tahminleri mümkün olduğunca abartılmalıdır.
 • İş planında girişimi yönetecek olan anahtar kişilerin görevleri açıkça tanımlanmalıdır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi iş planı içerisinde yer almaz?

 • İşin adı ve konusu
 • Amaç ve gerekçeler
 • Çalışanların fotoğrafları
 • İşin uygulama yeri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ülke ekonomisine katkılarından değildir?

 • İstihdam sağlamaları
 • Doğal kaynakları verimsiz kullanmaları
 • İhracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlamaları
 • Ülkeye yeni teknolojilerin girişini sağlamaları
Soru 10

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Örgütlenmiş çalışmalar başarısızlığa neden olur.
 • İşletmelerin başarısında yöneticilerin önemi büyüktür.
 • İşletmeler yaşamlarını devam ettirmek isterler.
 • Günümüzde mal ve hizmet sunumu oldukça önemlidir.
Soru 11

Anayasa ve yürürlükteki kanunların hükümleriyle kurulup işleyen ve sermayesi özel şahıslara ait olan işletmelere ne ad verilir?

 • Özel işletme
 • Kamu işletmesi
 • Doğrudan işletme
 • Dükkân işletmesi
Soru 12

Şirketler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Ortak bir amaç olmalıdır.
 • Ortaklık kuran kişilerin sayısı birden fazla olmalıdır.
 • Amaca ulaşmak için mal, emek veya sermayeye ihtiyaç yoktur.
 • Amaca ulaşmak için ortaklar arasında bir anlaşma olmalıdır.
Soru 13

Asıl amacı yardımlaşma ve dayanışma olan işletmelere ne ad verilir?

 • Anonim
 • Kooperatif
 • Limited
 • Tacir
REKLAM
Soru 14

Ekmek, peynir, demir, otomobil gibi ürünleri üreten işletmelere ne ad verilir?

 • Batık işletmeler
 • Gelir işletmeleri
 • Hizmet üreten işletmeler
 • Mal üreten işletmeler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde genç girişimcileri bekleyen başlıca iş fırsatları arasında yer almaz?

 • Kooperatifçilik
 • Bayilik/distribütörlük
 • İnternet girişimciliği
 • Franchising (Françayzing)
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinden yapılan satışlarda dikkat edilecek hususlar arasında yer almaz?

 • Doğru ürün seçimi
 • Doğru enflasyon oranı
 • Doğru ihtiyaç tespiti
 • Doğru fikir ve doğru hedef kitle
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerini arttırmak amacıyla kurulmuştur?

 • LÖSEV
 • KIZILAY
 • KOSGEB
 • TOBB
Soru 18

Alacakların tahsilatından dolayı yaşanacak zorluklar, devlete olan ödemeler, üçüncü şahıslara olan borçlar girişimcinin aşması gereken hangi engel ile ilişkilidir?

 • Çaresizlik
 • Stres
 • Yalnızlık
 • Sermaye eksikliği
Soru 19

___________, girişimcilerin işletmeyi yönlendirirken toplumun değer yargılarına göre hareket etmesi ve sosyal gereksinimlerin farkında olarak işletmeyi yönetmesi şeklinde tanımlanabilir.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Tedarik
 • Farkındalık
 • Alternatif maliyet
 • Sosyal sorumluluk
Soru 20

Çalışanlara işletmenin amaçlarını, ilkelerini, çalışma şeklini tanımlamaya ve iş yaşamında uyulacak ilkelere yönelik kurallar bütününe ne ad verilir?

 • İş ahlakı kuralları
 • Destek kuralları
 • Kapsayıcı kurallar
 • Motivasyon kuralları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCDBACCBAACBDABCDDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?