Seçmeli İşletme 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim faktörlerini bir araya getirerek mal hizmet üreten ekonomik ve teknik birime ne ad verilir?

 • İşletme
 • Fabrika
 • Market
 • Pazar
Soru 2

I. Borçlarından dolayı iflâsa tabi değildir.
II. Ticari defter tutmak zorundadır.
III. Haksız rekabet yapamaz.
IV. Fatura ve teyit mektubu kullanmaz.
Yukarıdakilerden hangileri tacirlerin özelliklerindendir?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
 • I, II, III ve IV.
Soru 3

Yöneticilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Yönetici üretim faktörlerini bir araya getirir, düzenler ve organize eder.
 • Yönetici işletme sahip ve ortakları adına çalışır.
 • Yönetici risk altına girerek kâr ve zarardan doğrudan etkilenir.
 • Yönetici işletmenin amacını saptar ve işletmeyi amaca doğru yöneltir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi birincil ihtiyaçlardan değildir?

 • Uyumak
 • Su içmek
 • Yemek yemek
 • Araba kullanmak
Soru 5

Ülkemizde verimliliğin arttırılması amacıyla kurulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türk Standartları Enstitüsü
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
 • Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu
 • Milli Prodüktivite Merkezi
REKLAM
Soru 6

Üretimde kullanılan makine, teçhizat, donanım ve binalar hangi üretim faktörü içerisinde yer alır?

 • Ham madde
 • Sermaye
 • Doğa
 • Emek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı tüketim malları arasında yer almaz?

 • Bulaşık deterjanı
 • Televizyon
 • Otomobil
 • Buzdolabı
Soru 8

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Tüketiciler mal ve hizmetlerden faydalanarak fayda elde ederler.
 • Fayda, çevreye ve zamana göre değişiklik gösterir.
 • Fayda ve ihtiyaç arasında bir ilişki bulunmamaktadır.
 • Fayda kişiden kişiye değişiklik gösteren soyut bir kavramdır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi standardizasyonun üreticiye doğrudan faydaları arasında yer almaz?

 • Verimliliği arttırır.
 • Seri imalata imkân sağlar.
 • Uygun kalitede üretim yapılmasını sağlar.
 • Tüketicilerin fiyat ve kalite yönünden aldanmalarını önler.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin genel amaçlarındandır?

 • Kâr elde etmek
 • Emek yoğun çalışmak
 • Personele yeterli ücret vermek
 • Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak
Soru 11

İşletmeler tüketicilerin tercihlerini ve beklentilerini tespit etmede hangi bilim dalından yararlanırlar?

 • Fen bilimleri
 • Davranış bilimi
 • Hukuk bilimi
 • Spor bilimleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi üretilen mal ve hizmet türlerine göre işletme sınıflarından biri değildir?

 • Özel işletmeler
 • Hizmet sektöründeki işletmeler
 • Sanayi sektöründeki işletmeler
 • Tarım sektöründeki işletmeler
Soru 13

Sermayesinin yarısından fazlası devlete veya kamu tüzel kişilerine ait olan işletmelere ne ad verilir?

 • Özel işletme
 • Kamu işletmesi
 • Tüzel işletme
 • Gelişmiş işletme
REKLAM
Soru 14

Adi ortaklıklara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Tüzel kişilikleri vardır.
 • Kuruluşunda şekil şartı yoktur.
 • Düşük maliyetle ve kolayca kurulabilir.
 • Tüm ortakların sınırsız sorumluluğu vardır.
Soru 15

Aşağıdaki işletmelerden hangisi amacı bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • Vakıf
 • Dernek
 • Berber
 • Meslek odası
Soru 16

Gerçek ya da tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarına ne ad verilir?

 • Şirket
 • Teşebbüs
 • Örgüt
 • Vakıf
Soru 17

Bir kereste fabrikasının orman alanlarına yakın olması kuruluş yeri seçiminde dikkate alınması gereken hangi koşula örnektir?

 • Pazara yakınlık
 • Uygun iklim koşulları
 • Ham maddeye yakınlık
 • Atıkların kolay atılması
Soru 18

En pahalı ulaşım yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Demir yolu
 • Kara yolu
 • Su yolu
 • Hava yolu
Soru 19

Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara ne ad verilir?

 • Senatör
 • Vekil
 • İşveren
 • Yönetici
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı sorumlulukları arasında yer almaz?

 • Primlerin ödenmesi
 • Çok sayıda işçi çalıştırılması
 • İşyeri bildirgesinin verilmesi
 • Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCDDBACDABABACDCDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?