Seçmeli İşletme 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özellikleri arasında yer almaz?

 • Bir yetki faaliyetidir.
 • Bir karar verme sürecidir.
 • Bir işbirliği ve uzlaşma faaliyetidir.
 • İletişime dayalı bir faaliyet değildir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi planlamanın özelliklerinden biri değildir?

 • Karar sürecidir.
 • Geçmiş faaliyetlere yönelik yapılır.
 • Geleceğe yönelik bir süreçtir.
 • İşletme için en uygun olanın seçilme sürecidir.
Soru 3

Organizasyon ile çalışanların __________ belirlenir.
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

 • Ücretleri
 • Kapasiteleri
 • Eğitim seviyeleri
 • Sorumluluk alanları
Soru 4

İşletmeler ihtiyaç duydukları fonları hangi kaynaklardan sağlarlar?

 • Öz-yabancı kaynaklar
 • Dolaylı-dolaysız kaynaklar
 • Açık-kapalı kaynaklar
 • Ucuz-pahalı kaynaklar
Soru 5

I. Şekil faydası
II. Yer faydası
III. Zaman faydası
IV. Mülkiyet faydası
V. Doğal faydası
Yukarıdakilerden hangileri pazarlamanın faydaları arasında yer alır?

 • II ve III.
 • IV ve V.
 • I, II, III ve IV.
 • I, II, III, IV ve V.
REKLAM
Soru 6

Reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler ve satış tutundurma yöntemleri hangi faaliyet kapsamında kullanılır?

 • Satın alma
 • Tutundurma
 • Üretim
 • Tüketim
Soru 7

Doğrudan dağıtım kanallarında hangi aktörler yer alır?

 • Acente-tüketici
 • Üretici-toptancı
 • Üretici-tüketici
 • Üretici-perakendeci
Soru 8

Üretim, kabaca _________ olarak ifade edilebilir.
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?

 • Pazar yaratmak
 • Fayda yaratmak
 • İstihdam yaratmak
 • İhracat yaratmak
Soru 9

Üretim sistemlerinde hangi aşamada üretim kaynakları mal ve hizmete dönüştürülür?

 • Girdi
 • Geri bildirim
 • Kontrol
 • İşlem
Soru 10

İşletmelerde stoğun yetersiz bulunması aşağıdakilerden hangisine yol açar?

 • İşletme kârı artar.
 • Üretim aksar.
 • Stok giderleri azalır.
 • İşletme verimliliği artar.
Soru 11

13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Anadolu’daki esnaf ve sanatkâr birliklerine verilen isim nedir?

 • Tacirlik
 • Velilik
 • Ahilik
 • Dervişlik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi personel bulmada kullanılan işletme dışı kaynaklara örnek gösterilemez?

 • Sendikalar
 • Sosyal medya
 • İşletmenin kendi çalışanı
 • İnsan kaynakları danışmanlık firmaları
Soru 13

İşletmeye yeni giren personele işe başlamadan önce veya işe girdiği ilk günlerde uygulanan eğitime ne ad verilir?

 • Oryantasyon
 • Grev
 • Boykot
 • Edinim
REKLAM
Soru 14

İşletmeyi değişen koşullara karşı ayarlayan, sorunlara çözüm bulan, canlılığını sürdürüp büyüme ve gelişmesini sağlayan destekleyici fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halkla ilişkiler
 • AR-GE
 • İşe alım
 • Kazandırma
Soru 15

Bir kimseye bir iş karşılığında, işveren ya da üçüncü kişiler tarafından para ile ödenen tutara ne ad verilir?

 • Ücret
 • Kâr
 • Vergi
 • Kira
Soru 16

Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İşletmeler çalışanlarına yemek ve ulaşım bedeli gibi ek ödemeler de yaparak destek sağlayabilirler.
 • İşletmeler çalışanlarına uygun fiziksel çalışma ortamını hazırlamalıdır.
 • Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için en az bir yıl tam olarak çalışmış olması gerekir.
 • İşletmeler kendi isteğiyle işten ayrılanlara ihbar tazminatı ödemek zorundadır.
Soru 17

Çalışırken çok yüksek ses çıkaran makinelerle üretim yapan bir işletmenin, kuruluş yeri olarak yerleşim yerlerinden uzakta bir yeri seçmesi, işletmenin aşağıdaki çevre sorunlarından hangisine karşı tedbir aldığını göstermektedir?

 • Su kirliliği
 • Hava kirliliği
 • Gürültü kirliliği
 • Manyetik kirlilik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi niteliği bakımından diğer doğa kaynaklarından farklıdır?

 • Kömür
 • Petrol
 • Doğalgaz
 • Rüzgâr
Soru 19

Bir işletmenin çocuk işçi çalıştırması, hangi toplumsal sorumluluğunu yerine getirmediğinin bir göstergesidir?

 • Ekonomik sorumluluk
 • Parasal sorumluluk
 • Hukuksal sorumluluk
 • Ekolojik sorumluluk
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi standartlaşmanın tüketiciye faydalarından değildir?

 • Pahalılığa yol açar.
 • Can ve mal güvenliğini korur.
 • Fiyat ve kalite yönünden kandırılmalarını önler.
 • Malları karşılaştırma ve seçme kolaylığı sağlar.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBDACBCBDBCCABADCDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?