Seçmeli Kimya 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Bohr atom modeline göre elektronlar _________ bulunur. Modern atom teorisine göre ise elektronlar orbitallerde bulunur.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • dairesel yörüngede
 • homojen bir şekilde
 • çekirdekte
 • protonla yan yana
Soru 2

3s orbitalinde bulunan ve saat yönünde dönen bir elektronun hangi kuantum sayısı seçeneklerde yanlış verilmiştir?

 • n = 3
 • ℓ = 0
 • mℓ = 1
 • ms = +1/2
Soru 3

8O atomunun temel hâl elektron diziliminin en yüksek enerjili orbitali ve bu orbitaldeki elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • 1s2
 • 2s2
 • 2p4
 • 3s2
Soru 4

Atom numarası 3 olan Li atomu periyodik cetvelde hangi blokta bulunur?

 • s
 • p
 • d
 • f
Soru 5

Periyodik sistemde 2. periyotta bulunan 3Li, 6C ve 8O elementlerinin atom yarıçaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Li > C > O
 • C > O > Li
 • O > Li > C
 • Li > O > C
REKLAM
Soru 6

Asal gazların kimyasal tepkimeye girme isteklerinin düşük olmasının nedeni aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanır?

 • Periyodik sistemin d bloğunda bulunurlar.
 • Elektron dizilimlerinde alt kabukları tam doludur.
 • Değerlik elektronları yarı dolu orbitallerde bulunur.
 • Atomik halde doğada bulunurlar.
Soru 7

Periyodik sistemde 7A grubunda bulunan atomların 1A grubundaki metallerle oluşturacağı iki atomlu kararlı bileşiklerde alacağı yükseltgenme basamağı hangisidir?

 • +7
 • +5
 • +1
 • -1
Soru 8

Kapalı cam bir kaptaki He gazının 1 atm olan basıncını ölçmeye yarayan araç ve üzerinde okunması gereken cmHg birimi hangi seçenekte verilmiştir?

 • Manometre ve 760 cmHg
 • Manometre ve 76 cmHg
 • Barometre ve 760 cmHg
 • Barometre ve 76 cmHg
Soru 9

Havanın 0°C olduğu bir günde He gazı ile şişirilip ağzı bağlanan elastik balon, sıcaklığı 25°C olan bir odaya getirildiğinde hacminin arttığı gözlenmiştir.
Bu olay hangi gaz yasasının uygulaması olarak gösterilebilir?

 • Boyle Yasası
  (Basınç-Hacim ilişkisi)
 • Charles Yasası
  (Hacim-Sıcaklık ilişkisi)
 • Gay-Lussac Yasası
  (Basınç-Sıcaklık ilişkisi)
 • Avogadro Yasası
  (Mol sayısı-Hacim ilişkisi)
Soru 10

546 K’de 2 atm basınç altında 22,4 L hacim kaplayan CO2 gazı, ideal gaz varsayımına göre kaç mol molekül içerir? (

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 11

Şekildeki özdeş cam balonlar 60 cm uzunluğunda cam boru ile birbirine bağlanıyor. K ve L muslukları aynı anda açıldığında gazlar ilk kez K musluğuna kaç cm uzaklıkta karşılaşırlar?
(He: 4 g/mol, CH4: 16 g/mol)

 • 35
 • 40
 • 45
 • 50
Soru 12

Polar moleküller: NH3, H2O
Apolar moleküller: CH4, CCI4, CO2
Buna göre aşağıda verilen maddeler sıvı hâllerinde eşit miktarlarda karşılaştırılırsa hangi madde karışımında çözünme en az olur?

 • NH3-H2O
 • CH4-CO2
 • CCI4-NH3
 • CCI4-CO2
Soru 13

20 g NaOH katısı çözülerek hazırlanan 5 litrelik sulu çözeltinin molaritesi kaç mol/L’dir?
(NaOH: 40 g/mol)

 • 0,4
 • 0,3
 • 0,2
 • 0,1
REKLAM
Soru 14

Kütlece %30’luk 200 gram şeker çözeltisinde kaç gram su vardır?

 • 100
 • 120
 • 140
 • 160
Soru 15

Aynı ortamda eşit kütlede çözelti içeren aşağıdaki kaplarda bulunan çözeltilerin tuz derişimleri verilmiştir.
Buna göre, çözeltilerden hangisinin kaynama noktası en büyüktür?

Soru 16

100 g suda 20 g şeker çözülerek hazırlanan çözeltiye aynı sıcaklıkta 100 g daha su eklenmektedir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Aşırı doymuş çözelti oluşur.
 • İlk çözeltiye göre daha seyreltik bir çözelti oluşur.
 • Doymuş çözelti elde edilmiş olur.
 • Çözünen şeker kütlesi artmış olur.
Soru 17

Sodyum klorürün 20°C’taki çözünürlüğü 36 g/100 g sudur.
Buna göre, 20°C’ta 200 g su kullanılarak hazırlanan doygun çözelti kaç gramdır?

 • 136
 • 172
 • 236
 • 272
Soru 18

Gazların çözünürlüğünün basınçla değişimini ifade eden grafik aşağıdakilerden hangisidir?
Grafikte; x: basınç (atm),
y: çözünürlük (g / 100 g su)

Soru 19

Gerçek gazlar, yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale yaklaşır.
Buna göre, 1 mol He gazı aşağıdaki koşullardan hangisinde diğerlerine göre ideale daha çok yaklaşır?

 • 1 atm ve 0°C
 • 2 atm ve 50°C
 • 1 atm ve 50°C
 • 2 atm ve 0°C
Soru 20

X2+ iyonunun elektron dizilimi
10Ne’un elektron dizilimi ile aynıdır.
Buna göre, X atomunun temel hal elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1s22s22p6
 • 1s22s22p63s2
 • 1s22s22p63s23p2
 • 1s22s22p63s23p24s2
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACCAABDBBDBCDCABDACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?