Seçmeli Kimya 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Oda koşullarında gerçekleşen aşağıdaki olayların hangisinde enerji açığa çıkar?

 • Buzun erimesi
 • Suyun donması
 • Naftalinin süblimleşmesi
 • Etil alkolün buharlaşması
Soru 2

Bir tepkimenin entalpi değişimi ile ilgili;
I. Tepkimedeki maddelerin fiziksel hâline bağlıdır.
II. Tepkime ortamının sıcaklığına bağlıdır.
III. Tepkimede katalizör kullanımına bağlı değildir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 3

2XY2 → 2XY + Y2
tepkimesinin potansiyel enerji-tepkime koordinat grafiği yukarıda verilmiştir.
Buna göre tepkimenin entalpi değişimi kaç kj’dur?

 • +10
 • +42
 • +52
 • +62
Soru 4

Standart koşullarda bir bileşiğin, elementlerinden oluşması sırasındaki ısı değişimine standart oluşum entalpisi denir.
Buna göre, standart koşullarda gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerden hangisinde kj olarak verilen entalpi değişimi standart oluşum entalpisi olarak ifade edilebilir?

 • C(k)+O2(g) → CO2(g)+394
 • H2O(s)+44 → H2O(g)
 • NH3(g)+HCI(g) → NH4CI(k)+176
 • 2NO2(g)+114 → 2NO(g)+O2(g)
Soru 5

Atomlar arasındaki kovalent bağı kırmak için gerekli olan enerjiye _________ denir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 • oluşum enerjisi
 • buharlaşma enerjisi
 • bağ enerjisi
 • yanma enerjisi
REKLAM
Soru 6

C(k)+ (1/2)O2(g) → CO(g) △H°= -110
CO(g)+ (1/2)O2(g) → CO2(g) △H°= -283
Yukarıda standart tepkime entalpileri kj/mol olarak verilen tepkimeleri kullanılarak
C(k)+O2(g) → CO2(g) tepkimesinin entalpi değişimi kaç kj/mol bulunur?

 • -393
 • -173
 • +173
 • +393
Soru 7

Çarpışma teorisine göre bir reaksiyonun gerçekleşebilmesi için tepkimeye giren maddelerin uygun geometri ve yeterli kinetik enerjiye sahip taneciklerinin çarpışmasına ne ad verilir?

 • İleri çarpışma
 • Esnek çarpışma
 • Etkin çarpışma
 • Geri çarpışma
Soru 8

Aşağıda verilen tepkimenin hızı ölçülmek isteniyor.
H2(g) (renkli) + CI2(g) (sarı-yeşil) → 2HCI(g) (renksiz)
Tepkimenin hızı hangi özelliğin değişimi ile ölçülebilir?

 • Renk
 • Elektrik iletkenliği
 • Hacim (basınç ve sıcaklık sabitken)
 • Basınç (hacim ve sıcaklık sabitken)
Soru 9

Belirli bir kimyasal tepkimede birim zamanda harcanan ya da oluşan madde miktarındaki değişikliğe ortalama tepkime hızı denir. Tepkime başlangıcında çözeltideki derişimi 4 M olan bir maddenin, 10 saniye sonunda derişiminin 1 M kaldığı bilinmektedir.
Bu maddenin tepkimedeki ortalama harcanma hızı kaç M/s’dir?

 • 0,1
 • 0,2
 • 0,3
 • 0,4
Soru 10

Aşağıdaki tepkimelerden hangisi homojen tepkimeye örnektir?

 • CaCO3(k) → CaO(k)+CO2(g)
 • 2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g)
 • S(k)+ O2(g) → SO2(g)
 • FeO(k)+ CO(g) → Fe(k)+ CO2(g)
Soru 11

Tek basamakta gerçekleşen,
2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g)
tepkimesinin hız denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hız = k[NO]2
 • Hız = k[O2]2
 • Hız = k[NO2]
 • Hız = k[NO]2[O2]
Soru 12

Tek basamakta gerçekleşen;
2NOCI (g) → NO (g) + CI2(g) →tepkimesinde kullanılan NOCI gazının derişimi iki katına çıkarsa hız nasıl değişir?

 • Yarıya düşer.
 • Değişmez.
 • 2 katına çıkar.
 • 4 katına çıkar.
Soru 13

Yukarıda verilen potansiyel enerjitepkime koordinatı grafiğinde,
tepkimenin aktivasyon enerjisinin a değerinden b değerine düşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sıcaklığı arttırmak
 • Katalizör kullanmak
 • Temas yüzeyini arttırmak
 • Tepkimeye giren maddelerin derişimini arttırmak
REKLAM
Soru 14

Sabit sıcaklıkta ve kapalı bir kapta gerçekleşen
H2O(s) ↔ H2O(g)
tepkimesi ile ilgili;
I. Fiziksel denge tepkimesidir.
II. Heterojen denge tepkimesi oluşmuştur.
III. Tersinir tepkimedir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 15

Kimyasal denge tepkimeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • İleri ve geri tepkime hızları eşittir.
 • Girenlerin tamamı tükenir.
 • Tepkime sıcaklığı sürekli artar.
 • Yalnız fiziksel özellikler değişir.
Soru 16

H2(g) + CI2(g) ↔ 2HCI(g)
tepkimesinin denge bağıntısı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • KC = [H2][CI2]2
 • KC = [HCI]2
Soru 17

Dengede olan bir tepkime ile ilgili;
I. sıcaklığını azaltmak,
II. katalizör eklemek,
III. denge sabiti eşitliğinde bulunan maddenin derişimini artırmak
değişimlerinden hangileri yapılırsa denge hali bozulabilir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

0,1M HCI çözeltisinin 25°C’taki pH değeri aşağıdakilerden hangisidir?
(pH =-log[H+])

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 19

HCO-3 + H2O ↔ H2CO3 + OH-
tepkimesinin konjuge asit-baz çifti hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • H2CO3 ve H2O
 • HCO3 ve H2O
 • H2O ve OH-
 • HCO3 ve OH-
Soru 20

25°C’ta asitlik sabiti 1 x 10-5 olan monoprotik sirke asidinin 0,1 M’lık sulu çözeltisinin [H+] değeri kaçtır?
([H+] = (KaCa)1/2)

 • 1 x 10-3
 • 1 x 10-4
 • 1 x 10-5
 • 1 x 10-6
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDBACACACBDDBDABCACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?