Seçmeli Kimya 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi indirgenme yarı tepkimesidir?

 • Cu(k) → Cu2+ (suda) + 2e-
 • 2F- (suda) → F2(g) + 2e-
 • Fe3+(suda) +e- → Fe2+ (suda)
 • Ag(k) → Ag+ (suda) + e-
Soru 2

KMnO4 bileşiğinde atomların yükseltgenme basamakları K için +1, O için -2 olduğuna göre; Mn atomunun yükseltgenme basamağı kaçtır?

 • +3
 • +5
 • +7
 • +10
Soru 3

Zn-Cu pilinin şematik olarak gösterimi aşağıda verilmiştir.
Buna göre I, II ve III ile gösterilen yerler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
I <----> II <-----> III

 • Anot <-----> Tuz köprüsü <-----> Katot
 • Katot <-----> Tuz köprüsü <-----> Anot
 • Anot <-----> Faz sınırı <-----> Katot
 • Katot <-----> Faz sınırı <-----> Anot
Soru 4

Şekildeki elektrokimyasal pil düzeneği çalışırken Zn elektrodunun kütlesinin zamanla azaldığı görülmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Zn anottur.
 • Cu2+ derişimi artar.
 • Zn2+ derişimi azalır.
 • Cu elektrodun kütlesi azalır.
Soru 5

Kabı oluşturan metal atomu, çözeltideki metal iyonundan aktif ise metal aşınır.
Buna göre aşağıdaki metal kaplarda, belirtilen iyonlardan hangisinin çözeltisi bulunursa kap aşınır?
(Metalik aktiflik sırası: Al > Zn > Fe > Cu)

REKLAM
Soru 6

Elektrokimyasal pil tepkimesinin sıcaklığı arttırıldığında aşağıdaki değişimlerden hangisi gözlenir?

 • Pil potansiyeli artar.
 • Pil potansiyeli azalır.
 • Pilin kullanım süresi artar.
 • Pilin kütlesi artar.
Soru 7

Standart pil potansiyeli 3,2 V olan Ca-Cu galvanik pilinin tepkimesi aşağıda verilmiştir.
Ca(k)+Cu2+(suda) ↔ Ca2+(suda)+Cu(k)
Aynı koşullarda sadece Ca2+(suda) iyonlarının derişimi arttırılırsa pil potansiyeli aşağıdakilerden hangi değeri alabilir?

 • 3,0
 • 3,2
 • 3,4
 • 3,6
Soru 8

Şekilde, gümüş metali ile kaplanmak istenen bakır çatal için tasarlanan elektroliz düzeneği görülmektedir.
Buna göre kullanılacak anot elektrot (I) ve elektrolit (II) aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
I <-----> II

 • Cr <-----> Cr( NO3 ) 2(suda)
 • Cu <-----> CuNO3(suda)
 • Ag <-----> AgNO3(suda)
 • Fe <-----> Fe(NO3) 2(suda)
Soru 9

96485 C elektrik yükü kullanılarak NaCI sıvısının elektroliz edildiği elektroliz hücresinin katodunda Na+(s) + e- → Na(k) tepkimesine göre açığa çıkan Na(k) miktarı m = (Q.MA) / ( 96485 . Z ) formülü ile hesaplanır.
Buna göre açığa çıkan Na kaç gramdır? (Na: 23 g/mol)

 • 23
 • 46
 • 69
 • 92
Soru 10

Bir elektrokimyasal pil hücresinin standart elektrot potansiyeli 0,76 V olarak ölçülmüştür.
Bu değeri,
I. sıcaklığın arttırılması,
II. elektrodun kütlesinin azaltılması,
III. elektrolit çözeltisinin hacminin artırılması
etkilerinden hangisi değiştirir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi organik bir bileşiktir?

 • CO2
 • NaCI
 • CH4
 • MgO
Soru 12

Basit formülü CH2 olan bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • C6 H10
 • C3 H6
 • C6 H6
 • C4 H10
Soru 13

2,4 g C ve 0,6 g H elementlerinden oluştuğu bilinen organik bir bileşiğin basit formülü hangisidir?
(C: 12 g/mol, H: 1 g/mol)

 • CH2
 • C3 H6
 • C2 H4
 • CH3
REKLAM
Soru 14

6C ve 1H elementlerinden oluşan C2H6 bileşiğinin Lewis formülü hangisidir?

Soru 15

Bazı organik bileşikler ve karbon atomlarının hibritleşme türleri yukarıda verilmiştir.
Buna göre verilen hibritleşme türlerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

VSEPR gösterimi AX2E2 olan bileşiğin çizgi bağ formülü hangisidir?

Soru 17

Molekül şekli ve geometrisi verilen bileşiklerden hangisi polar moleküldür?

 • H -Be -H
Soru 18

Asetilen (C2H2) bileşiğinin açık formülü aşağıda verilmiştir.
H - C ≡ C - H
Buna göre bu moleküldeki sigma (σ) ve pi (π) bağı sayıları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
σ <-----> π

 • 3 <-----> 2
 • 2 <-----> 3
 • 4 <-----> 1
 • 1 <-----> 4
Soru 19

0,1 molü yakılınca 0,3 mol CO2 gazı açığa çıkan organik bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • CH4
 • C2 H4
 • C3 H5
 • C6 H6
Soru 20

Karbon içeren bazı bileşiklerin adları aşağıda verilmiştir.
• Elmas
• Asetilen
• Benzen
• Grafit
Bunlardan hangi ikisi allotroptur?

 • Elmas - Asetilen
 • Elmas - Grafit
 • Benzen - Asetilen
 • Benzen - Grafit
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCAADBACAACBDBDDBACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?