Seçmeli Kimya 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Düz zincirli alkanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Genel formülleri CnH2n+2’dir.
 • Etil ilk üyesinin adıdır.
 • Homolog sıra oluşturmazlar.
 • Yapısında 2 pi bağı vardır.
Soru 2

2,3-Dimetil pentan bileşiğinin yarı açık formülü hangisidir?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi pentanın özel adlandırılmasından biri değildir?

 • n-Pentan
 • İzopentan
 • Neopentan
 • 2-Metil pentan
Soru 4

Yukarıdaki şekilde gösterilen organik bileşiğin adı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • Metilsiklobütan
 • Metilsiklohekzan
 • 2-Metil pentan
 • 3-Metil hekzan
Soru 5

Alkenlerle ilgili;
I. Olefinler olarak da adlandırılabilirler.
II. En basit üyesi bir karbonludur.
III. Karbon sayısı arttıkça kaynama noktası düşer.
bilgilerinden hangisi doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III.
 • II ve III.
REKLAM
Soru 6

bileşiğinin IUPAC sistemine göre adlandırılması hangi seçenekte verilmiştir?

 • 3-Metil-1-büten
 • 2-Metil-1-büten
 • 2-Metil-1-penten
 • 3-Metil-1-penten
Soru 7

Yapı formülü verilen alken bileşiğine
CH3 - CH Ξ CH - CH3
yeterli miktarda HBr katılmasıyla oluşacak bileşiğin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1-Bromo bütan
 • 2-Bromo bütan
 • 1-Bromo-1-büten
 • 2-Bromo-2-büten
Soru 8

2-penten bileşiğinin cis-trans izomerleri hangi seçenekte verilmiştir?
Cis <-----> Trans

Soru 9

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı propin’dir?

 • CH2 = CH — CH3
 • CH ≡ C — CH3
 • CH2 = CH — CH2 — CH2 — CH3
 • CH ≡ CH — CH2 — CH2 — CH3
Soru 10

Aromatik bir hidrokarbon olan benzen bileşiğinin molekül şekli hangisidir? CH3 OH

Soru 11

Radikal gruplarına amino grubunun bağlanmasıyla amin sınıfı bileşikler oluşur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi amindir?

 • CH3-OH
 • CH3 - CH2 - NK2
 • CH3 -CH2-NO2
 • CH3-CH2-CI
Soru 12

Tersiyer bütanol şeklinde ifade edilen alkol aşağıdakilerden hangisidir?

 • CH3-CH2-CH2-CH2-OH
Soru 13

Aynı ortam koşullarında kaynama noktalarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • I > II > III
 • I > III > II
 • III > II > I
 • III > I > II
REKLAM
Soru 14

Dimetil eterin molekül formülü hangisidir?

 • CH3-O-CH3
 • C2H5-O-C2H5
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi karbonil bileşiklerinden değildir?

 • CH3-O-C2H5
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtların çevreye verdiği zararı en aza indirmek için yapılması gerekenlerden biri olamaz?

 • Uzun mesafeli ulaşımda toplu ulaşım araçlarını tercih etmek.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırmak.
 • Petrol kullanımı teşvik edici yayımlar yapmak.
 • Ağaçlandırma çalışmalarını arttırmak.
Soru 17

Yapısında karboksil grubu bulunduran bileşiklere karboksilik asitler denir.
Aşağıdakilerden hangisi karboksilik asit değildir?

Soru 18

Prof. Dr. T. Nejat Veziroğlu, hidrojen enerji sistemleri üzerine yaptığı çalışmalarda, dünya rezervinin büyük bir kısmının Türkiye’de olduğu, hangi madeni kullanmıştır?

 • Altın
 • Bakır
 • Demir
 • Bor
Soru 19

Bir fiziksel büyüklüğün, milyarda biri anlamına gelen kelimeden türetilmiş ve malzeme üretiminden biyomedikal amaçlı işlemlere kadar geniş kullanım alanı bulan teknolojinin adı hangisidir?

 • Nanoteknoloji
 • Bilişim teknolojisi
 • İleri teknoloji
 • Bilgi teknolojileri
Soru 20

Plastik şişelerin üretilmesinde kullanılan ve günlük hayatta kısa adını sık kullandığımız polimer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Poliakrilonitril (PAN)
 • Polietilen tetraftalat (PET)
 • Polivinil klorür (PVC)
 • Politetrafloroetilen (TEFLON)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBABBABDBCCADCDDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?