Seçmeli Mantık 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Doğru düşünmenin kural ve yasalarını ortaya koyan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mantık
 • Psikoloji
 • Tarih
 • Coğrafya
Soru 2

• Doğru veya yanlış yargı bildiren ifadedir.
• Akıl yürütmede öncüllerden elde edilen önermedir.
• Zihnin birbiriyle ilişkili önermelerden yeni bir önerme çıkarmasıdır.
Verilen tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

 • Sonuç
 • Önerme
 • Akıl yürütme
 • Geçersizlik
Soru 3

Bütün sanatçılar duyguludur.
Masa sanatçıdır.
O halde masa da duyguludur.
Verilen akıl yürütme örneğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

 • Verilen öncüllerden sonuç zorunlu olarak çıkar.
 • Biçimsel olarak doğru bir akıl yürütmedir.
 • Gerçeğe uygun bir sonuca ulaşılmıştır.
 • Mantık doğrusudur.
Soru 4

Bir şey ne ise odur. Bir şey kendisinin aynıdır.
Verilen ifade aşağıdaki akıl yürütme ilkelerinden hangisine karşılık gelir?

 • Çelişmezlik
 • Özdeşlik
 • Yeter-Neden
 • Üçüncü durumun olanaksızlığı
Soru 5

Tüm gelişmiş toplumların eğitim düzeyi yüksektir.
Japonya gelişmiş bir toplumdur.
O halde Japonya’nın da eğitim düzeyi yüksektir.
Verilen akıl yürütme örneğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Bütünden parçaya ulaşma biçiminde bir akıl yürütmedir.
 • Özelden özele akıl yürütme yapılmıştır.
 • Özelden genele ulaşılmıştır.
 • Geçersiz bir akıl yürütmedir.
REKLAM
Soru 6

Aristoteles’in mantık çalışmalarını Arapçaya çeviren ünlü İslam mantıkçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Descartes
 • Platon
 • Farabi
 • Bacon
Soru 7

Gerçekliği olan bir kavramın belli bir varlıkta somutlaşmasına kimlik denir.
Buna göre;
I. Mehmet
II. Bu çam ağacı
III. Anka kuşu
kavramlarından hangilerinin kimliği vardır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Bir kavramın zihnin dışındaki bireylerinin dikkate alınmasına gerçeklik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekliği yoktur?

 • insan
 • kuş
 • kedi
 • Süpermen
Soru 9

Verilen şemaya göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin içlemi en fazladır?

 • Canlı
 • Menekşe
 • Çiçek
 • Bitki
Soru 10

Bir sınıfın sadece bir ferdini gösteren kavrama tekil kavram denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi tekil kavramdır?

 • kent
 • Ali
 • gezegen
 • ağaç
Soru 11

Bir kavram bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşiyorsa distribütif kavram adını alır. Örneğin; “meclis” kavramının distribütifi “milletvekili” kavramıdır.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi distribütif kavramdır?

 • sendika
 • takım
 • öğrenci
 • ordu
Soru 12

“şişman – şişmanlık” örneği aşağıdaki kavram ikililerinden hangisine karşılık gelir?

 • kolektif-distribütif
 • genel-tekil
 • olumlu-olumsuz
 • somut-soyut
Soru 13

Bir türe ait olan özelliklere özgülük denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi insanın özgülüğü değildir?

 • Okumak
 • Kültür
 • Beslenmek
 • Düşünmek
REKLAM
Soru 14

“Bazı öğrenciler gözlüklüdür. Bazı gözlüklüler öğrencidir.”
Verilen cümlelerde “öğrenci” ve “gözlüklü” kelimeleri arasındaki kavramlar arası ilişki aşağıdaki şemalardan hangisiyle gösterilir?

Soru 15

“İnsan” ve “düşünen” kavramları arasında aşağıdaki kavramlar arası ilişkilerden hangisi vardır?

 • Eksik girişimlik
 • Tam girişimlik
 • Eşitlik
 • Ayrıklık
Soru 16

Duyum ve duygular tanımlanamadığına göre aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılamaz?

 • sevgi
 • kalem
 • masa
 • kitap
Soru 17

Tek yargı bildiren önermelere basit önerme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi basit önermedir?

 • Düzenli kahvaltı yaparsan sağlıklı olursun.
 • Yasemin veya İbrahim gelsin.
 • İstanbul’a ve İzmir’e gidecek.
 • Melis öğrencidir.
Soru 18

Yüklemde bildirilen özelliğin, sınıfın bütün fertlerinde olduğunu gösteren önermelere tümel önerme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tümel önermedir?

 • Bütün insanlar ölümlüdür.
 • Bazı insanlar ölümlüdür.
 • Bazı insanlar ölümlü değildir.
 • Mehmet ölümlü değildir.
Soru 19

Yukarıdaki karşı olum karesine göre hangisi “tikel olumsuz” bir önermedir?

 • Bazı bitkiler canlıdır.
 • Bütün bitkiler canlıdır.
 • Hiçbir bitki canlı değildir.
 • Bazı bitkiler canlı değildir.
Soru 20

Her iki öncülde de tekrar edilen ve sonuçta yer almayan terim orta terim olarak adlandırılır.
Buna göre;
“Bütün Malatyalılar kayısıyı sever.
Mehmet Malatyalıdır.
O halde, Mehmet de kayısı sever.”
örneğinde orta terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • bütün
 • Malatyalılar
 • kayısı
 • Mehmet
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBACADBBCDCBCADADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?