Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Hz. Peygamber’in kendisine vahyedilen ilahi mesajları insanlara iletmesine ne ad verilir?

 • Biat
 • Vahiy
 • Tevhit
 • Tebliğ
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ilk eğitim-öğretim merkezi olarak kabul edilir?

 • Beytü’l-Hikme
 • Dârü’l-Erkam
 • Mescid-i Nebi
 • Suffe
Soru 3

Hz. Peygamber’i görmüş, iman etmiş, onun sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak vefat eden kimselere ne ad verilir?

 • Ehl-i beyt
 • Tabiin
 • Sahabe
 • Hanif
Soru 4

Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Samimiyet
 • Dayanışma
 • Beraberlik
 • Sabır
Soru 5

Mekkeli müşriklerin İslam’ı reddetmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

 • Atalarından gördüklerine körü körüne bağlı olmaları
 • Geçimlerini ticaret ve hayvancılık ile sağlıyor olmaları
 • Putperestliği kendileri için bir yaşam tarzı haline getirmeleri
 • Mekke’yi kendi arzu ve menfaatlerine göre yönetme istekleri
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebubekir’in çabası ile Müslüman olanlardan biri değildir?

 • Halid b. Velid
 • Osman b. Affan
 • Sa’d b. Ebi Vakkas
 • Talha b. Ubeydullah
Soru 7

Müslümanların Habesiştan’a hicretinde orada kral olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebrehe
 • Herakliyus
 • Ashame
 • Hürmüz
Soru 8

• Hz. Peygamber’den birkaç yaş büyüktür.
• Hz. Peygamber’in amcası ve süt kardeşidir.
• Nübüvvetin 6. yılında Müslüman olmuştur.
Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Hz. Abbas
 • Hz. Hamza
Soru 9

Mekkeli müşrikler tarafından Müslümanlara uygulanan boykot kaç yıl sürmüştür?

 • 1
 • 3
 • 5
 • 7
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hicrette Hz. Peygamber’e kılavuzluk yapmıştır?

 • Abdullah b. Uraykıt
 • Halid bin Velid
 • Selman-ı Farisi
 • Ebu Hüreyre
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretin sonuçlarından biri değildir?

 • Evs ve Hazrec arasında devam eden husumetin yerini kardeşliğin alması
 • Medine’nin, İslam’ı yaymak için önemli bir stratejik konuma gelmesi
 • Kâbe’nin müşriklerce dini ve ticaret merkezi olarak kabul edilmesi
 • Medine’de Yahudilerin ekonomik üstünlüklerinin sona ermesi
Soru 12

Hz. Peygamber hicretin yedinci ayında muhacirler ile ensarı, Enes bin Malik’in evinde toplamış ve aralarında bir kardeşlik bağı kurmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?

 • Medine Sözleşmesi
 • II. Akabe Biatı
 • Rıdvan Biatı
 • Muâhât
Soru 13

Müslümanların Mekkeli müşriklerle yaptıkları ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hendek
 • Uhud
 • Bedir
 • Hamra’ül-Esed
REKLAM
Soru 14

Uhud Savaşı’nda Mekkeli müşriklerin komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebu Cehil
 • Ebu Süfyan
 • Velit bin Utbe
 • Utbe b. Rebia
Soru 15

Hz. Peygamber’in İslam’ı öğretmek için gönderdiği öğretmen topluluklarına yapılan saldırılar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Recî ve Bi’r-i Maune Olayları
 • Huneyn-Evtas Savaşları
 • Kureyzaoğulları Olayı
 • Ficar Savaşları
Soru 16

Nuaym bin Mesut İslamiyet’i kabul ederek Müslümanların safına geçti. Hz. Peygamber, ondan Müslüman olduğunu gizli tutmasını, Yahudi ve müşrikleri birbirine düşürerek aralarındaki ittifakı bozmasını istedi. Böylece Müslümanları bir tehlikeden kurtarmış oldu.
Bu durum aşağıdaki savaşların hangisinde gerçekleşmiştir?

 • Mute
 • Huneyn
 • Hayber
 • Hendek
Soru 17

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi Mekke döneminde farz kılınmıştır?

 • Namaz
 • Zekât
 • Oruç
 • Hac
Soru 18

Müslüman olmadığı hâlde, Müslüman gibi görünen kişiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâfir
 • Mürtet
 • Müşrik
 • Münafık
Soru 19

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında yapılmıştır?

 • Müreysi
 • Huneyn
 • Mute
 • Taif
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Medine’de yaşayan Yahudi kabilelerinden biri değildir?

 • Nadiroğulları
 • Neccaroğulları
 • Kureyzaoğulları
 • Kaynukaoğulları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCABACDBACDCBADADCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?