Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Resul-i Ekrem ashabının yanına geldiğinde boş bulduğu yere otururdu. İnsanların kendisi için ayağa kalkmasını ve kendisine yer açmasını istemezdi. Zengin-fakir, küçük-büyük, hür-köle demez herkesin davetine icabet ederdi. Onların ikramlarını küçümsemez, yanlarında otururdu. Gereksiz konuşmazdı.
Bu metinde Hz. Peygamber’in sahip olduğu aşağıdaki ahlaki erdemlerden hangisi anlatılmaktadır?

 • Tevazu
 • Hayâ
 • Sabır
 • Merhamet
Soru 2

İnsanların Hz. Âdem’den beri süregelen sözlerinden biri “Utanmazsan dilediğini yap!” sözüdür.
Hz. Peygamber bu hadisiyle insanları aşağıdakilerden hangisine davet etmektedir?

 • İlim öğrenmeye
 • Hayâlı olmaya
 • Sabırlı olmaya
 • Özgürce hareket etmeye
Soru 3

“Biz, sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle deneriz…”
(Bakara suresi, 155. ayet)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber ve Müslümanların sınandığı olaylar arasında yer almaz?

 • Bedir Savaşı
 • Hafızların şehit edilmesi
 • Boykota maruz kalınması
 • Vahyin parça parça inmesi
Soru 4

“Benim misalimle sizin misaliniz, şu temsile benzer: Bir adam ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, gece kelebekleri ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya çalışır. Ancak hayvanların çoğu ateşe atlarlar. Ben tıpkı o adam gibi ateşe girmenize engel olmaya çalışıyorum ancak siz ateşe girmeye çalışıyorsunuz.”
Bu hadise göre Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Tebliğ görevini yerine getirdiğine
 • İnsana değer verdiğine
 • Hayvanları sevdiğine
 • Merhametli olduğuna
Soru 5

Takva sahibi insanları ifade etmek için Kur’an-ı Kerim’de kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muttaki
 • Mukallit
 • Müçtehid
 • Mübelliğ
REKLAM
Soru 6

Olgun, akıllı ve ağırbaşlı olma, hüküm vermede aceleci olmama, haklı olduğu ve gücü yettiği hâlde öfke anında karşısındakini cezalandırmayıp onu bağışlama anlamlarına gelir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tevazu
 • Hilm
 • Rıfk
 • İhsan
Soru 7

“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”
(Fussilet suresi, 34. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Dosta da düşmana da aynı davranmak gerektiği
 • Düşmanlara da ölçülü davranmanın gerekliliği
 • Cezalarda adalete uymanın önemi
 • Rıfk ile muamelenin önemi
Soru 8

Yemen’e vali olarak gönderilen Muaz b. Cebel’in - Ey Allah’ın Resulü bana bir tavsiyeniz var mı? sorusuna Hz. Peygamber “Amelinde Allah’ın rızasını gözet, işte o zaman az amel sana yeterli gelir.” buyurmuştur.
Buna göre Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmektedir?

 • Tevazuyu
 • Şecaatı
 • İhlası
 • Dirayeti
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın halifeliğinde gerçekleşen işlerden değildir?

 • Kur’an-ı Kerim’in mushaf haline getirilmesi
 • İlk İslam donanmasının oluşturulması
 • Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
 • Kıbrıs adasının alınması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın cömertliğine örnek oluşturmaz?

 • Kıtlık sırasında kervanındaki malın tamamını ihtiyaç sahiplerine dağıtması
 • Tebük seferi için orduya en büyük yardımı yapması
 • Yahudi ve Hristiyanlar ile ticaret yapması
 • Rûme kuyusunu satın alarak vakfetmesi
Soru 11

Dinden dönme hareketleri aşağıdaki olayların hangisi ile başlamıştır?

 • Hz. Osman’ın halife olması
 • Hz. Peygamber’in vefat etmesi
 • Müslümanlara yapılan baskıların artması
 • Uhud Savaşı’nda Müslümanların ağır kayıplar vermesi
Soru 12

Kur’an’da zekât, hac ve namaz gibi ibadetler detay verilmeden bahsedilen emirlerdendir. Hz. Peygamber bu ibadetlerin nasıl yapılacağını gösterip açıklamıştır. Aksi takdirde bunların nasıl yapılacağı bilinemezdi.
Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki görevlerinden hangisine örnektir?

 • Tebliğ
 • Tasdik
 • Tezkiye
 • Tebyin
Soru 13

Hz. Muhammed’in (sav) görevlerinden birisi de teşridir. Teşri, Kur’an’da hükmü bulunmayan meseleler hakkında Hz Peygamber’in hüküm koymasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun örneklerinden değildir?

 • Namazın emredilmesi
 • Ehil eşek etini yemenin yasaklanması
 • Anne olmadığında nineye mirastan pay verilmesi
 • Nesep yoluyla nikâhı haram olanların süt emme yoluyla da haram olması
REKLAM
Soru 14

Kur’an-ı Kerim ayetlerinin anlamlarını açıklayan, hükümlerini ve bu hükümlerin dayandığı gerekçeleri açığa çıkaran ve ayetleri belirli bir yöntem çerçevesinde yorumlayan ilim dalıdır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hadis
 • Meal
 • Tefsir
 • Fıkıh
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tezkiye kelimesinin anlamlarından biri değildir?

 • Kendini ve başkasını kusurdan uzak tutup temize çıkarmak
 • İbadet edilecek ortamı pisliklerden arındırmak
 • Kalbi, ruhu ve nefsi arındırmak
 • Manevi kirlerden temizlenmek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in ümmetini tezkiye etme metotlarından biri değildir?

 • Ümmeti için dua ve istiğfarda bulunması
 • Allah’ın emir ve yasaklarını ümmetine tebliğ etmesi
 • Müslümanlardan mallarının zekâtlarını vermelerini istemesi
 • Mescitte fakir kimselerin barınması için yer ayırması
Soru 17

Hz. Peygamber, dinin hükümlerini öğretmede çok dikkatli davranır ve çeşitli yöntemlerle insanların hataya düşmelerini önlerdi. Bazen sorulan soruya uygulamalı cevap verirdi. Bazen de örnek bir olayı anlatarak açıklardı. Hz. Peygamber ilim öğretirken insanları bıktırmazdı. Sahabenin öğrenmeye istekli olduğu zamanları gözetirdi. Kendisine yöneltilen sorulara eksiksiz cevap verir, dinleyenlere soru sorardı. Sahabeye iltifat ederek onları hayra teşvik ederdi. Bazen de latife yapar, dinleyenleri tebessüm ettirirdi.
Bu metinde Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

 • Aile ilişkileri
 • Talim metodu
 • Devlet başkanlığı
 • Komşuluk ilişkileri
Soru 18

Hz. Peygamber, her sene Ramazan ayında Kur’an’ın o güne kadar nazil olan kısmını Cebrail’e okumuştur. Bu okumasına arz denir. Hz. Peygamber’in vefat ettiği yıl bu arz iki defa olmuştur. Günümüze kadar bu hâdise Müslümanlar arasında her sene Ramazan ayında _________ geleneği olarak devam etmiştir.
Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • tilavet
 • itikâf
 • mukabele
 • inziva
Soru 19

Hz. Ebu Bekir’in asıl adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdu’l- Kâbe
 • Ebu Kuhâfe
 • Abdullah
 • Atik
Soru 20

Müşrikler, Mi’rac hadisesini duyduklarında yalanlamışlardır. Bu olayı Hz. Ebubekir’e anlattıklarında o, müşriklere: “Hz. Peygamber ne söylüyorsa doğrudur.” cevabını vermiştir.
Hz. Ebubekir’e bu tutumundan dolayı verilen lakap aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zinnureyn
 • Faruk
 • Emin
 • Sıddık
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCABDCACBDACBDBCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?