Seçmeli Sosyoloji 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Sosyoloji bilimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • Toplumu bilimsel olarak inceler.
 • Toplumsal yapıda oluşan olayları açıklar.
 • Toplumsal yapıdaki değişimleri ele alır.
 • Bireylerin duygu durumlarını araştırır.
Soru 2

• Yeri ve zamanı bellidir.
• Sayılarla ifade edilir.
• Somut ve özeldir.
Toplumsal olayın verilen özelliklerine aşağıdakilerden hangisi uygun düşmektedir?

 • 1789 Fransız Devrimi
 • Sanayileşme
 • Boşanma
 • Göç
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi resmi olmayan toplumsal gruplar arasında yer alır?

 • Öğretmenler grubu
 • Arkadaş grubu
 • Belediye çalışanları grubu
 • Memurlar grubu
Soru 4

• “Sosyoloji” sözcüğünü ilk kullanan sosyologdur.
• Sosyolojinin bir bilim dalı olması için çalışmıştır.
Verilen özellikler sosyolojinin bağımsız bir bilim dalı haline gelmesine katkı sağlayan aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?

 • Auguste Comte
 • Saint Simon
 • Le Play
 • Max Weber
Soru 5

Toplumsal olaylar hakkında bireylerin görüşlerini öğrenmek için önceden hazırlanarak kağıda dökülmüş soruların, soru formu hâlinde uygulanması esasına dayanan sosyolojik veri toplama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gözlem
 • Anket
 • Monografi
 • İstatistik
REKLAM
Soru 6

• Durkheim’dan etkilenerek sosyolojide toplum merkezli, milliyetçi ve merkeziyetçi bir düşünce geliştirmiştir.
• “Türkçülüğün Esasları” ve “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı eserleri ile de düşüncesinin sosyolojik temellerini oluşturmuştur.
Özellikleri verilen Türk sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ziya Gökalp
 • Prens Sabahattin
 • Mübeccel Belik Kıray
 • Şerif Mardin
Soru 7

Çocuk konuşmayı, duygusal paylaşımı ve toplumsal dünyayı ilk defa burada öğrenmeye başlar. Toplumdaki temel değerleri ilk kez edindiği yerdir.
Verilen bilgi sosyalleşmeyi etkileyen aşağıdaki unsurlardan hangisine aittir?

 • Arkadaş çevresi
 • Okul
 • Medya
 • Aile
Soru 8

İnsanların sosyalleşmesi açısından önemli bir durum olan “emeklilik” aşağıdaki dönemlerden hangisinde gerçekleşmektedir?

 • Çocukluk
 • Gençlik
 • Yaşlılık
 • Bebeklik
Soru 9

Kişilerin kendi çabaları sonucunda elde ettikleri statülere kazanılmış statü denir.
Buna göre;
I. yönetici olma,
II. kadın olma,
III. memur olma
statülerinden hangileri kazanılmış statüdür?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Birey bir toplumda aynı anda birçok statüye sahiptir ve aynı anda bu statülerin gerektirdiği rolleri yerine getirmek zorundadır. Bireyin sahip olduğu toplumsal rollerinden hangisine uygun davranış yapacağına karar verememesi haline rol çatışması denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi rol çatışmasına örnektir?

 • Hâkimin duruşmayı yönetmesi
 • Doktorun hastasını tedavi etmesi
 • Subayın aile üyelerine askermiş gibi davranması
 • Öğretmenin sınıfındaki öğrencilere ders anlatması
Soru 11

Yazılı olan kurallar resmi normlar olarak adlandırılır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi resmi norm örneğidir?

 • Gelenek
 • Adet
 • Görenek
 • Yasa
Soru 12

Toplum tarafından hoş karşılanmayan, onaylanmayan, toplumsal değer ve normlara uygun olmayan negatif türden davranışlar olumsuz sapma olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi olumsuz sapmaya örnek verilemez?

 • Hırsızlık yapmak
 • Yalan söylemek
 • Kadın haklarını savunmak
 • Madde bağımlılığı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi köy toplumsal yapısının özelliklerinden biridir?

 • İlişkiler yüzeysel ve kısa sürelidir.
 • Akrabalık ve komşuluk ilişkileri çok gelişmiştir.
 • Üretim, sanayi ve hizmet sektörlerine dayalıdır.
 • Genellikle çekirdek aile tipi yaygındır.
REKLAM
Soru 14

Toplumsal tabakalaşma, toplumu oluşturan bireylerin bazı özelliklere göre hiyerarşik (aşamalı) olarak üst üste gelen sınıflar hâlinde sıralanmasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşmayı meydana getiren özellikler arasında yer almaz?

 • Gelir
 • Meslek
 • Eğitim
 • Yaş
Soru 15

Köyde çobanlık yaparken tıp fakültesini kazanan ve bitirdikten sonra çok ünlü bir hastanede doktorluk yapmaya başlayan Adem’in durumu aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Tabakalar arasında aşağıdan yukarıya dikey hareketlilik
 • Tabakalar arasında yukarıdan aşağıya dikey hareketlilik
 • Sosyal yapıda yatay hareketlilik
 • Coğrafi alanda yatay hareketlilik
Soru 16

İklim değişikliği insan yaşamı için giderek artan bir tehdit oluşturmaktadır. Elbette küresel iklim değişikliği sürecini yavaşlatacak veya durduracak önlemler vardır. Ancak bunun için herkesin yoğun bir çaba göstermesi gerekmektedir.
Verilen bilgi toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisiyle ilgilidir?

 • Ekonomi
 • Kültür
 • Fiziki çevre
 • Kitle iletişim araçları
Soru 17

Aşağıdaki ifadelerden hangisi toplumsal gelişme ögelerinden tabakalaşmalardaki farklılaşmalarla ilgili değildir?

 • Toplumlar alt, orta ve üst olmak üzere üç tabakaya ayrılır.
 • Ekonomik büyüme arttıkça ülkede yeni yatırımlar da artar.
 • Tüm toplumlar orta tabakanın genişletilmesi için önlemler alırlar.
 • Çok sayıda insanın orta tabakada yer alması toplumsal gelişme açısından önemlidir.
Soru 18

Düşünce ve kanaat özgürlüğü, din ve vicdan hürriyeti, yerleşme ve seyahat, dernek kurma, mülkiyet, eğitim ve öğrenim, çalışma ve sözleşme, sendika kurma, seçme ve seçilmegibi kavramlara genel olarak _________ denir.
Verilen tanımda noktalarla gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

 • Hukukun üstünlüğü
 • Toplumsal bütünleşme
 • Ekonomik büyüme
 • İnsan hakları
Soru 19

Bir toplumda maddi ve manevi kültür ögelerinin bir anlam ifade edecek ve işleyen bir bütün oluşturacak biçimde birbirlerini tamamlayamamasına toplumsal çözülme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmeye sebep olmaz ?

 • Millî birlik bilincinin artması
 • Suç oranlarının yükselmesi
 • Demokratik kurumlaşma yetersizliği
 • İnsan hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının Türkiye’ye etkisiyle ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Atatürkçü düşünce sisteminin, devlet yapımız ve toplum düzenimizin oluşumuna katkıları vardır.
 • Atatürkçülük, çağdaşlaşmanın ve çağdaş kalmanın esaslarını verir.
 • Atatürkçü düşüncenin mesajları ulusal düzeyle sınırlı kalmıştır.
 • Atatürk inkılapları bütünüyle bir Türk uyanışı ve yenilenmesidir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABABADCBCDCBDACBDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?