Seçmeli Sosyoloji 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

• ‘‘Kültür, varlığımızın yapısını belirleyen sosyal bir süreçle öğrendiğimiz uygulama ve inançların, maddi ve manevi ögelerin birliğidir.’’ Edward Sapir
• ‘‘Kültür, bir toplumun tüm yaşam biçimidir.’’ Ralph Linton
• ‘‘Kültür, belli bir düşünceler sistemi ya da bütünüdür.’’ Clark Wisslier
Verilen kültür tanımlarından hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Kültürle ilgili birden fazla tanım yapılmıştır.
 • Kültürün manevi özelliği ön plandadır.
 • Ahlakın belirleyiciliğinden söz edilmiştir.
 • Kültürün ulusal boyutu vurgulanmıştır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür öğesidir?

 • Araç-gereçler
 • Binalar
 • İnançlar
 • Giysiler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden değildir?

 • Toplumların kültürel değişim hızı birbirinden farklıdır.
 • Zaman içinde değişen bir yapısı vardır.
 • Maddi ögeler daha hızlı değişir.
 • Her toplumun kültürü aynıdır.
Soru 4

Kendi ülkenizden tamamen farklı olan bir ülkeye, yemeklerine, kültürüne, iklimine alışma döneminde yaşanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Kültürel yozlaşma
 • Kültür şoku
 • Kültür emperyalizmi
 • Kültür merkezciliği
Soru 5

Bireyin doğumuyla başlayan ve içinde yaşadığı toplumun kültürel öğelerini öğrenip benimsediği süreç aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Toplumsallaşma
 • Manevi kültür
 • Popüler kültür
 • Baskın kültür
REKLAM
Soru 6

Maddi kültür unsurlarından biri olan cep telefonu hızla yaygınlaşmakta ancak onu kullanma görgüsü (manevi kültür) aynı hızda gelişmemektedir. Bunun sonucu olarak toplu mekânlarda cep telefonuyla yüksek sesle konuşulmakta, tiyatro gibi yerlerde cep telefonu kapatmaya özen gösterilmemektedir.
Sözü edilen durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

 • Kültürel görelilik
 • Kültürel yozlaşma
 • Kültürel gecikme
 • Yabancı kültür hayranlığı
Soru 7

• Tarih ve sosyal alanda yaptığı çalışmaları ve özellikle “Mukaddime’’ adlı eseri ile İslam dünyasında sosyolojinin kurucusu olmuştur.
• Modern sosyolojinin kurucusu olan A. Comte’a öncülük etmiştir.
Verilen bilgiler aşağıdaki İslam düşünürlerinden hangisine aittir?

 • Pirî Reis
 • İbn-i Haldun
 • Uluğ Bey
 • Mağribi
Soru 8

Aşağıdaki Türk İslam düşünürlerinden hangisi felsefe ve tıp alanında çalışmalar gerçekleştirmiştir?

 • İbn-i Sina
 • Farabi
 • Ali Kuşçu
 • İbnü’l Heysem
Soru 9

İnançlar ile insanların birlikte yaptıkları dinsel ayin ve ibadet şekillerini içine alan toplumsal kurumdur. Bu kurum, toplumda bireyler arasında dayanışmayı güçlendirir ve toplumun devamını sağlar. Cami, kilise, diyanet vakfı gibi alt kurumları vardır.
Verilen bilgiler aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?

 • Hukuk
 • Aile
 • Din
 • Eğitim
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi aile kurumunun işlevleri arasında yer almaz?

 • İnsan neslinin devamını sağlamak
 • Aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak
 • Sevgi ve güven ortamı oluşturmak
 • Toplumun refah ve mutluluğunu sağlamak
Soru 11

Eşlerden her biri, diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.
Türk Medeni Kanunu’nun verilen maddesi aşağıdaki boşanma sebeplerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
 • Akıl hastalığı
 • Zina
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi eşin seçildiği gruba göre evlilik türlerinden biridir?

 • Tek eşlilik anlamına gelen monogami
 • Çok eşlilik anlamına gelen poligami
 • Baba çevresine katılmak demek olan patrilokal
 • Kendi kabilesi ya da grup üyeleriyle evlenme anlamına gelen endogami
Soru 13

Bu aile tipi avcılık ve toplayıcılıkla geçimini sağlayan toplumların yerleşik yaşama geçmeleriyle ortaya çıkar. Kadın ön plandadır, otoritesi ve yetkisi geniştir. Bu aile tipinde ekonomik malların mülkiyeti kadına aittir. Aile yönetiminde, ana soyundan gelen bir erkek de etkindir.
Verilen bilgiler aşağıdaki aile türlerinden hangisine aittir?

 • Kök
 • Ataerkil
 • Anaerkil
 • Demokratik
REKLAM
Soru 14

Eğitimle ilgili değer, kural ve olaylar aşağıdaki kurumlardan hangisinin konu alanına uygun düşmektedir?

 • Ekonomi
 • Eğitim
 • Sağlık
 • Siyaset
Soru 15

I. Eğitim millî olmalıdır.
II. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır.
III. Halkın bilgisizliğinin giderilmesi amaçlanır.
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk’ün eğitim anlayışıyla ilgili doğru bilgilerdir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

Elde edilmesi için herhangi bir emek harcamaya gerek olmayan, gereksinimlerimize yetecek kadar bol olan mallara serbest mallar denir.
Buna göre;
I. hava,
II. güneş ışığı,
III. beyaz eşya
örneklerinden hangileri serbest maldır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı tüketim malıdır?

 • Ekmek
 • Süt
 • Ev
 • Elma
Soru 18

Doğadan alınan maddelerin yapısında, biçiminde, yerinde değişiklik yapmak için harcanan insan enerjisi aşağıdaki üretim öğelerinden hangisiyle adlandırılır?

 • Doğa
 • Emek (iş gücü)
 • Sermaye (anamal)
 • Girişim
Soru 19

Devlet, ülke adı verilen belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde siyasi iktidar altında örgütlenmesidir.
Verilen tanımda aşağıdaki unsurlardan hangisine değinilmemiştir?

 • Egemenlik
 • İnsan
 • Ülke
 • Seçim
Soru 20

Aşağıdaki yönetim biçimi ve anlamları eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

 • Oligarşi - Belirli bir zümre ya da sınıf egemenliğine dayalı yönetim
 • Demokrasi - Azınlığın yönetimi
 • Monarşi - Tek kişinin yönetimi
 • Aristokrasi - Soyluların yönetimi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBACBACDADCBDACBDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?