Seçmeli Tarih 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinin yaydığı fikir akımları imparatorlukların yıkılmasında etkili olmuştur?

 • Fransız İhtilali
 • Sanayi İnkılabı
 • Rönesans
 • Reform
Soru 2

1830 ihtilalleri ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?

 • Almanya
 • İtalya
 • İngiltere
 • Fransa
Soru 3

Serbest piyasa ekonomisi veya serbest girişim olarak bilinir. Özel teşebbüse ve piyasa serbestliğine dayalı olan bir üretim sistemidir ayrıca üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan üretimle tüketimin pazar tarafından dengelendiği bir ekonomik sistemdir.
Hakkında bilgi verilen ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sosyalizm
 • Kapitalizm
 • Romantizm
 • Realizm
Soru 4

Nizam-ı Cedit Ordusu hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur?

 • I. Murat
 • II. Mahmut
 • III. Selim
 • III. Murat
Soru 5

Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde Mehterhâne kaldırılarak yerine Mızıka-i Hümâyun kurulmuştur?

 • II. Mahmut
 • II. Murat
 • I. Mehmet
 • II. Selim
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun bir ülkede artmasının o ülkeye sağlayacağı avantajlardan biri değildir?

 • Devletin askerî ve siyasi güç kazanması
 • Kişi başına düşen millî gelirin düşmesi
 • Savaş gücünün insan sayısına orantılı olarak artması
 • Ekonomide kalkınma için gerekli işçi gücüne sahip olunması
Soru 7

II. Mahmut zamanında âyanlarla imzalanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kanun-i Esasi
 • Islahat Fermanı
 • Sened-i İttifak
 • Tanzimat Fermanı
Soru 8

Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılda girdiği savaşların çoğunda yenilmesi hangi alanda ıslahat yapılmasını gerekli kılmıştır?

 • İdari
 • Ekonomi
 • Sağlık
 • Askerî
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nda yer alan maddelerden biri değildir?

 • Kanun önünde herkes eşit sayılacaktır.
 • Kişilere mülkiyet hakkı tanınacaktır.
 • Vatandaşlara seçme ve seçilme hakkı verilecektir.
 • Vergiler herkesin gelirine göre toplanacaktır.
Soru 10

I. ve II. Meşrutiyet hangi Osmanlı padişahı döneminde ilan edilmiştir?

 • II. Abdülhamit
 • Abdülaziz
 • V. Murat
 • III. Selim
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel üretimin özelliklerinden biri değildir?

 • Üretimde makineleşme ön plandadır.
 • Üretimde gelişmiş teknolojiler kullanılır.
 • İş bölümünde modern eğitimden faydalanılır
 • Üretim ve satış aynı mekânda gerçekleşmektedir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın sonuçlarından biridir?

 • Avrupa mallarının yerli mallar ile rekabet edemez hale gelmesi
 • Osmanlı pazarlarının büyük oranda yabancıların denetimine geçmesi
 • Osmanlı Devleti’nin gümrük vergisi gelirinin artması
 • Osmanlı yerli sanayisinin güçlenmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun görevlerinden biri değildir?

 • Sanayiyi teşvik etmek
 • Vergileri toplamak
 • Sanayi okulları açmak
 • Esnaf şirketleri oluşturmak
REKLAM
Soru 14

Osmanlı Devleti’nde sanayi kuruluşlarına nitelikli işçi yetiştirmek için aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi açılmıştır?

 • Sanayi Mektepleri
 • Gümrük Mektebi
 • Ticaret Mektebi
 • Baytar Mektebi
Soru 15

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kırım Savaşı
 • Mohaç Savaşı
 • 93 Harbi
 • Trablusgarp Savaşı
Soru 16

Türkleri Balkanlardan atmak, Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek amacıyla panslavist politika izleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Almanya
 • Fransa
 • İngiltere
 • Rusya
Soru 17

Osmanlı Devleti göçler sonrası yaşanan sorunları çözmek için aşağıdaki kanunlardan hangisini yayımlamıştır?

 • Arazi Kanunnamesi
 • Muhacirun Kanunnamesi
 • Kanunname-i Ticaret
 • Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi
Soru 18

Osmanlı Devleti’nde çıkarılan ilk resmî gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 • Takvim-i Vekayî
 • Ceride-i Havadis
 • İrade-i Milliye
 • Tasvir-i Efkâr
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • Ulus devletlerin kurulması
 • Üretim tarzının değişmesi
 • İşçi sınıfının ortaya çıkması
 • Üretimin artması
Soru 20

Modern şehirler aşağıdakilerden hangisiyle ortaya çıkmıştır?

 • Coğrafi Keşifler
 • Haçlı Seferleri
 • Sanayi İnkılabı
 • Reform Hareketleri
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCABCDCADBBACDBAAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?