Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) yazarlarından değildir?

 • Halide Edip Adıvar
 • Adalet Ağaoğlu
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Reşat Nuri Güntekin
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?

 • Kalın kepeneğine sarılmış olan atlı, bu ağır gidişten huylanıyordu. At üstünde her zaman hızlı gitmeye alışmış, diz boyu karda bile çabuk yürümenin yolunu bulmuş bir insan olarak böyle yavaş gitmekten bunaldığı belliydi.
 • Havanın iniştiği, güneş ışığının karda pırıl pırıl yansılar yaptığı bir günün kuşluğu idi. Köy erkekleri, güneş vurmuş duvar diplerine üçer beşer çömelmişler, gevezeliğe tutuşmuşlardı.
 • Kayası, ağacı, otu, çiçeği, toprağıyla bütün Alidağı’nı kar örtmüştü. Gökyüzü bile, alabildiğine sütbeyazdı. Sonsuz bir beyazlık, Alidağ’dan Dikenlidüzü’ne, oradan Akçadağ’a, Çiçeklideresi’ne, Çukurova’ya kadar uzanıyordu.
 • Hancı Bayram’ın zaptiyelerle birlikte dönüp gelmesi öğleyi buldu. Kaza yerinde keşif yapıldı; katırcılar kim, yolcular kimdi… Nereden gelir, nereye giderlerdi; ne götürürlerdi? Hepsi soruldu, kâğıda geçirildi.
Soru 3

Abdi Ağa, beş köyün sahibidir. Köy halkına zulüm etmektedir. Baskıyı, haksızlığı, zulmü içine sindiremeyen İnce Memed başka bir köye kaçar. Abdi Ağa bunu duyunca İnce Memed’i geri getirtir. Kendisine ve anasına dayanılmaz zulümler, baskılar uygular. Mevsim boyunca yetiştirdikleri ürünlerin dörtte üçünü, ağalık hakkı diye alır. Anne oğul aç kalırlar. On sekizine giren İnce Memed ile Hatçe birbirlerini severler. Arkadaşlarıyla şehre inen İnce Memed orada ağasız yaşanabildiğini görür. Bu arada Hatçe’yi Abdi Ağa’nın kel yeğeni ile nişanlarlar. Bunu duyan İnce Memed Hatçe’yi kaçırır. Abdi Ağa bu durumu onur meselesi yapıp İnce Memed’in peşine adamlarıyla gider.
Bu parçanında sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaşar Kemal
 • Ömer Seyfettin
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Nazım Hikmet Ran
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

 • Artık böyle etkinliklere daha sık katılacağım.
 • Bu konuda kimseden yardım beklemiyorum.
 • Bu kitap ile ilgili düşüncelerimi herkesle paylaşmalıyım.
 • Öğretmenlerin sorunlarına sahip çıkarak desteklemek gerekir.
Soru 5

Aşağıdaki yazarlardan hangisi köy romanı yazmamıştır?

 • Tarık Buğra
 • Fakir Baykurt
 • Ziya Gökalp
 • Yaşar Kemal
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerin yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Abbas Sayar — Yılkı Atı
 • Adalet Ağaoğlu — Yaban
 • Oğuz Atay — Tutunamayanlar
 • Vedat Türkali — Bir Gün Tek Başına
Soru 7

İkinci Dünya Savaşı Dönemi ve Çok Partili Dönem’in bunalımlı yılları Türk tiyatrosunda yeni bir yazar kuşağı ortaya çıkarmıştır. Eserlerde Batılılaşmanın yanlış anlaşılması, paranın bayağılığı ve insan ahlakı üstündeki olumsuz etkileri, değişen değer yargıları, ekonomik sorunlar, aile dramları vb. konular işlenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde eser veren yazarlardan değildir?

 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Cevat Fehmi Başkut
Soru 8

1960 sonrasında tiyatro yaşamı ve oyun yazarlığı gelişmeye başlamış, özel tiyatroların sayısı artmış, üniversitelerde tiyatro eğitimi başlatılmıştır. Dramatik yazarlıkta; insanlık, toplum ve dünya sorunlarının genellemesine yönelen, efsane ve tarihe dayanarak çağın eleştirisini yapmaya çalışan oyunlar ağırlık kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yazılan oyunlardan biridir?

 • Vatan yahut Silistre
 • Şair Evlenmesi
 • Zavallı Çocuk
 • Keşanlı Ali Destanı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyılda tiyatro alanında eser veren yazarlardan biridir?

 • Jack London
 • Bernard Shaw
 • W. Shakespeare
 • Ernest Hemingway
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 • Yeni koltuk takımları deve tüyü rengindeydi.
 • Gecekondu sahipleri kentsel dönüşümü bekliyordu.
 • Hünkârbeğendi yemeğini herkes güzel yapamazmış.
 • Bizim köyde dedikodu hiç bitmez.
Soru 11

Mehmet Ali’nin evini ( ) bu odayı, hatta bu delikten seyrettiğim manzarayı ( ) Zaten, Cihan Savaşı’nda kolumu kaybetmezden önce bütün şiir kabiliyetimi ( ) bütün sade dilliliğimi kaybetmiş bulunuyordum ( )
Bu parçanında ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • (;) (.) (,) (.)
 • (,) (…) (,) (.)
 • (,) (.) (.) (…)
 • (;) (…) (;) (…)
Soru 12

Güzel notlar alınca öğretmenin gözünden düştü.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gereksiz kelime kullanılması
 • Deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılması
 • Kelimenin yanlış yerde kullanılması
 • Kelimenin yanlış anlamda kullanılması
Soru 13

Bir sanat veya düşünce eserini tanıtırken zayıf ve güçlü yönlerini belirtme, bir yazarın gerçek değerini yansıtma amacıyla yazılan yazılara _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • tiyatro
 • röportaj
 • mülakat
 • eleştiri
REKLAM
Soru 14

Aynı yazıda, hatta aynı tümcede (cümlede) yeni bir Öz Türkçe sözcüğün yanında aynı anlamda eski bir Osmanlıca sözcüğü görmek işten bile değil! Bakıyorsunuz, yepyeni bir terim aynı anlama gelen köhne bir deyimle kol kola girmiş! Katıksız Türkçe bir sözü birkaç satır arayla, aynı anlamda kullanılan ya Farsça ya da Arapça bir kelam kovalıyor. İş bu kadarla kalsa, neyse. Osmanlıcaları yetmiyormuş gibi, bunlara bir de İngilizce, Fransızca sözler ekleniyor. Böylece yazılar tatsız tuzsuz bir dil çorbasına dönüyor. İşin acıklı yanı, bu yabancı sözcüklerin hepsinin de Türkçe karşılıklarının var oluşudur.
Aşağıdakilerden hangisinin yukarıda örneği verilen metin türünde bir eseri yoktur?

 • Mehmet Kaplan
 • Asım Bezirci
 • Orhan Şaik Gökyay
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru 15

Halikarnas Balıkçısı takma adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı; öykücü ve romancı olarak Ege ve Akdeniz kıyılarımızın, ekmeği çekişe dövüşe denizden çıkaran yoksul ama namuslu insanların yaşam serüvenini anlatır. Bu bölgenin taşı, toprağı, ormanı, dağı, mitolojisi ve efsanesini; şiirsel bir anlatımın bütün sıcaklığıyla çoşa taşa edebiyatımıza mal eden ilk ve tek kişidir.
Bu parçanın aşağıdaki eleştiri türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Tarihsel
 • Okura dönük
 • Sanatçıyı konu alan
 • Topluma yönelik
Soru 16

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü eleştiridir?

 • İntibah
 • Demdeme
 • Kiralık Konak
 • Ankara
Soru 17

Bu oyunu başarılı bir şekilde sahnelemesiyle Ankara Sanat Tiyatrosu’nun ayakları bu topraklara değer oldu. Bu köşenin en çok umut bağladığı, bu umut yolunda da en çok hırpaladığı bu topluluğun böyle olumlu bir adımı atmasını büyük bir sevinçle karşıladım. Asaf Çiyiltepe, oyunu sağlam bir düzen üzerine oturtmuş ve bu düzende Anadolu ve onun insanlarının sesi en inandırıcı bir biçimde duyuluyor.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Mülakat
 • Tiyatro
 • Röportaj
 • Eleştiri
Soru 18

Topuz — Sonra kendinizi tamamen şiire verdiniz, değil mi?
Kısakürek — Tamamen şiire verdim.
Topuz — Neler yazdınız o sıralarda?
Kısakürek — İlk eserim “Örümcek Ağı” idi. Hatta Paris’e gitmeden önce yazıldı. Ondan sonra dönüşümde “Kaldırımlar”ı yazdım.
Topuz — Siz zaten “Kaldırımlar Şairi” olarak tanındınız.
Kısakürek — Bu tabiri mütemadiyen kullanırlar. Hâlbuki “Kaldırımlar Şairi” olmaktan ziyade “Çile” isimli şiirimin şairi olmayı tercih ederim.
Bu metin türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Görüşmeyi yapan kişinin yorumlarına yer verilmiştir.
 • Bir mülakattan alınmıştır.
 • Bilgilendirme amacıyla yazılmıştır.
 • Açık ve sade bir anlatım tercih edilmiştir.
Soru 19

Aşağıdaki yazarlardan hangisinin mülakat türünde eseri yoktur?

 • Nurullah Berk
 • Mustafa Baydar
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Yaşar Nabi Nayır
Soru 20

Fevzi’nin lokantasının önünden geçerken içeri dalıverdik. Ne o bir şey söyledi ne ben, öylesine içeri dalıverdik. İçerde yüzü allak bullak oldu, oturmak istedi oturamadı, kapıya baktı, dönüp kaçmak ister gibi bir hâl aldı, kaçamadı. Gözlerini bana dikti, hüzünlü. Yutkundu bir süre, bir şey söyleyecek oldu söyleyemedi. Zorla ağzından dökülürcesine, özür dilercesine: “Benim param hiç yok ki...” dedi. “Aldırma.” dedim. “Ne olacak paran yoksa, benim var.” dedim... “Şöyle bir karnımızı doyuralım da...” “Ben az yemeliyim.” dedi. “Ben zaten çok az yemek yerim. Ben az yerim her zaman. Ama istersen yiyelim. Senin sahi paran var mı?” Kısık, kesik kesik konuşuyordu. İkircik içindeydi. Şaşkınlığa dönüştü her hâli.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Makale
 • Tiyatro
 • Röportaj
 • Eleştiri
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BAADCBCDCABBDDCBDACC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

6 kişi oy kullandı
Online Testler