Siyer 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Hz. Muhammed’in (sav) son peygamber olması aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

 • Hz. Peygamber’in getirdiği mesajlar yalnızca gönderildiği toplum için değil sonraki insanlar için de bağlayıcıdır.
 • Kur’an-ı Kerim’in doğru anlaşılabilmesi için Hz. Peygamber’in hayatının ve yaşadığı ortamın iyi anlaşılması gerekmektedir.
 • Tüm peygamberlere gelen vahiyler özü itibariyle aynıdır.
 • Allah her topluma bir peygamber göndermiştir.
Soru 2

Başlangıçta siyer ile aynı anlamda kullanılan, daha sonraları Hz. Peygamber’in gazve ve seriyyelerini konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hilye
 • Muâmelât
 • Şemail
 • Meğâzî
Soru 3

I. Dünyaya ait isteklerinin gerçekleşmesi
II. Ahiret hayatındaki güzelliklere ulaşmak
III. Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak
IV. Putların şefaatine ulaşıp öfkelerinden korunmak
Yukarıdakilerden hangileri Cahiliye Dönemi Araplarının ibadet ve iyilik yapma sebeplerindendir?

 • I ve III.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 4

İlk çağlarda yaşayan Araplardan Amâlika, Âd ve Semud gibi sonradan yok olan kavimlere ___________, İslam’ın ortaya çıkışına kadar varlıklarını koruyanlara da _________ adı verilmiştir.
Boşluklara sırasıyla hangi kavramlar getirilmelidir?

 • mütekaddimîn - müteahhirîn
 • bedevi - hadarî
 • bâide - bâkiye
 • Arâmî - İbrânî
Soru 5

İslam öncesi Arap toplumunun sosyal ve kültürel hayatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Toplum; hürler, köleler ve mevali olmak üzere üç sınıftan oluşmaktaydı.
 • Evlilik yoluyla kurulan akrabalıklar büyük önem taşımaktaydı.
 • Uzun yıllar devam eden kan davaları bulunmaktaydı.
 • Kültür, büyük ölçüde sözlü olarak aktarılmaktaydı.
REKLAM
Soru 6

“Muallakat” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 • Arap kabileleri arasında yaşanmış olan savaşları anlatan destanları
 • Aynı kabileye mensup olanların birlikte hareket etme anlayışını
 • Kâbe’ye asılan seçkin şiir koleksiyonunu
 • Haram aylarda yapılan savaşları
Soru 7

“Ümmü’l- kurâ” ismiyle anılan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mekke
 • Medine
 • Kudüs
 • Taif
Soru 8

Yesrib şehri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Yahudi nüfusunun yoğun olduğu şehirlerden biridir.
 • Hz. Peygamber’in hicretinden sonra Medine adını almıştır.
 • Toplumsal yapıdaki parçalanmışlık Hz. Peygamber’in gelişine kadar devam etmiştir.
 • Şehrin ekonomisinde Evs ve Hazreç kabileleri söz hakkını ellerinde tutmuşlardır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi hadis kitabı yazmış olan âlimlerden biri değildir?

 • İbn Hişam
 • Ebu Davud
 • İmam Malik
 • Ahmed b. Hanbel
Soru 10

Hz. Peygamber’in atalarından hangisi dağınık halde yaşayan Kureyşlileri birleştirerek Mekke Şehir Devleti’ni kurmuştur?

 • Haşim
 • Fihr b. Malik
 • Kusay b. Kilâb
 • Abdulmuttalib
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in risalet dönemine yetişen amcalarından biri değildir?

 • Ebu Leheb
 • Ebu Talib
 • Hz. Hamza
 • Zübeyr
Soru 12

Abdulmuttalib, torununa Muhammed adını verdi. Kendisine ataları tarafından daha önce kullanılmayan böyle bir ismi neden verdiği sorulunca o, “İstedim ki _________ ” cevabını verdi.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • tüm insanların en seçkini olsun
 • yer ve gök ehli onu övgü ile ansın
 • Rabbine karşı daima itaatkâr olsun
 • doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etsin
Soru 13

Hz. İsa İsrailoğullarına kendisinden sonra gelecek peygamberin ismini müjdelemiştir.
Kur’an-ı Kerim’de anlatılan bu olayda Hz. Peygamber’in hangi ismi yer almaktadır?

 • Ahmed
 • Mustafa
 • Mahmud
 • Muhammed
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in süt kardeşlerinden biri değildir?

 • Şeyma
 • Halime
 • Üneyse
 • Abdullah
Soru 15

Hz. Peygamber’in Ebva’da vefat etmiş olan yakını aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dedesi Abdulmuttalib
 • Babası Abdullah
 • Eşi Hz. Hatice
 • Annesi Âmine
Soru 16

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hılf’ül- fudûl’a ait değildir?

 • Mekke’deki haksızlıklara karşı kurulmuştur.
 • Son üyesinin vefat etmesi ile fiilen son bulmuştur.
 • İslamiyet’in ilk yıllarında kurulmuş bir topluluktur.
 • Hz. Peygamber bu topluluktan övgü ile bahsetmiştir.
Soru 17

Hz. Peygamber’in ticari hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Dürüst ve sözüne sadık davranmıştır.
 • Ortaklıklarında uyumlu davranmıştır.
 • Genç yaşta tecrübe kazanmaya başlamıştır.
 • Kazancı, insanî ilişkilerin önünde tutmuştur.
Soru 18

Hz. Hatice’ye hangi yönünden dolayı “Tahire” denmiştir?

 • Merhameti
 • İffeti
 • Cömertliği
 • Zekâsı
Soru 19

Hz. Peygamber’in çocukları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • İlk çocuğunun ismi Kâsım’dır.
 • Tüm çocukları hicretten sonra vefat etmiştir.
 • Kızı Zeynep Hz. Peygamber’den sonra vefat etmiştir.
 • Oğlu Abdullah Medine döneminde dünyaya gelmiştir.
Soru 20

Hz. Peygamber’in Kâbe Hakemliği, peygamberlerde bulunan sıfatlardan öncelikle hangisi için örnek oluşturur?

 • Tebliğ
 • Fetanet
 • Emanet
 • İsmet
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCBCADACDBABDCDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?