Siyer 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Allah’ın, kullarından dilediğini peygamber olarak göndermesi” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biat
 • Risalet
 • Fetret
 • Tevhit
Soru 2

Risalet öncesi dönemde Habeşistan’da hâkim olan din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mecusilik
 • Putperestlik
 • Hristiyanlık
 • Yahudilik
Soru 3

“...Allah, elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir...”
(En’âm suresi, 124. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Peygamber seçiminin Allah’ın iradesinde olduğu
 • Nübüvvetin, insanlığa Allah’ın bir lütfu olduğu
 • Peygamberlerin belli özelliklere sahip olduğu
 • Risalet’in Hz. Peygamber ile son bulduğu
Soru 4

“Münafıklar arasında bir de müminlere zarar vermek, hakkı inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulü’ne karşı savaşmış olanları beklemek için bir mescit kuranlar ve bununla iyilikten başka bir şey istemedik, diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır…”
(Tevbe suresi 107. ayet)
Bu ayette işaret edilen mescit aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mescid-i Kıbleteyn
 • Mescid-i Nebi
 • Kuba Mescidi
 • Mescid-i Dırar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce Müslüman olmuştur?

 • Osman bin Affan
 • Halid bin Velid
 • Esad bin Zürâre
 • Ebu Süfyan
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Habeşistan’a hicret etmeleri üzerine Mekkeli müşriklerin verdiği tepkilerden biri değildir?

 • Habeşistan’da İslam’ın yayılmasından endişe duymaları
 • Habeşistan Kralı’ndan Müslümanları iade etmesini istemeleri
 • Necaşi Ashame’yi Müslümanlar aleyhine kışkırtmaya çalışmaları
 • Müslümanların Mekke’den hicret etmelerinden memnun olmaları
Soru 7

Müslümanların Mekke’den Habeşistan’a yaptıkları hicretler hangi yıllarda gerçekleşmiştir?

 • 610-611
 • 612-613
 • 615-616
 • 617-618
Soru 8

Hz. Peygamber, Taif dönüşünde aşağıdakilerden hangisinin himayesinde Mekke’ye girmiştir?

 • Şeybe bin Rabia
 • Mut’im bin Adiyy
 • Ebu Süfyan
 • Ebu Talip
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Akabe Biatı’nda Yesriblilerden aldığı sözlerden biri değildir?

 • Hz. Peygamber’i kendilerini korudukları gibi korumak
 • İyiliği emredip kötülüğe engel olmak
 • Malî yardımda bulunmak
 • Ramazan orucunu tutmak
Soru 10

Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicretinde izlediği güzergâh aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sevr Dağı – Kubâ – Ranuna Vadisi
 • Sevr Dağı – Ranuna Vadisi – Kubâ
 • Ranuna Vadisi – Kubâ – Sevr Dağı
 • Kubâ – Sevr Dağı – Ranuna Vadisi
Soru 11

Hicret edebilmek için malını Mekke’de bırakmak zorunda kalmıştır. “İnsanlardan öyleleri de var ki Allah’ın rızasını almak için kendini ve malını feda eder. Allah da kullarına şefkatlidir.” ayetinin kendisinin bu durumu üzerine indiği rivayet edilmektedir.
Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ebu Zer
 • Hz. Musab bin Umeyr
 • Hz. Suheyb bin Sinan
 • Hz. Ammar bin Yasir
Soru 12

Şehit edilmeden önce ilk defa iki rekât namaz kılarak bu davranışı ile Müslümanlara örnek olan sahabe kimdir?

 • Hz. Cafer bin Ebi Talib
 • Hz. Hubeyb bin Adî
 • Hz. Sümeyye
 • Hz. Yâsir
Soru 13

Uhud Savaşı’nda Hz. Peygamber’in okçuları yerleştirdiği tepe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Iys
 • Akabe
 • Ayneyn
 • Dumetü-l Cendel
REKLAM
Soru 14

Medine’de İslam’ın yayılmasından rahatsız olan ve münafıkların lideri olarak bilinen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdullah bin Ubey
 • Umeyye bin Halef
 • Utbe bin Rabi’a
 • Ebu Cehil
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Medine’de yaşayan Arap kabilelerinden biridir?

 • Benî Kaynuka
 • Beni Kureyza
 • Beni Nadir
 • Hazrec
Soru 16

Hz. Peygamber’in İslam’a davet mektubunu götüren elçiyi şehit eden Busra valisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ashame
 • Şurahbil
 • Herakliyus
 • Hüsrev Perhiz
Soru 17

Hz. Peygamber, Hudeybiye Antlaşması’nı aşağıdaki grupların hangisi ile yapmıştır?

 • Yahudiler
 • Mecusiler
 • Müşrikler
 • Hristiyanlar
Soru 18

Aşağıdaki sahabelerden hangisi ensardandır?

 • Mus’ab bin Umeyr
 • Es’ad Bin Zürâre
 • Hz. Hamza
 • Hz. Ali
Soru 19

Hz. Peygamber’in amcalarından hangisi İslam’a karşı tutumundan dolayı Tebbet suresinde eleştirilmektedir?

 • Hâris
 • Abbas
 • Ebu Talib
 • Ebu Leheb
Soru 20

Medine’de yapılan ilk nüfus sayımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Mekke’nin fethinden sonra yapılmıştır.
 • Müslümanların sayısı 1500 olarak tespit edilmiştir.
 • Müslümanların askeri gücünü belirleme amacı ile yapılmıştır.
 • Yahudilerin sayısının Müşrik Araplardan daha fazla olduğu görülmüştür.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADADCBDACBCADBCBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?