Tarih 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerindendir. Sivas merkezli olarak kurulmuştur. Anadolu’da kurulan beylikler içerisinde en güçlü olanıdır. Geniş bir alanda etkili olmuş, Malatya, Kayseri dolaylarında hâkimiyet kurmuştur. Türkiye Selçuklu Devleti ile birlikte Haçlılara karşı başarılı mücadele etmişlerdir.
Hakkında bilgi verilen beylik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mengücekliler
 • Danişmentliler
 • Artuklular
 • Saltuklular
Soru 2

Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Süleyman Şah
 • I. Kılıçarslan
 • Alparslan
 • Melikşah
Soru 3

Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren ve Anadolu’da hâkimiyeti Türklerin eline geçiren savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dandanakan Savaşı
 • Pasinler Savaşı
 • Kösedağ Savaşı
 • Miryokefalon Savaşı
Soru 4

Türkiye Selçuklu Devleti’nde tapu sicil kayıtlarını tutmak ve istihbarat faaliyetleri yapmakla görevli divan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divan-ı Tuğra
 • Divan-ı İşraf
 • Divan-ı Pervane
 • Divan-ı İstifa
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin dinî nedenlerindendir?

 • Hristiyanların kutsal kabul ettikleri Kudüs, Urfa ve Antakya’yı Müslümanlardan geri almak istemeleri
 • Bizansın Türklerin ilerleyişini durdurmakta başarısız olması ve Avrupa devletlerinden yardım istemesi
 • Avrupalıların Doğu’nun zenginliklerine ulaşmak istemeleri
 • Bazı derebeylerin şöhret ve toprak kazanmak istemeleri
REKLAM
Soru 6

Türkiye Selçuklu Devleti’nde ilk altın para hangi hükümdar döneminde bastırılmıştır?

 • I. Kılıçarslan
 • II. Kılıçarslan
 • I. Mesut
 • Alaaddin Keykubat
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Bizans’la yaptığı savaşlardan biri değildir?

 • Palekanon Muharebesi
 • Koyunhisar Muharebesi
 • Sazlıdere Muharebesi
 • Çirmen Muharebesi
Soru 8

Anadolu Türk siyasi birliğini sağlayan ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Osman Bey
 • Orhan Bey
 • I. Murat
 • I. Bayezit
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde hangi savaş sonrasında “Fetret Devri” yaşanmıştır?

 • Ankara Muharebesi
 • Varna Muharebesi
 • Niğbolu Muharebesi
 • II. Kosova Muharebesi
Soru 10

Osmanlı Devleti Balkanlarda izlediği “İskân Politikası” ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

 • Anadolu Türk siyasi birliğini kurmayı
 • Karadeniz’de egemenlik kurmayı
 • Türkleşmeyi ve İslamlaşmayı
 • Dil birliğini gerçekleştirmeyi
Soru 11

Osmanlı askerî teşkilatının temelleri aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde atılmıştır?

 • Osman Gazi
 • Orhan Gazi
 • I. Murat
 • I. Bayezit
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kapıkulu piyadeleri içinde yer almaz?

 • Yeniçeri Ocağı
 • Cebeci Ocağı
 • Acemi Ocağı
 • Sipahiler
Soru 13

Yeniçerilerin muharebede kullanacağı askerî malzemeyi tedarik eden ocaktır. Harpte kullanılacak levazımatı cepheye taşıyarak yeniçerilere dağıtır ve muharebeden sonra bunları tekrar toplardı.
Hakkında bilgi verilen ocak aşağıdakilerden hangisidir?

 • Acemi Ocağı
 • Cebeci Ocağı
 • Topçu Ocağı
 • Yeniçeri Ocağı
REKLAM
Soru 14

Acemi Ocağı hangi Osmanlı padişahı döneminde ortaya çıkmıştı?

 • I. Murat
 • II. Murat
 • Çelebi Mehmet
 • Yıldırım Bayezit
Soru 15

Osmanlı Devleti’nde yeniçerilerin üç ayda bir aldıkları maaşa ne denirdi?

 • Reaya
 • Müsellem
 • Ulufe
 • Cebelü
Soru 16

Mesnevi adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Mevlâna Celâleddin-î Rumî
 • Hacı Bektâş-ı Velî
 • Ahmet Yesevî
 • Yunus Emre
Soru 17

Orta Asya Türklerinin dinî-tasavvufi hayatında etkili olan ve Pîr-i Türkistan adı ile anılan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hacı Bektâş-ı Velî
 • Yunus Emre
 • Ahî Evran
 • Ahmet Yesevî
Soru 18

Osmanlı Devleti’nde askerî işlerle uğraşan sınıfa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlmiye
 • Seyfiye
 • Kalemiye
 • Reaya
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfında yer alan görevlilerden değildir?

 • Kadı
 • Vezir
 • Müderris
 • Kazasker
Soru 20

Osmanlı Devleti’nde ilk medrese nerede açılmıştır?

 • Konya
 • İstanbul
 • İznik
 • Bilecik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCABDDACBDBACADBBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?