Tarih 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile imzaladığı Zitvatorok Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti’nin dış politikada prestij kaybettiğinin bir göstergesidir?

 • Her iki taraf birbirine zarar vermekten kaçınacak.
 • Avusturya Arşidükü (Kralı) protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak.
 • Antlaşma yirmi yıl geçerli olacak.
 • Avusturya sadece bir defaya mahsus iki yüz bin altın tazminat ödeyecek.
Soru 2

Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kasr-ı Şirin Antlaşması
 • Serav Antlaşması
 • Ferhat Paşa Antlaşması
 • İstanbul Antlaşması
Soru 3

Kıbrıs adası aşağıdaki padişahların hangisi döneminde fethedilmiştir?

 • Kanuni Dönemi
 • II. Selim Dönemi
 • Fatih Dönemi
 • II. Murat Dönemi
Soru 4

Osmanlı Devleti’ne karşı Macaristan toprakları üzerinde Macar kralı ile akrabalık bağının olması nedeniyle hak iddia eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avusturya
 • Venedik
 • Rusya
 • Lehistan
Soru 5

Aşağıdaki devletlerde hangisi II. Viyana kuşatmasında Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturulan kutsal ittifak içerisinde yer almamıştır?

 • Avusturya
 • İspanya
 • Lehistan
 • Venedik
REKLAM
Soru 6

Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki üç eyaletine(Tunus, Cezayir ve Trablusgarp) verilen ortak ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kafkaslar
 • Rumeli
 • İber Yarımadası
 • Garp Ocakları
Soru 7

XVIII. yüzyılda Rusya’nın Balkanlar’daki bütün Slavları bir bayrak altında toplama siyaseti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Turancılık
 • Devletçilik
 • Panslavizm
 • Batıcılık
Soru 8

Coğrafi Keşiflerden ekonomisi olumsuz etkilenen Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

 • Deniz ticaretini canlandırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermiştir.
 • Sömürgecilik faaliyetlerine başlamıştır.
 • Ordunun eski güç ve ihtişamına kavuşması için ıslahatlar yapmıştır.
 • Sanayileşmeye hız vermiştir.
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisi Rönesans’ın sonuçlarından biri değildir?

 • Kilise ve din adamlarının önemi arttı.
 • Bilim, sanat, edebiyat alanlarında gelişmeler yaşandı.
 • Reform hareketlerinin başlamasına zemin hazırladı.
 • Özgür düşüncenin temeli atıldı.
Soru 10

Aydınlanma Çağı’nın ileri gelen temsilcilerinden olup fizik alanında çok önemli çalışmalar yapan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Jean Jack Rousseu
 • Isaac Newton
 • Montesquieu
 • Thomas More
Soru 11

XVI. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nin para birimi olan akçede kullanılan gümüş oranı yarı yarıya düşürülmüştür.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?

 • Alım gücünün artmasına
 • Devletten maaş alanların maaşlarının yükselmesine
 • Enflasyon yaşanmasına
 • Devlet ekonomisinin olumlu etkilenmesine
Soru 12

Avrupa’da eğitimin kilisenin etkisinden çıkartılarak laikleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilmiştir?

 • Coğrafi Keşifler
 • Islahat Hareketleri
 • Basmacı Hareketi
 • Reform Hareketleri
Soru 13

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Fransızlara geçici olarak verilen kapitülasyonlar aşağıdaki hangi padişah döneminde sürekli hâle getirilmiştir?

 • III. Ahmet
 • II. Selim
 • I. Mahmut
 • II. Abdülhamit
REKLAM
Soru 14

Osmanlı Devlet yönetiminde ekber ve erşed sistemine geçilmesiyle aşağıdaki hangi değişiklik gerçekleşmiştir?

 • Hanedanın en büyük ve en olgun üyesinin padişah olması sağlanmıştır.
 • Şehzadelerin sancağa çıkarak tecrübe kazanmaları usulü getirilmiştir.
 • Divanıhümayun’unda alınan kararla padişahın kim olacağı belirlenmiştir.
 • Ülkeyi yöneten padişahın kendisinden sonra gelecek kişiyi belirlemesi usulüne geçilmiştir.
Soru 15

III. Ahmet’in fermanı ve şeyhülislamın fetvası ile ilk Türk matbaasını kuran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâtip Çelebi
 • İbrahim Müteferrika
 • Evliya Çelebi
 • Naima
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisi Lale Devri’nde yapılan yeniliklerden biri değildir?

 • İlk çiçek aşısının uygulanması
 • Tulumbacı Ocağı adı verilen itfaiye teşkilatının kurulması
 • İlk Türk matbaasının kurulması
 • Nizam-ı Cedit adıyla yeni bir ordunun kurulması
Soru 17

Avrupa devletlerinin XIX. yüzyıl ve sonrasında Osmanlı Devleti’ne karşı yürütecekleri siyaseti ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Azınlıklar Meselesi
 • Boğazlar Meselesi
 • Mısır Meselesi
 • Şark Meselesi
Soru 18

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda stratejik açıdan önemli bir yer olan Plevne’yi Rus ordularına karşı başarıyla müdafaa eden Osmanlı komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Damat İbrahim Paşa
 • Kuyucu Murat Paşa
 • Gazi Osman Paşa
 • Baltacı Mehmet Paşa
Soru 19

I. Dünya Savaşı’nda Ermeni isyanlarının Türk devletinin varlığını tehdit etmesi ve isyancıların düşmanla işbirliği yapması üzerine Osmanlı Devleti aşağıdaki hangi kanunu çıkarmıştır?

 • Tehcir Kanunu
 • Kura Kanunu
 • Kanun-ı Cedit
 • Kanun-i Esasi
Soru 20

Aşağıdaki devletlerden hangisi Üçlü İtilaf Bloku içerisinde yer almamıştır?

 • Fransa
 • Almanya
 • İngiltere
 • Rusya
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCBABDCAABCDCABDDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

9 kişi oy kullandı
Online Testler