Tarih 6 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Edirne Antlaşması’ndan sonra bağımsızlığını ilan etmiştir?

 • Bulgaristan
 • Yunanistan
 • Arnavutluk
 • Ermenistan
Soru 2

Kapitalizme bir tepki olarak doğan ve kapitalizmin özel mülkiyet, piyasa ekonomisi ve kâr esasına karşı çıkan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sosyalizm
 • Liberalizm
 • Romantizm
 • Merkantilizm
Soru 3

Yeniçeri Ocağı hangi Osmanlı padişahı döneminde kaldırılmıştır?

 • III. Selim
 • II. Abdülhamit
 • Abdülaziz
 • II.Mahmut
Soru 4

Avrupa Kıtası’ndaki ilk Osmanlı demir yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • İzmir-Aydın Demir Yolu
 • Kahire-İskenderiye Demir Yolu
 • Cenova-Köstence Demir Yolu
 • Beyrut- Şam Demir Yolu
Soru 5

Aşağıdaki okullardan hangisi III. Mustafa Döneminde deniz subayı ve mühendisleri yetiştirmek amacıyla açılmıştır?

 • Mühendishane-i Bahri-i Hümâyun
 • Mühendishane-i Berri-i Hümâyun
 • Mekteb-i Tıbbiye
 • Mekteb-i Harbiye
REKLAM
Soru 6

Darülaceze ve Hamidiye Etfal Hastanesi aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde açılan kurumlardandır?

 • III. Mustafa
 • III. Selim
 • II. Abdülhamit
 • II. Murat
Soru 7

“Tekaütlük Sistemi” aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 • Sanat
 • Emeklilik
 • Sağlık
 • Ulaşım
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Abdülmecit Dönemi’nde ilan edilmiştir?

 • I. Meşrutiyet
 • Kanun-i Esasi
 • II. Meşrutiyet
 • Tanzimat Fermanı
Soru 9

İltizam sisteminin kaldırılmasına aşağıdakilerden hangisiyle karar verilmiştir?

 • Islahat Fermanı’yla
 • Tanzimat Fermanı’yla
 • Kanun-i Esasi’yle
 • Sened-i İttifak’la
Soru 10

Türk toplumunun ilk yazılı anayasası hangi Türk devleti döneminde kabul edilmiştir?

 • Osmanlı Devleti
 • Büyük Selçuklu Devleti
 • Türkiye Selçuklu Devleti
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemeye yönelik olarak ortaya atılan fikir akımlarından biri değildir?

 • Osmanlıcılık
 • Türkçülük
 • Devletçilik
 • İslamcılık
Soru 12

31 Mart Darbesi sonunda tahttan indirilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdülaziz
 • II. Abdülhamit
 • Abdülmecit
 • III.Selim
Soru 13

Osmanlı Devleti’nde Bâbıâli Baskını ile iktidarı ele geçiren siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Osmanlı Ahrar Fırkası
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • Osmanlı Demokrat Fırkası
 • İttihat ve Terakki Fırkası
REKLAM
Soru 14

Endüstriyel üretime geçiş aşağıdaki ülkelerin hangisinde daha önce ortaya çıkmıştır?

 • Almanya
 • Rusya
 • İtalya
 • İngiltere
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi klasik üretimin özelliklerinden biri değildir?

 • Üretim fabrikalarda, satışlarda iç ve dış pazarlarda yapılır.
 • Üretim küçük atölyelerde sınırlı sayıda gerçekleştirilir.
 • İş bölümünde geleneksel eğitimden yararlanılır.
 • Üretim araçlarının mülkiyeti zanaatkâra aittir.
Soru 16

18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti endüstriyel üretime geçişte birtakım zorluklarla karşılaşmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu zorluklardan biri değildir?

 • Devlet sınırları içerisinde meydana gelen isyanlar
 • Devlet adamlarının değişik alanlarda ıslahat yapmaları
 • Rusya ve Avusturya ile yapılan uzun süreli savaşların getirdiği mali sıkıntılar
 • Şark Meselesi kapsamında Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ni parçalama teşebbüsleri
Soru 17

Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisinin tehlikesine karşı İngilizlerle Balta Limanı Ticaret Anlaşması’nı imzalamıştır?

 • İtalya
 • Almanya
 • Rusya
 • Japonya
Soru 18

Farklı etnik kökene sahip toplumların farklı kültür birikimlerini ve aidiyet duygularını, egemen kültür ve kimlik dokusu içinde eritip yok etmektir.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İdeoloji
 • İltizam
 • Asimilasyon
 • Müsadere
Soru 19

Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında İngiltere’den dış borç almıştır?

 • I. Kosova Savaşı
 • Varna Savaşı
 • Çirmen Savaşı
 • Kırım Savaşı
Soru 20

Takvim-i Vekayî gazetesi hangi Osmanlı padişahı döneminde çıkarılmıştır?

 • II. Mahmut
 • II. Abdülhamit
 • III. Mustafa
 • Abdülmecit
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCACBDAACBDDABCCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler