Temel Dini Bilgiler 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Kişinin çocuğuna bırakacağı en güzel miras olarak Hz. Peygamber, aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmiştir?

 • Makam
 • Mülk
 • Ahlak
 • Meslek
Soru 2

Aile ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Nikâh akdi ile kurulur.
 • İnsanlık tarihi ile başlar.
 • Sosyal hayatın temelini oluşturur.
 • Aile yapıları tüm toplumlarda aynıdır.
Soru 3

“Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile verin; eğer kadın, gönül hoşnutluğu ile o mehrin bir kısmını size bağışlarsa onu da gönül rahatlığı ile harcayın.”
(Nisâ suresi, 4.ayet)
Bu ayette aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunmaktadır?

 • Mehir nedir?
 • Mehir nasıl verilmelidir?
 • Mehir ne kadar verilmelidir?
 • Mehir ne zaman verilmelidir?
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi evliliğin sonuçlarından biri değildir?

 • Bireyci anlayışın yaygınlaşmasına katkı sağlar.
 • Toplumsal kaynaşmaya sebep olur.
 • İnsanları birbirine yakınlaştırır.
 • Neslin devamına imkân verir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi eşler arası ilişkiye zarar verir?

 • İlgi
 • Saygı
 • Şüphe
 • Paylaşım
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi boşanma ile ilgili İslam dininin tavsiyelerinden biri değildir?

 • Tarafların boşanma talepleri hemen sonuçlandırılmalıdır.
 • Boşanmadan önce aile büyüklerinden yardım alınmalıdır.
 • Eşlerin başvuracağı son çare olarak görülmelidir.
 • Tarafların hakları gözetilmelidir.
Soru 7

“Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.”
(Hucurât suresi, 6. ayet)
Bu ayet aşağıdaki kötü davranışlardan hangisine karşı bir uyarıda bulunmaktadır?

 • Cimrilik ve bencillik
 • Gösteriş ve israf
 • Gurur ve kibir
 • Fitne ve fesat
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kamusal işlerde hak ve adaletin ihlaline sebep olur?

 • İşi ehline vermek
 • Akrabayı kayırmak
 • Emeğin karşılığını vermek
 • Hukuka uygun davranmak
Soru 9

“Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırsa hemen aralarını düzeltin...”
(Hucurât suresi, 9. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Sulh
 • İstişare
 • Sadakat
 • Yardımlaşma
Soru 10

Bizi aldatan bizden değildir.
Bu hadiste aşağıdakilerin hangisinden sakınılması tavsiye edilmektedir?

 • Tecessüs
 • Kumar
 • Gıybet
 • Hile
Soru 11

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “boşanmayı” ifade etmektedir?

 • Nikah
 • Talak
 • Halvet
 • İddet
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi müminin mümin üzerindeki haklarından biridir?

 • Mirasına ortak olmak
 • Nafakasını temin etmek
 • Hastalandığında ziyaret etmek
 • Eğitim ve öğretimini sağlamak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hukukun üstünlüğü ilkesi ile bağdaşmaz?

 • İnsanlar arası ilişkilerin kurallarla düzenlenmesi
 • Yasaların, adaleti gerçekleştirme amacı taşıması
 • Sorunların hukuk yolu ile çözüme kavuşturulması
 • Belirli bir zümre ve grubun üstünlüğünün kabul edilmesi
REKLAM
Soru 14

• Aklı kullanmayı engeller.
• Kişiyi bağımlı hâle getirir.
• İnsan sağlığını tehdit eder.
• Trafik kazalarına neden olur.
Aşağıdaki zararlı alışkanlıklardan hangisi bunların tümüne sebep olmaktadır?

 • İçki içmek
 • Yalan söylemek
 • Kumar oynamak
 • Sigara kullanmak
Soru 15

Kul hakkı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İnsanlar arası ilişkilerden doğan hak ve sorumluluklardır.
 • Kamu düzenine uymak kul hakkı kapsamındadır.
 • Maddi haklar, manevi haklardan önceliklidir.
 • İhlal edilmesi dinen yasaklanmıştır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın uygun gördüğü bir davranıştır?

 • Yapay olarak fiyatlarla oynamak
 • Malın kusurunu gizlemeden satmak
 • Yetkilerini kendi çıkarı için kullanmak
 • Piyasa malını pahalanması amacıyla stoklamak
Soru 17

Kul hakkına giren kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması yanlıştır?

 • Zarar verdikleri ile helalleşmesi
 • Allah’tan bağışlanma dilemesi
 • Verdiği zararı karşılamaya çalışması
 • Tövbesinin kabulünden ümidini kesmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre ekonomik hayatı olumsuz etkileyen bir uygulamadır?

 • Karz-ı Hasen
 • Sadaka
 • Faiz
 • Ticaret
Soru 19

Hak olmayan bir şeyden faydalanmak veya onu elde etmek için yetkiliye verilen mal ya da paraya ne ad verilir?

 • Ücret
 • Rüşvet
 • Hileli satış
 • Karaborsacılık
Soru 20

İşçinin, aşağıdaki davranışlarından hangisi işveren ile arasındaki ilişkiyi olumsuz etkiler?

 • İş saatlerinde özel işleriyle meşgul olması
 • İşverenin menfaatini gözetmesi
 • Yaptığı işin karşılığını alması
 • İşi gerektiği şekilde yapması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBACADBADBCDACBDCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?