Temel Dini Bilgiler 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Bireysel ve toplumsal yaşama ilişkin düzenleyici kuralların bütününü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fıkıh
 • Takva
 • Ahlak
 • İlmihal
Soru 2

Kur’an ve sünnet gibi delillerden dinî hüküm ortaya koyabilme yeteneğine sahip kimseye ne ad verilir?

 • Müderris
 • Muhaddis
 • Fakih
 • Kurra
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin ana konularından biri değildir?

 • İbadetler
 • Kıraat
 • Ukûbat
 • Münâkehât
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh alanında öne çıkan şahsiyetlerden biridir?

 • İbni Battuta
 • Muhyiddin Arabi
 • Mevlana Celaleddin Rumî
 • İmam Azam Ebu Hanife
Soru 5

“Günlük hayatla ilgili her türlü akitler” fıkıh ilminin aşağıdaki konularından hangisinde yer alır?

 • Miras ve Vasiyet
 • Cezalar
 • Muâmelât
 • Aile Hukuku
REKLAM
Soru 6

“Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şey ile mükellef kılar…”
(Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayet İslam hukukunun aşağıdaki temel ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?

 • Suçun şahsiliği
 • Tekliflerde kolaylık
 • Helallerde genişlik
 • Kamu yararının gözetilmesi
Soru 7

“Eşyada aslolan ibahadır” ilkesi ile ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yasaklanmamış olan her şey helaldir.
 • Zorluk ve zahmet kolaylaştırma sebebidir.
 • Hakkında nas bulunan bir meselede içtihat yapılamaz.
 • Yasak olan bazı şeyler zaruret durumunda mübah olur.
Soru 8

“Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”
(Nahl suresi, 90. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Kötülüklerden kaçınmaya
 • Hak ve hukuka uymaya
 • Dayanışmaya
 • Tövbe etmeye
Soru 9

İnsan, aklını ve özgürlüğünü yanlış yönde kullandığı zaman hataya düşer.
Bu durumda da cezayı hak eder. İslam hukukunda suç işlememiş kimseye cezai sorumluluk yüklenmez. Ceza ancak suç işleyene verilir.
Bu parçanından aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • İnsan, özgürlüğüne düşkün bir varlıktır.
 • Suç ile ceza arasında denge olmalıdır.
 • Herkes kendi fiilinden sorumludur.
 • Adaleti yanıltmak büyük bir suçtur.
Soru 10

İslam hukukunda suça verilen cezalarda aşağıdakilerden hangisi hedeflenmemiştir?

 • Suçu önlemek
 • Suçluyu ıslah etmek
 • Toplumsal yapıyı korumak
 • Suç işleyeni toplumdan soyutlamak
Soru 11

“Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’a ve Resulüne uyun…”
(Enfâl suresi, 24. ayet)
Bu ayetten Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Ümmi olduğu
 • Adaletli olduğu
 • Son peygamber olduğu
 • Kendisine itaat edilmesi gerektiği
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi “Def-i mefâsid celb-i menâfi’den evlâdır.” ilkesine uygun bir örnektir?

 • Kurulacak bir fabrika çevreye zarar verecekse ondan elde edilecek yarardan vazgeçilir.
 • Suç işleyen kişinin ruh sağlığı yerinde değil ise cezanın niteliği değişir.
 • Bir suç kamusal boyutta zarara yol açmış ise cezası daha fazla olur.
 • Seferi olanlar cuma namazlarından muaf olur.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun kaynaklarından biri değildir?

 • Kıyas
 • Kıssa
 • Sünnet
 • Kur’an-ı Kerim
REKLAM
Soru 14

Yalan üzerinde birleşmesi aklen imkânsız olan bir topluluğun yine kendileri gibi bir topluluktan nakilde bulunmasıdır.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Rivayet
 • Sünnet
 • Tevatür
 • İcma
Soru 15

“Kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak, barış yapmak” gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhsan
 • İslam
 • İlham
 • İrfan
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ahlak ile eşdeğer olarak kullanılan kavramlardan biri değildir?

 • İrade
 • Edeb
 • Huy
 • Karakter
Soru 17

Allah’ın “bütün varlıkları yaratan, terbiye eden” anlamlarına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rab
 • Hüdâ
 • Mâlik
 • Cemîl
Soru 18

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin…”
(Hucurât suresi, 12.ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette yasaklanan davranışlardan biri değildir?

 • Tahminle hüküm vermek
 • Kin ve nefret beslemek
 • Hataları araştırmak
 • Dedikodu yapmak
Soru 19

I. Allah’ı tanımak
II. Kul hakkını gözetmek
III. Güzel söz söylemek
IV. Oruç tutmak
Bunlardan hangileri kişinin insanlara karşı görevlerindendir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sadece Allah’a karşı görevleri ifade eden kavramlardan biridir?

 • Muhabbet
 • Saygı
 • İtaat
 • Ubudiyet
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDCBADCDDABCBAABCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?