Türk Dili ve Edebiyatı 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

• Anlatılan olaylar ve olayların kahramanları gerçeğe yakındır.
• Nazım biçiminde yazılır.
• Meddah, kıssahan ve saz şairleri tarafından anlatılır.
“Halk hikâyeleri” ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – D – D
 • D – Y – Y
 • Y – D – Y
 • D – Y – D
Soru 2

Bir Eyüp sabrıyla bekledim
Sabahı olmayan gecelerde

Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Telmih (hatırlatma)
 • Teşhis (kişileştirme)
 • İstifham (soru sorma)
 • Nida (seslenme)
Soru 3

Asıl metin:
Uluşıp eren börleyü
Yırtın yaka ırlayu
Sıkrıp üni yurlayu
Sığtap közi örtilür

Günümüz Türkçesiyle:
Erenler tıpkı kurt gibi uluşuyorlar
Yaka yırtarcasına bağrışıyorlar
Seslerinin bütün kuvvetiyle haykırarak
Gözleri örtülünceye kadar ağlıyorlar

Bu dizeler aşağıdaki sözlü edebiyat ürünlerinden hangisine ait olabilir?

 • Gazel
 • Destan
 • Sagu
 • Koşma
Soru 4

Kutadgu Bilig’de kahramanlar sembolik (alegorik) olarak bazı değerleri karşılarlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu değerlerden değildir?

 • Merhamet
 • Mutluluk
 • Akıl
 • Adalet
Soru 5

Derdim var beller gibi
Söylemem eller gibi
Kalbimin hüzünü var
Yıkılmış iller gibi
Gözlerimden yaş akar
Bulanmış seller gibi

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 • Kafiye düzeni “aabbcc” biçimindedir.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Yedekli maniye örnektir.
REKLAM
Soru 6

Fehm etdi kabîle mâcerâyı
Hep duydı bu iki mübtelâyı

Hüsn’e dedi sonra kimi Leylâ
Şîrîn dedi kimi kimi ‘Azrâ

Mecnûn kodı kimi ‘Aşk için ad
Vâmık dedi kimi kimi Ferhâd

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kafiye düzeni “aabbcc” biçimindedir.
 • Beyitler hâlinde yazılmıştır.
 • Kahramanlık konusu ele alınmıştır.
 • Nazım biçimi mesnevidir.
Soru 7

Ahmet Cemil saçlarının arasından üşüterek(I) geçen(II) rüzgârın kanatlarını çırpa çırpa siyahlıkları semadan denize döktüğünü(III) hissediyordu(IV).
Bu parçanında altı çizili sözcüklerden hangisinin türü fiilimsi değildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 8

Türkçenin 11 ve 16. yüzyılları arasını kapsayan dönemidir. Karahanlı Türkçesi bu dönemin başlangıcını oluşturmaktadır. Türkçenin söz varlığında Arapça ve Farsçanın etkisi görülür. Türkçenin ilk sözlüğü olan Divanü Lûgati’t Türk bu dönemde kaleme alınmıştır.
Bu parçanında sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlk Türkçe
 • Orta Türkçe
 • Yeni Türkçe
 • Ana Türkçe
Soru 9

Her şey(I) yerli yerinde; havuz başında(II) servi
Bir dolap(III) gıcırdıyor uzaklarda durmadan,
Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan(IV)
Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi.

Bu dizelerdeki altı çizili tamlamalardan hangisinin türü farklıdır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 10

• 20. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
• On iki hikâye ile bir ön sözden oluşmuştur.
• Olaylar nesir, kahramanların duygu ve düşünceleri ise nazımla dile getirilmiştir.
“Dede Korkut Hikâyeleri” ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – D – D
 • D – Y – Y
 • Y – Y – D
 • D – D – Y
Soru 11

Hun ülkesinin kuzeyinde So adı verilen bir ülke vardı. Burada, Hunlarla aynı soydan olan Göktürkler otururdu. Bir gün Göktürkler So ülkesinden ayrıldılar. Bu sırada başlarında Kağan Pu adlı bir yiğit vardı. Kağan Pu’nun on altı kardeşi bulunuyordu. On altı kardeşten birinin annesi bir kurttu.
Bu parçanın aşağıdaki dönemlerin hangisine ait olabilir?

 • Divan edebiyatı
 • Sözlü edebiyat
 • Tanzimat edebiyatı
 • Servetifünun edebiyatı
Soru 12

Aşağıdaki mesnevi-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Harname – Şeyhi
 • Hüsn ü Aşk – Şeyh Galip
 • Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
 • Leyla ile Mecnun – Yunus Emre
Soru 13

Türk edebiyatının 14.yüzyıldaki en önemli şairlerinden biridir. Kırşehir’de kurduğu tekkede Mevlevi tarikatını yaymaya çalışmıştır. Tasavvufi konuları usta bir şekilde itinalı, sade, güzel bir dille ifade etmiştir. Eserlerinden bazıları şöyledir:
Felekname, Mantıku’t Tayr...
Bu parçanında sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmedi
 • Süleyman Çelebi
 • Gülşehri
 • Nabi
REKLAM
Soru 14

İsa Gülü titredi ve dedi: “Ey başımın bahtı, gönlümün tahtı, dünya gözüyle bu kadar olsun birbirimizi gördük ya gayrı kerem eyle... Kaderimizde varsa bir gün olur allı pullu günlere erişiriz.” Mirza gafil, bir rüyadan ayrılır gibi olup: “A gül yüzlüm, gül benizlim, kerem edecek ne var bunda? A cevahir sözlüm, bu ayrılık bana ölümden beter... Bari ben ‘Kerem’ olayım, sen de ‘Aslı’.
Bu halk hikâyesinin teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ölüm
 • Kahramanlık
 • Doğa
 • Aşk
Soru 15

Hikâyeye bugünkü anlamda edebî kimlik kazandıran, _________ adlı İtalyan yazardır. 16.yy.da yazdığı “Decameron (Dekameron)”adlı eseriyle ilk hikâye örneğini vermiştir.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Boccacio
 • Maupassant
 • Çehov
 • Voltaire
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki ilk İslami ürünlerden değildir?

 • Kutadgu Bilig
 • Letâif-i Rivâyât
 • Atabetü’l Hakayık
 • Divan-ı Hikmet
Soru 17

Sular dibinde mâhiyle
Sahralarda âhû ile
Abdal olup yâhû ile
Çağırayım Mevlâm seni

Şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu dizelerin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Koşma
 • Gazel
 • İlahi
 • Mesnevi
Soru 18

Gazel ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Aşk, kadın, şarap konularında yazılır.
 • Halk şiiri nazım şekillerindendir.
 • En az 5 en fazla 15 beyitten oluşmaktadır.
 • İlk beytine matla denir.
Soru 19

Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsândan dönen tek lülü-i şehvâra su
(Seni övmenin bereketinden dolayı Fuzûlî’nin sıradan sözleri nisan bulutundan düşen su damlası gibi birer iri inci olmuştur.)

Bu dizeler şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında kasidenin hangi bölümünden alınmış olabilir?

 • Nesib
 • Girizgâh
 • Fahriye
 • Dua
Soru 20

Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlamasına yer verilmemiştir?

 • Kitapların tozunu alırken kaybettiği defteri bulmuş.
 • Hasan Öğretmen öğrencisinin numarasını bir türlü hatırlayamadı.
 • Gelecek hafta pazar günü İstanbul uçağına binecek.
 • Anne ve babalar çocuklarıyla yakından ilgilenmelidir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACADCDBBABDCDABCBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

10 kişi oy kullandı
Online Testler