Türk Dili ve Edebiyatı 6 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi yazarlardan değildir?

 • Cevat Şakir Kabaağaçlı
 • Samim Kocagöz
 • Kemal Bilbaşar
 • Namık Kemal
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?

 • Lakin, bu köyde de hiç kimse kolsuz olduğumun farkında değil... Oysa, burada, isterdim ki farkında olsunlar. Zira, sağ kolumu ben onlar için kaybettim. İstanbul’da zilletim olan şey burada şerefimdir. Hatta, ilk günler Mehmet Ali ile köyde dolaşırken şuna buna rastgeldik mi, hemen sağ yanımı çevirirdim.
 • Az kaldı “Aysel” diye haykıracaktım. Ama onun yabancı bakışları dilimi bağladı. Tek bir söz söyleyemedim. Başımı yere eğdim, utanmaktan yüzüne bakamıyordum. Odaya büyük bir sessizlik çöktü. Baytemir olmasaydı orada işler ne olurdu bilemeyeceğim.
 • Uçsuz bucaksız beyazlığa gün vuruyordu. Bazen bir bulut gölgesi bu sonsuz, bu bozulmamış beyazlığı gölgeleyip geçiyordu. Güneş vurunca ipil ipil milyonlarca beyazlık göğe doğru sıçrayıp insanın gözünü alıyordu.
 • Oysa, ben ne acayip, ne korkunçtum. Bilakis... Ve buraya yabancılardan kaçıp geldim, yabancının cevrinden kaçıp geldim. Ta ki, kendi kanımdan, kendi canımdan bu küçük insan cemiyetinin içine karışayım; onunla haşır neşir olayım, onda kimsesizliğimi unutayım diye...
Soru 3

Hikâye, roman, anı, mensur şiir, deneme, makale, tiyatro, monografi türlerinde eserler verdi. Eserlerinde, Türk toplumunun Tanzimat’tan sonra geçirdiği aşamaları anlattı. Gerçekçi küçük hikâyelerden romana geçti. Romanlarında, birbirini tamamlayan bireysel ve toplumsal yaşam zincirimizi betimledi. Romanlarındaki tiplerin çoğu, iç dünyaları zengin, kötümser, düzensizlik kurbanı törelere, geleneklere bağlı kişilerdir. Hemen her romanında, tarihsel olaylara bağlı insanların kişiliklerini yansıttı. Bazı eserleri: Kiralık Konak, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara…
Bu parçanında sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Ömer Seyfettin
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Nazım Hikmet
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

 • Eğitimin problemlerine destek olmalıyız.
 • Özel ilgilerim arasında müzik dinlemeyi severim.
 • Ektiği fidanlar kısa zamanda boy attı.
 • Bu durumun düzeleceğine inanıyorum.
Soru 5

(I) 1970-1980 yılları arasında eser veren romancılar, birbirinden farklı konu ve tarzları benimsemişlerdir. (II) Sanatı toplumdan soyutlamayan Abbas Sayar, ilk romanı Yılkı Atı’nda, yılkılığa bırakılmış bir atın hikâyesini anlatır. (III) Kiralık Konak’la dikkat çeken Oğuz Atay, bu eserinde ironik bir anlatımla küçük burjuvanın düşünce biçimi ve davranışlarını eleştirir. (IV) Ümit Kaftancıoğlu, romanlarında köylünün sorunlarını, devletin eğitim ve öğretime, öğretmenlere karşı tutumunu ele alır.
Bu parçanındaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
REKLAM
Soru 6

Roman türünün yetkin örnekleri 19. yy.da verilmeye başlanır. Roman bir tür olarak karakteristik özelliklerini romantizm ve realizm akımları sayesinde bu yüzyılda kazanır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yüzyılın önemli yazarlarından değildir?

 • Stendhal
 • Daniel Defoe
 • Balzac
 • Emile Zola
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet Dönemi’nde çağdaş Türk tiyatrosunun Batı tiyatrosu düzeyine getirilmesine önemli katkıları olmuştur?

 • Muhsin Ertuğrul
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Namık Kemal
 • Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 8

Cumhuriyet Dönemi tiyatrosu (1923-1950) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Anayasa değişiklikleriyle demokratik ortamın aldığı yaralardan ciddi biçimde etkilenmiştir. Özel durum gerekçesiyle oyunlara sansür ve denetim uygulanmıştır.
 • Hem oyun yazarlığı hem de çeşitli tiyatro yönelişleri açısından verimli bir dönem olmuş, Dormen Topluluğu ve Kent Oyuncuları adlarında özel tiyatrolar kurulmuştur.
 • “Ve Değirmen Dönerdi” (Haldun Taner), “Tanrılar ve İnsanlar” (Orhan Asena), “Cengiz Han’ın Bisikleti” (Refik Erduran), “Biraz Gelir misiniz?” (Aziz Nesin) bu dönem eserlerinden bazılarıdır.
 • Güçlü ve acımasız iş adamları, kurnaz fırsatçılar, içgüdüleri doğrultusunda hareket eden kadınlar vb. temalar işlenmiştir.
Soru 9

Herhangi bir olay, durum veya tasarının sahnede canlandırılması amacı ile yazılmış eserlere dramatik metin,bu metinlerin sahnede canlandırılması ile ortaya çıkan sanata ise _________ denir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • şiir
 • roman
 • tiyatro
 • hikâye
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 • Bafra’da her mevsim farklı renklere bürünen Kızılırmak Deltası kuş cenneti görülmeye değerdir.
 • Eski TCDD Lokali restore edilerek Kent Müzesi kurulacakmış.
 • Samsun’daki Tütün İskelesi Atatürk’ün ayak bastığı ilk yerdir.
 • Şehir merkezinden ayrılmadan önce Amisos Tepesi’ne gidilmelidir.
Soru 11

Tarih ve doğa meraklıları için son bir hatırlatma yapmak isterim ( ) Mağara yerleşimleriyle Tekkeköy ( ) Amazon Kalesi’yle Salı Pazarı, nilüferleriyle Ladik Gölü ( ) Bütün bu noktalar merkezden sadece birkaç saat uzaklıktadır ( )
Bu parçanında yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • (.) (.) (…) (.)
 • (:) (,) (…) (.)
 • (.) (;) (.) (…)
 • (:) (;) (…) (…)
Soru 12

Bir cümlede, anlam bakımından birbiriyle ters düşen kelimelerin veya sözlerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

 • Bu sınavdan yüksek not alacağıma eminim.
 • Kesinlikle bu yarışmayı sen de kazanabilirsin.
 • Yazmayı bırakıp yeniden heykel yapmak istiyorum.
 • Gerçek bir sanatsever olduğunu hep söylerdi.
Soru 13

HUSREV — Allahaısmarladık anne!
ULVİYE — Husrev! Sen gidersen öldürürüm kendimi.
HUSREV — (En hazin tonuyla.) Anne! Bırak beni bu cemiyet içinde yaşamayım. Bir kolumda sen, birinde Selma, tımarhanede ölmek istiyorum. (Husrev döner, sağdaki kapıya doğru birkaç adım atar. Durur; kapıdaki birinci, ikinci sivil memurlara bakar.)
HUSREV — (Memurlara) Geçin iki yanıma, memur beyler! (Memurlar Husrev’in iki yanına geçerler. Husrev zahmetle kapıya doğru yürür.)
ULVİYE — (Başını kaldırmış çığlık koparıyor) Evladım! Gitme! Gitme!
Bu parçanın için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Olaylar diyaloglar şeklinde gelişmiştir.
 • Anlatımda jestlere yer verilmiştir.
 • Dil heyecana bağlı işleviyle kullanılmıştır.
 • Manzum biçimde oluşturulmuştur.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyılda tiyatro alanında eser veren yazarlardan değildir?

 • Shakespeare
 • Corneille
 • Moliere
 • Thespis
Soru 15

Üç Şehitler Destanı’nı incelemeye şeklinden başladım. Bütün kıtalar, bir iki istisna hariç, dörder dizedir.

Bu dizelerin birincileriyle üçüncüleri ara sıra, ikincileriyle dördüncüleri ise her zaman uyaklıdır. Herhangi bir ölçü kullanılmamakla birlikte büsbütün serbestliğe de kaçılmamıştır.
Bu parçanın aşağıdaki eleştiri türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Tarihsel
 • Okura dönük
 • Eseri konu alan
 • Topluma yönelik
Soru 16

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü eleştiri değildir?

 • Tahrib-i Harabat
 • Araba Sevdası
 • Zemzeme Mukaddimesi
 • Takdir-i Elhan
Soru 17

Fransız yazarlardan Bay Ernest Renan’ın “İslam ve İlim” adlı konferansı, uzun zamandan beri gazetelere konu ve sermaye olmaktadır. Bu konferansın metni daha yeni elime geçti. Metin kısa bir şey ise de içindeki yanlışları ortaya koymak, birkaç yüz cilt kitap yazmayı gerektiriyor. Bunun için düşünce ve kanaatlerimi yazmakla söylenilmiş şeyleri boş yere tekrar etmiş olmayacağımdan eminim. İslam’ın, ilmi engellemediğini, tam aksine teşvik ettiğini ispat etmek için yanımda yeteri kadar kitap bulunmadığına üzgünüm.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Tiyatro
 • Röportaj
 • Eleştiri
 • Makale
Soru 18

Mülakat türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Ağırlıklı olarak dil ötesi işlevde kullanılır.
 • Sorular önceden hazırlanır.
 • Yapılan görüşme kayıt altına alınır.
 • Telefon veya mektupla ön görüşme yapılır.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Evdeki hesap çarşıya uymaz.
 • Akşamki yemeğe geç kalmayın.
 • Görüyorumki hâlâ aynı düşüncedesin.
 • Öğretmenin sınıftaki tutumu önemlidir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi röportaj yazarlarından değildir?

 • Ruşen Eşref Ünaydın
 • Hikmet Feridun Es
 • Falih Rıfkı Atay
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCADCBADCABBDDCBCACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

13 kişi oy kullandı
Online Testler