Türk Dili ve Edebiyatı 8 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Huzur” adlı roman aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Orhan Veli Kanık
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru 2

• Kemal Tahir
• Orhan Kemal
• Yaşar Kemal
• Talip Apaydın
Bu sanatçılar aşağıdaki anlayışlardan hangisinin temsilcileridir?

 • Modernizmi esas alan
 • Toplumcu gerçekçi
 • Gelenekçi
 • Bireyin iç dünyasını esas alan
Soru 3

Sabahattin Ali; 1937’de yayımladığı Kuyucaklı Yusuf’ta, bir Anadolu kasabasını, bütün insani, ekonomik ve sosyal gerçekliğiyle ele alarak ezilen köylüleri ve toplumsal yapının aksayan yönlerini anlatır.
Bu parçanında sözü edilen eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şiir
 • Tiyatro
 • Hikâye
 • Roman
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisinde I. tekil kişili anlatım kullanılmıştır?

 • O gece kapıyı tırmaladığını, beni çağırdığını duydum. Ses çıkarmadım. Ertesi gün kayboldu. Üç gün görünmedi.
 • Bu ütü işi bir saat sürdü. Hepsi bitince ütülediklerini sıralamaya başladı. Kocasının gömleklerini koyarken kendi iç yeleği eline geçti.
 • Evdekileri birer birer göz önünden geçirdi. Kimlerin köşkte olduğunu, kimlerin çıktığını biliyordu. Kardeşi dışarı çıkacak değildi.
 • Kapıdan girdi. Dolaba doğru gidecekti; orada kanepenin üstüne yatmış, uyuyakalmış babasını gördü.
Soru 5

Halid Ziya ve Cenap Şehabettin ilk gençlik yıllarımda yanımdan ayırmadığım yazarlardı. Fakat itiraf edeyim benim baş ucu yazarım şiirde ve düzyazıda Baudelaire (Bodler) olmuştur.
Bu parçanın aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir?

 • Edebiyata karşı ilginiz ne zaman başladı?
 • Edebiyat denildiğinde aklınıza hangi tür gelmektedir?
 • En çok hangi yazarları okudunuz ve hangilerinin etkisinde kaldınız?
 • Sizce şairler toplumun her kesimine seslenmeli midir?
REKLAM
Soru 6

Atatürk Nutuk’ta, 19 mayıs 1919’da samsun’a çıktığında Anadolu’nun durumunun nasıl olduğundan bahseder.
Bu cümlede;
I. Kitap ve dergi isimleri büyük harfle başlar.
II. Bağlaç olan “de” ayrı yazılır.
III. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.
IV. Yer adları büyük harfle başlar.
yazım kurallarından hangilerine uyulmamıştır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 7

Dil, sözlüklerde belirtildiği gibi sıradan bir “iletişim aracı” değil insanları birbirine bağlayan, onların topluluk ve ulus olmasını sağlayan, zaman içinde farklı renk ve görünümler alan, kullanıldıkça güçlenen ve çözülmeyen bir bağdır. Dil kimliği belirler, kimlik kültürü, kültür ise milleti… Milleti oluşturma gücüne sahip bulunan böylesine etkili bir unsurun kullanımı da varlığı kadar önemlidir.
Bu parçanından dil ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Milletleşmenin temel unsurlarındandır.
 • İnsanları birleştiren kuvvetli bir yapıdır.
 • Değişime açık, canlı bir varlıktır.
 • Kullanımı varlığından daha önemlidir.
Soru 8

• Romanın kahramanlarından bazıları Santiago, Melkisedek ve Fatima’dır.
• Romandaki olaylar bir zamanlar İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden olan Endülüs’ten başlayarak Fas üzerinden Mısır’a kadar uzanır.
• Başlangıcından sonuna kadar girift olan bir yolculuk alegorik bir üslupla anlatılmaktadır.
Özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tutunamayanlar
 • Simyacı
 • Bir Bilim Adamının Romanı
 • İstanbul Hatırası
Soru 9

1980’lerde oyun yazarlığı nicelik ve nitelik açısından bir durgunluk yaşar. Türk tiyatrosunda önceki dönemlerde görülen coşkunluk bu yıllarda görülmez. Oyun yazarları 12 Eylül sonrasında dönemin siyasi koşullarından dolayı güncel olaylardan ve toplumsal sorunlardan uzaklaşarak eski hikâyeleri, masalları, Osmanlı tarihinden değişik olayları ve kahramanları, ünlü adamların hayat hikâyelerini ve bireysel konuları ele alırlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki önemli tiyatro yazarlarından değildir?

 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Refik Erduran
 • Memet Baydur
 • Güngör Dilmen
Soru 10

Kudüs’te doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirmiştir. Çeşitli mesleklerde çalışan sanatçı eserlerini, kaynağını yerli ve millî unsurlardan alan Batılı bir teknik ve anlayışla kaleme almıştır. Geleneksel tiyatromuzdan esinlenerek yazdığı “Köşebaşı” ile edebiyat dünyasında tanınmıştır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Attila İlhan
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Ayşe Kulin
 • Ahmet Kutsi Tecer
Soru 11

Tabiat ile hayat, insanoğlunun şekil vererek güzel ve faydalı eserler vücuda getirebileceği muazzam bir malzeme deposudur. Resim mi yapmak istiyorsunuz? Dünyada renkten ve boyadan çok ne vardır? Hakiki bir ressam konu bakımından da sıkıntı çekmez. Bütün tabiat ve hayat işlenecek konu ile doludur.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Deneme
 • Anı
 • Otobiyografi
 • Makale
Soru 12

Gücü kalmayan Gülsarı yolda sürekli durup dinlenir ancak bir süre sonra bir adım daha ilerleyemez. Tanabay, atı arabadan çözer, dizgininden çekerek birlikte ağır ağır ilerlemeye başlar. Tanabay, atıyla ilgili, yıllar boyu süren olayları yol boyunca düşüne düşüne yürür. Gülsarı duraklayınca Tanabay da durur, at yeniden güçlenip yürüyünceye dek bekler.
Bu parçanında kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Açıklayıcı
 • Betimleyici
 • Tartışmacı
 • Öyküleyici
Soru 13

Bir kumsalda uyandım. Omuzlarım ağrıyordu, bacaklarım uyuşmuştu. Güçlükle ayağa kalktım. Rüzgâr çıkmıştı gene. Denize bakındım: Görünürlerde yoktu teknem. Elimi kolumu oynatıp kendime gelmeye çalıştım. İleriye baktım sonra. Alabildiğine uzanıyordu kumsal.
Bu parçanın ile ilgili,
I. Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
II. Öyküleyici anlatıma yer verilmiştir.
III. Bir sanat metninden alınmıştır.
IV. Kişi, olay, yer ve zaman unsurları vardır.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?

 • I ve III.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
REKLAM
Soru 14

• Her konuda yazılabilir.
• Ele alınan konuların ispatlanma zorunluluğu yoktur.
• Bir düşünce yazısıdır.
• Bu türün ilk örneklerini Montaigne vermiştir.
Verilen bilgiler aşağıdaki metin türlerinden hangisine aittir?

 • Söylev
 • Makale
 • Biyografi
 • Deneme
Soru 15

Sanatta, ilimde, politikada ve başka dallarda tanınmış kimselerin hayatlarını anlatan eserlere _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • anı
 • masal
 • biyografi
 • hikâye
Soru 16

Ankara Kalesi, telsiz direkleri ve bir tünel ( ) Yarım dakika karanlık. Ankara geride kaldı ( ) Bu yol ( ) bütün bozkırı geçer ( ) Karadeniz’e dek ulaşır.
Bu parçanında yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • (…) (.) (;) (,)
 • (…) (:) (!) (.)
 • (.) (,) (?) (.)
 • (.) (;) (.) (,)
Soru 17

OSMAN: Göze almak gerek. Bir var ki hiç aklımdan çıkmıyor şu gördüğüm düş.

DİLAVER: Üsküdar Şeyhi Aziz Mahmut Hüdâi Efendi nasıl yorumlar bu düşü, padişahım? Kendisinden cevap geldi mi?

OSMAN: Hac seferinden vazgeçilsin der. Kopacak bir fitnenin habercisiymiş bu düş.

DİLAVER: Ermiş, derin görüşlü bir kişi olarak bilinir şeyh; yanıldığı hiç görülmemiştir.

Bu parçanın aşağıdaki tiyatro türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Komedi
 • Trajedi
 • Orta oyunu
 • Meddah
Soru 18

(I) Göktürk Yazıtları, 8. yy.da yazılmıştır. (II) Bu yazıtlar, Türklerin ilk tarihî belgesi ve aynı zamanda yazılı ilk edebî eserleri olarak kabul edilir. (III) Bu kitabeler Tonyukuk ve Kül Tigin olmak üzere iki devlet adamı adına dikilmiştir. (IV) Siyaset, tarih, coğrafya ve edebiyata ait birçok bilgi içeren kitabeler yabancı etkilerden uzak ve yalın bir Türkçeyle yazılmıştır.
Bu parçanındaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 19

I. Bu durumun belirlenmesinde dil kuralları kadar yapı ve kurgu, iç ve dış bağlam da rol oynar.
II. Zaten kalıcı müzik yapıtları; insan yaşamını en gerçekçi olarak anlatan, yaşamla bağları en yoğun olarak kurulmuş olanlarıdır.
III. Bilim, bir davranış biçimi hâlinde yürütülen etkinliklerin oluşturduğu bütündür.
IV. İkisini zihninde karşılaştırdığı için yeni bir edebiyat tarzı ve tarihî eleştiri metodu ortaya çıkarmıştır.
Numaralanmış ifadelerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 20

Türk Milleti!
Kurtuluş Savaşı’na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu, en büyük bayramdır.
Kutlu olsun!
Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyiz.
Bu parçanın aşağıdaki nutuk türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Dinî
 • Siyasi
 • Akademik
 • Askerî
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDACDDBADADCDCABCCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

6 kişi oy kullandı
Online Testler