Türkiye Cumhuriyeti İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Mustafa Kemal askerî rüştiye öğrenimini aşağıdaki şehirlerin hangisinde yapmıştır?

 • İstanbul
 • Sofya
 • Selanik
 • Manastır
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen yazar ve düşünürlerden biri değildir?

 • Ziya Gökalp
 • Namık Kemal
 • Mehmet Emin Yurdakul
 • Orhan Pamuk
Soru 3

II. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?

 • İstanbul Antlaşması
 • Uşi Antlaşması
 • Versay Antlaşması
 • Tiriyanon Antlaşması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 1907 yılında oluşturulan Üçlü İtilaf Devletleri’nden biridir?

 • Almanya
 • İngiltere
 • Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
 • Bulgaristan
Soru 5

İngilizlerin I. Dünya Savaşı’nda Orta Doğu petrollerini kontrol altında tutmak ve Kafkaslar’da Ruslarla birleşmek amacıyla açtıkları cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Irak Cephesi
 • Kanal Cephesi
 • Çanakkale Cephesi
 • Romanya Cephesi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal’in görev yaptığı cephelerden biri değildir?

 • Kafkas Cephesi
 • Galiçya Cephesi
 • Çanakkale Cephesi
 • Suriye-Filistin Cephesi
Soru 7

I. Dünya Savaşı sonunda yenilen devletlerin durumunu görüşmek üzere aşağıdaki hangi konferans toplanmıştır?

 • San Remo Konferansı
 • Lozan Konferansı
 • Paris Barış Konferansı
 • Londra Konferansı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden biridir?

 • Kilikyalılar Cemiyeti
 • Millî Kongre Cemiyeti
 • Etniki Eterya Cemiyeti
 • İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
Soru 9

Millî Mücadele’nin amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez aşağıdakilerin hangisinde açıklanmıştır?

 • Misak-ı Millî
 • Erzurum Kongeresi
 • Sivas Kongresi
 • Amasya Genelgesi
Soru 10

Erzurum ve Sivas Kongreleri sonucunda oluşan Temsil Heyeti yetkilileri ve komutanlar yaptıkları görüşmeler sonunda aşağıdaki hangi şehrin Millî Mücadele’nin merkezi olmasına karar vermişlerdir?

 • Kayseri
 • Erzurum
 • Ankara
 • İstanbul
Soru 11

Gümrü Barış Antlaşması için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • BMM Hükûmeti’nin uluslararası alanda sağladığı ilk askerî ve siyasi başarıdır.
 • Millî Mücadele’nin askerî safhasını sona erdirmiştir.
 • Fransızlarla BMM Hükûmeti arasında imzalanmıştır.
 • Ülkemizin güney sınırlarını kesinleştirmiştir.
Soru 12

Sovyet Rusya’nın, Sevr Antlaşması’nı reddederek Misak-ı Millî’yi tanıdığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nöyyi Antlaşması
 • Ankara Antlaşması
 • Moskova Antlaşması
 • Tiriyanon Antlaşması
Soru 13

Millî Mücadele Dönemi’nde Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin yayımlanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekonomide tam bağımsızlığı sağlamak
 • Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
 • Halk egemenliğine dayalı yeni yönetim sistemine geçmek
 • Yabancı devletlerin içişlerimize karışmasını önlemek
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes görüşmelerinde TBMM’yi temsil eden kişidir?

 • Kazım Karabekir
 • İsmet İnönü
 • Refet Bele
 • Ali Fuat Cebesoy
Soru 15

Lozan Barış Antlaşması’nda Boğazlar ile ilgili aşağıdaki kararlardan hangisi alınmıştır?

 • Boğazların yönetim hakkı tamamen Türkiye’ye bırakılacak
 • ABD Boğazlarda askerî üs kurabilecek
 • Boğazlardan ancak Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler serbestçe geçebilecek
 • Boğazlar, Türkiye’nin başkanlığında uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek
Soru 16

Çağın gerisinde kalmış, eskimiş kurum ve kuralları ortadan kaldırarak, yerlerine ülkenin ilerlemesini, çağdaşlaşmasını sağlayacak yeni kurum ve kuralları koymayı amaçlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Milliyetçilik
 • İnkılapçılık
 • Halkçılık
 • Laiklik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanda yapılan inkılaplardan biri değildir?

 • Saltanatın kaldırılması
 • Ankara Konservatuarı’nın açılması
 • Türk Dil Kurumu’nun kurulması
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
Soru 18

Soyadı Kanununun kabulü aşağıdaki alanların hangisi ilgili bir düzenlemedir?

 • Toplumsal
 • Sanat
 • Eğitim
 • Ekonomi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında sağlık alanında yapılan çalışmalardan biridir?

 • Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
 • Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun çıkarılması
 • Musiki Muallim Mektebinin açılması
Soru 20

Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın elinde yeterli sermaye olmaması nedeniyle büyük yatırımların devlet eliyle yapılması gerekmiştir.
Bu durum aşağıdaki hangi Atatürk ilkesinin doğmasına neden olmuştur?

 • Cumhuriyetçilik
 • Laiklik
 • Milliyetçilik
 • Devletçilik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABABCCDCACBBDBAACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?