Türkiye Cumhuriyeti İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Cumhuriyet Dönemi’nin ikinci muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • İttihat ve Terakki Fırkası
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası
Soru 2

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hazırladığı parti tüzüğünde ekonomik model olarak aşağıdakilerden hangisini benimsemiştir?

 • Devletçilik
 • Liberalizm
 • Komünizm
 • Merkantilizm
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Türk-Yunan ilişkilerinde belirleyici olan sorunlardan biridir?

 • Türkiye-Suriye sınırının tespiti sorunu
 • Boğazlar sorunu
 • Nüfus mübadelesi sorunu
 • Musul sorunu
Soru 4

Türkiye Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra ortaya çıkan yabancı okullarla ilgili sorununun çözümünde konuyu kendi iç meselesi sayarak yabancı devletlerin müdahalesine izin vermemiştir.
Bu durum Türk dış politikasının dayandığı aşağıdaki temel ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

 • Tam bağımsızlık
 • Dünya kamuoyunu dikkate alma
 • Mütekabiliyet
 • Barışçılık
Soru 5

Aşağıdaki hangi devletin önerisiyle Milletler Cemiyeti, Türkiye’yi üyeliğe davet etmiştir?

 • İspanya
 • Tunus
 • Almanya
 • Azerbaycan
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki devletlerden hangisi Sadabat Paktı’na katılmamıştır?

 • Afganistan
 • Suriye
 • Irak
 • İran
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Hitler’in Almanya’da iktidara gelmesiyle Almanya’nın izlediği bir politikadır?

 • Komşu devletlerle iyi ilişkiler kurmak
 • Dünya barışına katkıda bulunmak
 • Versay Antlaşması’nın getirdiği bütün kısıtlama ve yaptırımlardan kurtulmak
 • Silahlanma yarışına son vermek
Soru 8

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı hangi ülkede başlayarak bütün dünyayı etkilemiştir?

 • Türkiye
 • Hindistan
 • Çin
 • Amerika Birleşik Devletleri
Soru 9

II. Dünya Savaşı’nı başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

 • Amerika’nın Asya içlerine kadar yayılmak istemesi
 • Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi
 • Avusturya’nın Ruslar tarafından ilhak edilmesi
 • Japonya’nın iki kentine ABD tarafından atom bombası atılması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı yıllarında yaşanan ekonomik sorunlara karşı Türkiye’de hükûmetin aldığı önlemlerden biri değildir?

 • Tekâlif-i Millîye Emirlerinin yayımlanması
 • Millî Korunma Kanunu’nun çıkarılması
 • Toprak Mahsulleri Vergisi’nin çıkarılması
 • Varlık Vergisi adı altında servet üzerinden vergi alınmaya başlanması
Soru 11

Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan tarafından kurulan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cumhuriyet Halk Partisi
 • Millî Kalkınma Partisi
 • Yalnız Vatan İçin Partisi
 • Demokrat Parti
Soru 12

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de hızlı bir şekilde nüfus artışı yaşanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kırsal kesimden büyük kentlere göçün başlaması
 • Çok partili yaşama geçilmesi
 • Sağlık hizmetlerinde olumlu gelişmelerin yaşanması
 • İfade özgürlüğünü kolaylaştırıcı düzenlemelerin çıkarılması
Soru 13

Soğuk Savaş Dönemi’nde Batı Blok’una karşı Doğu Bloku tarafından oluşturulan askerî teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

 • NATO
 • Comecon
 • Varşova Paktı
 • Cominform
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Kuruluş amacı, her alanda üye ülkeler arasında iş birliği sağlamaktır.
 • Askerî niteliği olan bir teşkilattır.
 • 5 Mayıs 1949’da Londra Antlaşması ile kurulmuştur.
 • Sadece Avrupa devletlerini kapsayan bir kuruluştur.
Soru 15

Truman Doktrini ile ABD aşağıdaki devletlerden hangisine askerî ve ekonomik yardımlar yapmıştır?

 • Gürcistan
 • İtalya
 • Romanya
 • Türkiye
Soru 16

Türkiye, NATO’ya üye olmak amacıyla aşağıda verilen savaşlardan hangisine asker göndermiştir?

 • İran-Irak Savaşı
 • Bosna Savaşı
 • Körfez Savaşı
 • Kore Savaşı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İran ve Irak Savaşı’nın çıkmasına neden olan etmenlerden biri değildir?

 • İran’ın petrol üretimini azaltmak istemesi
 • Dinî ve etnik anlaşmazlıkların yaşanması
 • Şattülarap suyolu meselesi
 • Basra Körfezi üzerinde hâkimiyet kurma mücadelesi
Soru 18

II. Dünya Savaşı’ndan sonra sanayileşen Avrupa’da iş gücü ihtiyacının artmasıyla Türkiye’den işçi talep eden ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • İsveç
 • İzlanda
 • Almanya
 • Norveç
Soru 19

Ülkemizde 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin oluşturduğu olumsuz durumu aşmak için dönemin hükûmeti aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

 • Dövizde sabit kura geçmiştir.
 • Petrol ve enerji ithalatını yasaklamıştır.
 • Tüketimin artırılması için banka faizlerini düşürmüştür.
 • IMF’ye başvurarak IMF’nin Türkiye’ye verdiği programı uygulamıştır.
Soru 20

2015 yılında Nobel Kimya Ödülü kazanan Türk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gazi Yaşargil
 • Aziz Sancar
 • Oktay Sinanoğlu
 • Fuat Sezgin
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCAABCDBADCCBDDACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?