Akaid 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Akaidin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Peygamber kıssaları
 • Fıkhî hükümler
 • Ahlak esasları
 • İnanç ilkeleri
Soru 2

Hak din ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İnsanın mutluluğunu amaçlar.
 • Belirli bir kabileye aittir.
 • İnsanı muhatap alır.
 • İlahi kanunlar bütünüdür.
Soru 3

“Kalbi imanla dolu olduğu halde inkâra zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah’ı inkâr eden ve böylece gönlünü kâfirliğe açanlara Allah’tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır.”
(Nahl suresi,106.ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

 • İmanda asıl olan kalbin tasdikidir.
 • İmandan sonra inkâr etmek büyük bir günahtır.
 • İnanmadığı halde inanmış gibi davranmak münafıklıktır.
 • İnsan, özgür iradesiyle ortaya koyduğu davranışlarından sorumludur.
Soru 4

“Amentü” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnandım.
 • Bildim.
 • Okudum.
 • Öğrendim.
Soru 5

Aşağıdaki durumların hangisinde imanın geçerli olduğu söylenemez?

 • Kalp ile tasdik edildiğinde
 • Baskı ve zorlama sonucunda
 • Ümitsizlik halinden uzak olunduğunda
 • İnkâra götüren davranışlardan kaçınıldığında
REKLAM
Soru 6

Allah’ın ilahlığında, isim, sıfat ve fiillerinde; eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul eden kişiye ne ad verilir?

 • Münafık
 • Mücrim
 • Müşrik
 • Hanif
Soru 7

İslam âlimleri insanları küfre götürecek davranışları “ef’al-i küfür” olarak isimlendirmişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ef’al-i küfür için örnek oluşturmaktadır?

 • İnsanları küçümsemek
 • Bir kişiye hatasını hatırlatmak
 • İnsanların dedikodusunu yapmak
 • Bir mümine mümin değilsin demek
Soru 8

“İnsan daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?”
(Meryem suresi, 67. ayet)
Bu ayette Allah’ın varlığının delilerinden hangisine işaret edilmektedir?

 • Hudûs
 • Fıtrat
 • Temanu
 • Gaye ve nizam
Soru 9

“O; yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur...”
(Haşr suresi, 24. ayet)
Bu ayette Allah’ın aşağıdaki isimlerinin hangisinden bahsedilmemiştir?

 • Bâri
 • Hâlık
 • Rezzak
 • Musavvir
Soru 10

“Allah’tan başka varlıklarda da kısmen bulunan sıfatlar” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • Zâtî sıfatlar
 • Selbî sıfatlar
 • Tenzihî sıfatlar
 • Subûtî sıfatlar
Soru 11

Aşağıdaki surelerin hangisinde Allah’ın sıfatları vurgulanmaktadır?

 • İhlas
 • Kevser
 • Kâfirûn
 • Tebbet
Soru 12

“Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye lâyık olan ancak O’dur.”
(Fâtır suresi, 15. ayet)
Bu ayette Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisine işaret edilmektedir?

 • Tekvin
 • Kıyam bi-nefsihi
 • Kıdem
 • Bekâ
Soru 13

“Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah’ın sözleri yazmakla yine tükenmez. ...”
(Lokman suresi, 27. ayet)
Bu ayette vurgulanan Allah’ın sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlim
 • Semi
 • Basar
 • Kudret
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam inancına göre yanlıştır?

 • Allah sınırsız irade sahibidir.
 • İrade, tercihte bulunabilme özgürlüğüdür.
 • Külli irade insanın sahip olduğu iradedir.
 • İnsanın iradesi Allah’ın ilmi dâhilindedir.
Soru 15

Meleklere inanan bir insandan aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi beklenir?

 • Duyarsızlık
 • Savurganlık
 • Ümitsizlik
 • Kanaatkârlık
Soru 16

Meleklerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Allah’ın kendilerine emrettiği işleri yaparlar.
 • İnsanlardan sonra yaratılmışlardır.
 • İradesiz varlıklardır.
 • Gaybı bilemezler.
Soru 17

• Doğa olaylarını idare etmekle ve rızıkları dağıtmakla görevlidir.
• Allah ile peygamberler arasında elçilik görevi vardır.
• Eceli gelenlerin ruhlarını almakla görevlidir.
Bu bilgilerde aşağıdaki meleklerden hangisinin görevine yer verilmemiştir?

 • Cebrail
 • Azrail
 • Mikail
 • İsrafil
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığı ve birliği konusundaki delillerin amaçlarından biri değildir?

 • İman ile ilgili doğabilecek şüpheleri gidermek
 • İnsanı dünya ve ahirette mutluluğa ulaştırmak
 • İbadetlerin doğru uygulanışını öğretmek
 • Müminin imanını sağlamlaştırmak
Soru 19

“Hayırdan ve rahmetten uzaklaşmış yaratık, yanıp helâke maruz kalmış varlık” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dabbetü’l-arz
 • Şeytan
 • Tağut
 • Deccal
Soru 20

• Hayır - Şer
• ? - Şeytan
• Hidayet - Dalalet
• Tevhit - Şirk
Burada kavramlar belirli bir kurala göre eşleştirilmiştir.
Buna göre soru işareti bulunan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

 • Melek
 • İblis
 • İfrit
 • Cin
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCABCDACDABACDBDCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler