Akaid 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam içermektedir?

 • Nebi
 • Resul
 • Vahiy
 • Peygamber
Soru 2

“Eğer Peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.”
(Hâkka suresi, 44 - 47. ayetler)
Bu ayetlerde Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İnsanlara örnek olarak gönderildiği
 • Vahiyleri olduğu gibi insanlara ilettiği
 • Tebliğ süresince birçok sıkıntıya uğradığı
 • Toplumun inanç yapısını düzeltmeye çalıştığı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak sıfatları arasında yer almaz?

 • Emanet
 • İsmet
 • Fetanet
 • Nedamet
Soru 4

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde peygamberlerin tebliğ görevine işaret edilmektedir?

 • “O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar…”
  (Ahzâb suresi, 39. ayet)
 • “ Ey Âdem sen ve eşin cennette kalın dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın...”
  (A’râf suresi, 19. ayet)
 • “Andolsun Yûsuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır.”
  (Yûsuf suresi, 7. ayet)
 • “Ey Muhammed! Sabret. Allah’ın va’di şüphesiz gerçektir.”
  (Mü’min suresi, 55. ayet)
Soru 5

Peygamberler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Peygamberlik, insanlık tarihi ile başlar.
 • Her ümmete bir peygamber gönderilmiştir.
 • Tüm peygamberlerin isimleri Kur’an’da geçmektedir.
 • Peygamberlerin hepsine inanmak imanın gereğidir.
REKLAM
Soru 6

“… Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber için mucize getirme imkânı yoktur…”
( Ra’d suresi, 38. ayet)
Bu ayette mucize ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Sahibi ve yaratıcısı Allah’tır.
 • İnsanı aciz bırakan olağanüstü olaylardır.
 • Amacı, peygamberlerin nübüvvet davasını ispattır.
 • Peygamberlerin kendi dönemlerinin şartlarına uygundur.
Soru 7

Hz. Muhammed (sav.) için “Hatemü’n-nebiyyin” kavramının kullanılması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • Peygamberlikten önce de güvenilir olması
 • Kitap gönderilen peygamberlerden olması
 • Ümmi bir peygamber olması
 • Son peygamber olması
Soru 8

Zebur ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Hz. Davud’a gönderilmiştir.
 • Okumak, toplamak anlamına gelir.
 • Ahd-i Atik’te Mezmurlar adı ile yer alır.
 • Hacim olarak ilahi kitapların en küçüğüdür.
Soru 9

“İnkârcılar dediler ki: ‘Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helâk eder.’ Bu hususta onların hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zanna göre hüküm veriyorlar”
(Câsiye suresi, 24. ayet)
Bu ayette inkârcıların reddettiği iman esası aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahirete iman
 • Kitaplara iman
 • Meleklere iman
 • Peygamberlere iman
Soru 10

Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınacaktır.
Bu hadiste ahirete imanın delillerinden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Evrensel ahlak ilkelerinin hayata geçirilebilmesi
 • İnsanın özgür ve sorumlu oluşu
 • Ebedilik arzusu
 • Mutlak adalet
Soru 11

Kur’an-ı Kerim’de “saat, vâkıa, ğâşiye, kâria” kavramları genel olarak aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?

 • Cennet - cehennem
 • Adalet terazisi
 • Kıyamet günü
 • Kabir hayatı
Soru 12

Allah’ın ahiret hayatını başlatmak üzere kıyamet gününde ölüleri yeniden diriltmesi, onları kabirlerinden çıkararak hayata döndürmesidir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Berzah
 • Ba’s
 • Mizan
 • Sırat
Soru 13

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde amel defterine işaret edilmektedir?

 • “İçinizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu, Rabb’in için kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz Allah’tan sakınanları kurtarırız; zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız.”
  (Meryem suresi, 71-72. ayetler)
 • “Allah’ın düşmanları, ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilirler.”
  (Fussilet suresi, 19. ayet)
 • “O kâfirler ki dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler de dünya hayatı onları aldattı. Onlar, bu günleri ile karşılaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkâr ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz.”
  (A’raf suresi, 51. ayet)
 • “Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize derler, bu nasıl kitapmış. Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş…”
  (Kehf suresi, 49. ayet)
REKLAM
Soru 14

“Rü’yetullah” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 • Ahirette herkesin görüp yürüyeceği yol veya köprüyü
 • Peygamberlere ahirette havuzlar ihsan edilmesini
 • Cennette Müslümanların Allah’ı görmesini
 • Cennetle cehennemi birbirinden ayıran bölgedeki suru
Soru 15

• Haksızlıklar karşısında umutsuzluğa kapılmayı engeller.
• Dünyevi menfaatlerin geçici olduğunu bilmeyi sağlar.
• Güçlü bir otokontrol bilinci oluşturur.
• Yok olma korkusundan kurtarır.
Bunların tümü aşağıdakilerden hangisine iman etmenin sonuçlarındandır?

 • Ahirete
 • Meleklere
 • Peygamberlere
 • Kaza ve kadere
Soru 16

“Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir…”
(En’âm suresi, 59. ayet)
Bu ayette Allah’ın sıfatlarından hangisi ifade edilmektedir?

 • Basar
 • İlim
 • Tekvin
 • İrade
Soru 17

“Allah’ın yanlış yönde hareket eden kulundan yardımını kesmesini” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tevfik
 • İnayet
 • Hızlan
 • Şer
Soru 18

“Putperestler diyecekler ki: ‘Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık.’ Onlardan öncekiler de aynı şekilde peygamberleri yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar…”
(En’âm suresi, 148. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi eleştirilmektedir?

 • Ahiret hayatının yalanlanması
 • Cüz’i iradenin yok sayılması
 • Tevekkül anlayışının yanlış yorumlanması
 • Peygamberlerden insanüstü özellikler beklenmesi
Soru 19

Rızık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Rızık yiyecek ve içeceklerden ibarettir.
 • Allah rızkın helal yoldan kazanılmasını ister.
 • İnsanın rızkını elde etmesi için çalışması gerekir.
 • Yeryüzündeki tüm canlıların rızkını veren Allah’tır.
Soru 20

“Bir zaman Musa kavmine: ‘Ey kavmim! Benim, Allah’ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde niçin beni incitiyorsunuz’ demişti. Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini saptırmıştı. Allah, fâsıklar topluluğunu hidayete erdirmez.”
(Sâf suresi, 5. ayet)
Bu ayette altı çizili bölümde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Allah insanları peygamberler aracılığı ile uyarmıştır.
 • Allah her insanı gücü nispetinde sorumlu tutar.
 • İnsanın var oluş amacı yaratıcısını bilmesidir.
 • Dalalet, insanın tercihlerinin sonucudur.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDACADBADCBDCABCBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler