Biyoloji 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden birisi değildir?

 • Beslenme
 • Fotosentez
 • Solunum
 • Boşaltım
Soru 2

Aşağıda canlıların ortak özelliklerinden birine ait örnekler verilmiştir.
- Amipin besin uyaranına yalancı ayaklar oluşturması
- Küstüm otu bitkisinin dokunulduğunda yapraklarını kapatması
- Ceylan yavrusunun çitadan kaçarak uzaklaşması
Buna göre verilen örnekler aşağıdaki özelliklerden hangisine ait olabilir?

 • Uyarılara tepki
 • Hücresel solunum
 • Üreme
 • Boşaltım
Soru 3

I. Bitkiler
II. Hayvanlar
III.Mantarlar
Yukarıdaki canlı gruplarından hangilerinde eşeysiz üreme ile birey sayısı artışı gerçekleşebilir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Karada yaşayan hayvanların bazılarının terleme yolu ile vücut sıcaklıklarını düşürmeleri suyun aşağıdaki
özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Katı, sıvı ve gaz halde bulunması
 • Kohezyon etkisinin bulunması
 • Buharlaşma ısısının yüksek olması
 • Çözücülük özelliğinin bulunması
Soru 5

Aşağıda pH değerleri verilen maddelerden hangisi asidik özellik gösterir?

 • 13,6
 • 9,4
 • 7,9
 • 5,7
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi otçul bir hayvanın bitkilerden aldığı organik bir besin maddesi değildir?

 • Protein
 • Glikojen
 • Selüloz
 • Yağ asidi
Soru 7

Oda sıcaklığında doymuş yağlar genellikle katı hâlde, doymamış yağlar ise sıvı hâlde bulunur.
Buna göre aşağıda verilen yağ çeşitlerinden hangisi doymuş yağlardandır?

 • Tereyağı
 • Zeytinyağı
 • Mısır özü yağı
 • Ayçiçek yağı
Soru 8

Proteinlerin eter, kloroform gibi çözücüler ile sıcaklık, pH, tuz derişimi gibi koşullarda yapısının ve işlevinin bozulmasına denatürasyon denir.
Buna göre,
I. maltozun maltaz enzimi ile hidrolize uğraması,
II. hayvansal kuyruk yağının ısıtılması ile sıvılaşması,
III.yumurtanın haşlanması ile katılaşması
olaylarından hangileri denatürasyona örnektir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve III.
Soru 9

Vitaminler;
I. enerji kaynağı,
II. düzenleyici,
III.direnç artırıcı
insanlarda verilen olaylardan hangileri için kullanılabilir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Enzimler düşük sıcaklık değerlerinde inaktif duruma geçtiklerinden, yüksek sıcaklık değerlerinde ise yapıları bozulduğundan çalışmazlar. Enzimlerin en verimli çalıştığı sıcaklık değeri ise optimum sıcaklık (genellikle 35°C) olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi enzimatik bir tepkimenin reaksiyon hızının sıcaklığa bağlı değişimine ait olabilir?
(Reaksiyon hızını etkileyen diğer faktörler optimum değerdedir.)

Soru 11

Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi ökaryot ve prokaryot hücrelerde ortak olarak bulunur?

 • Hücre zarı
 • Endoplazmik retikulum
 • Koful
 • Kloroplast
Soru 12

• A/T, G/C, Pürin/Pirimidin oranları 1’e eşittir.
• Ökaryot hücrelerde çekirdek, mitokondri ve kloroplastlarda; prokaryot hücrelerde ise sitoplazmada bulunur.
• Yapısında deoksiriboz şekeri vardır.
Özellikleri verilen organik bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • RNA
 • DNA
 • ATP
 • Protein
Soru 13

Yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat etmeyen bir kişide;
I. insülin direnci,
II. obezite,
III.diyabet
verilen sağlık sorunlarından hangileri ortaya çıkabilir?

 • Yalnız III.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilen hücresel yapılardan hangisi iki katlı zara sahip olup bitkilerde nişasta, lipit ve protein gibi maddeleri depolar?

 • Golgi aygıtı
 • Mitokondri
 • Lökoplast
 • Sentrozom
Soru 15

Ökaryot hücrelerde çekirdek;
I. protein sentezi,
II. büyüme ve gelişme,
III.bölünme
verilen faaliyetlerden hangilerini yönetir ya da denetler?

 • Yalnız III.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

Yukarıda bir küp şekerin suda çözünmesi şematize edilmiştir.
Buna göre küp şekerin suda çözünmesi ve dağılması aşağıdaki madde geçiş yöntemlerinden hangisi ile tanımlanabilir?

 • Aktif taşıma
 • Difüzyon
 • Fagositoz
 • Pinositoz
Soru 17

Yukarıda bir bitki hücresinin yoğunluğu bilinmeyen ortamda I durumundan II durumuna değişimi şematize edilmiştir.
Buna göre hücrenin konulduğu ortam ve hücrede gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Ortam <----> Olay

 • Hipotonik <----> Plazmoliz
 • Hipotonik <----> Turgor
 • Hipertonik <----> Plazmoliz
 • Hipertonik <----> Turgor
Soru 18

Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olan maddelerin enerji harcanarak hücre zarındaki cepler aracılığıyla hücre içerisine alınımı aşağıdaki madde taşınım yöntemlerinden hangisi ile gerçekleştirilir?

 • Ozmoz
 • Endositoz
 • Kolaylaştırılmış difüzyon
 • Ekzositoz
Soru 19

Kontrollü deneylerde etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken, bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene ise bağımlı değişken denir. Özdeş iki bitki ile hazırlanan bir deney düzeneğinde sıcaklık, su miktarı, karbondioksit miktarı, toprak çeşidi, toprak miktarı, saksı büyüklüğü gibi faktörlerin bitki büyümesine etkisi ölçülmüştür.
Buna göre deney düzeneğinde aşağıdakilerden hangisi bağımsız değişken olamaz?

 • Bitki büyümesi
 • Su miktarı
 • Işık miktarı
 • Sıcaklık
Soru 20

Aşağıda verilen bilimsel yöntem basamaklarından hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleştirilir?

 • Veri toplamak
 • Hipoteze dayalı tahminlerde bulunmak
 • Kontrollü deneyler yapmak
 • Kontrollü deney sonuçlarını değerlendirmek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCDBACCAABDCDBCBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?