Coğrafya 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Ülkeler, geçmiş yıllarda nüfusun fazla olmasına önem vermekte, güçlü devletin ancak sayısal nüfus fazlalığıyla olabileceğini düşünmekteydi. Günümüz dünyasında ise miktarından ziyade nüfusun _________ olması daha büyük önem taşımaktadır.
Verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi daha uygundur?

 • belli kentlerde
 • kaliteli nitelikte
 • teknolojiye meraklı
 • tüketime meraklı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan bir ülkede genç nüfus oranının yüksek olmasının olumsuz bir sonucudur?

 • İş imkanlarının yetersiz kalması
 • Mal ve hizmetlere olan talebi arttırması
 • Ticareti canlandırdıkları için vergi gelirlerini artırması
 • Teknolojik gelişmelere açık olmalarının yeni iş alanları oluşturması
Soru 3

Alaska, İzlanda ve Grönland Adası nüfus yoğunluğuna göre değerlendirildiğinde ülkemizin aşağıda verilen yörelerinden hangisine benzetilemez?

 • Teke yöresi
 • Taşeli platosu
 • Çukurova
 • Menteşe yöresi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir yerde göçe neden olan itici faktörlerden biridir?

 • Huzur ortamının varlığı ve sürekliliği
 • Sanayi tesisleri ve iş imkânları fazlalığı
 • Turizm sektörünün yıldan yıla gelişmesi
 • Tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi
Soru 5

15-49 yaş aralığındaki kadınların doğurduğu çocuk sayısı ‘’doğurganlık oranı’’ diye ifade edilir. Kadının çalışma hayatına girdiği yerlerde doğurganlık oranı azdır.
Bu bilgiye göre aşağıdaki illerimizin hangisinde doğurganlık oranı daha düşüktür?

 • Muş
 • Ankara
 • Mardin
 • Ağrı
REKLAM
Soru 6

Sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan oranının, birincil ekonomik faaliyetlerde çalışanlardan yüksek olduğu ülkeler için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

 • Ekonomik anlamda gelişmiş olduğu
 • Nüfus artış oranının yüksek olduğu
 • Coğrafi konumunun avantajlı olduğu
 • Elverişli yeryüzü şartlarına sahip olduğu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi göç alan şehirlerde ortaya çıkan ve genel olarak da çarpık kentleşme diye nitelendirilen durumlardan biri değildir?

 • Gecekondu mahallelerinin ortaya çıkması
 • Dere yataklarına yeni konutların yapılması
 • Sanayi tesislerinin kentin merkezinde kalması
 • Tarihi ve kültürel yapıların korunması
Soru 8

Kalkolitik çağda bazı köylerin büyümesiyle kentler, kentlerin bir araya gelmesiyle de ilk devletler ortaya çıktı. Devletler arasında ticaret doğdu. Maden işleme, basit tarım aletleri ve silah yapımı ile devletler güçlü imparatorluklara dönüştü.
Metne bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • Tarımda modern yöntemler kullanılmıştır.
 • Köy yerleşmeleri ortadan kalkmıştır.
 • Toplumların hayat standartları yükselmiştir.
 • Ticaretin gelişmesi savaşlara neden olmuştur.
Soru 9

Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi günümüze daha yakın bir zamanda başlamış olmasına rağmen hızlı gelişim göstererek ülkelerin kalkınmasında itici güç haline gelmiştir?

 • Sanayi
 • Ticaret
 • Tarım
 • Turizm
Soru 10

Aşağıdaki kişilerden hangisi üçüncül ekonomik faaliyet alanında çalışmaktadır?

 • Öğretmen Sibel Hanım
 • Demirci Ahmet Usta
 • Çiftçi Rıza Dayı
 • Elektrikçi Cemal Usta
Soru 11

Ulaşım sistemlerinin gelişmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisinin ticari değerini daha çok artırmıştır?

 • Kıyı şehirlerinin
 • Tarım topraklarının
 • Mal ve hizmetlerin
 • Konaklama tesislerinin
Soru 12

Avrupa’da yer alıp Kuzey Denizi ile Baltık Denizi arasında deniz ulaşımına imkân veren kanalın adı nedir?

 • Panama
 • Kiel
 • Süveyş
 • Cebeli Tarık
Soru 13

1800’lü yılların başında icat edilen trenler, kömür yakan buharlı lokomotiflerle hareket eden yavaş ve gürültülü araçlardı. Teknolojinin gelişmesiyle dizel lokomotifli trenlere geçildi. Günümüzde ise hızı saatte 300 km’yi bulan elektrikli trenler kullanılmaktadır.
Bu gelişmeye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Zamandan tasarruf sağlandı.
 • Çevre kirliliği azaltıldı.
 • Ulaşım maliyetleri düştü.
 • Seyahatler daha konforlu oldu.
REKLAM
Soru 14

Doğal afetlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Bir kısmı aniden gerçekleşir.
 • Oluşumunda insan etkisi yoktur.
 • Zararları maddi boyutta olur.
 • Her ülkeye aynı derecede hasar verir.
Soru 15

Richter ölçeği hangi doğal afet ile ilgili derecelendirme yapar?

 • Taşkın
 • Heyelan
 • Tsunami
 • Deprem
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi tsunaminin sonuçlarından biri değildir?

 • Kıyı yerleşmeleri tahrip olur.
 • Kıyı çizgisinde değişiklikler olur.
 • Ülkelere ekonomik boyutta zarar verir.
 • Yeni verimli tarım toprakları oluşur.
Soru 17

• Yerçekimi kuvveti
• Toprak yapısı ve arazi eğimi
• Yağış miktarı
Verilenlerin birlikte etkili olması aşağıdaki afetlerden hangisinin oluşma nedenidir?

 • Deprem
 • Heyelan
 • Orman yangını
 • Volkanizma
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınların olumsuz etkilerini en alt düzeye indirmek için alınan önlemlerden biridir?

 • Dere yataklarını iskâna kapatmak
 • Akarsu vadilerini hafriyatlarla doldurmak
 • Akarsu havzalarını bitki örtüsünden temizlemek
 • Barajlardan üretilen elektrik miktarını azaltmak
Soru 19

Don olayı Doğu ve İç Anadolu’da sık ve şiddetli yaşanmasına rağmen tarımın yoğun olduğu yerlerde daha büyük zararlara neden olur.
Buna göre haritada verilen yerlerin hangisi don olayının zararlarından daha fazla etkilenir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 20

Asit yağmurlarının çoğunlukla sanayisi gelişmiş bölgelerde yaşandığı düşünülürse aşağıdaki ülkelerden hangisi buna örnek gösterilir?

 • Mısır
 • İngiltere
 • Kazakistan
 • Nijerya
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDBADCDACBCADDBACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?