Din Kültürü 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Güzel, çirkin” kavramları hangi değerleri ifade etmek için kullanılır?

 • Sanatsal
 • Hukukî
 • Ahlakî
 • Dinî
Soru 2

Müminler, bir binanın tuğlaları gibi birbirine bağlıdır.
Bu hadiste aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır?

 • Emek ve rızık
 • Sağlık ve temizlik
 • Birlik ve beraberlik
 • Samimiyet ve içtenlik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde uygun görülen örf ve âdetlerdendir?

 • Kan davası gütmek
 • İftar davetleri vermek
 • Başlık parası istemek
 • Ağaçlara çaput bağlamak
Soru 4

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.”
(Tevbe suresi, 119. ayet)
Bu ayette aşağıdaki değerlerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İlim
 • Sabır
 • Tevazu
 • Dürüstlük
Soru 5

Huneyn Savaşı’nda Hevazinlilerin kurduğu pusu İslam ordusunun öncü kuvvetlerinin bozulmasına ve geri çekilmesine sebep oldu. Bu durum tüm orduyu etkiledi. Hz. Peygamber ise soğukkanlılığını koruyarak yerinde kaldı. Hz. Peygamber’in bu gayreti sonunda Müslümanlar tekrar onun etrafında toplandılar ve düşmanı bozguna uğrattılar.
Bu olaydada Hz. Peygamber’in hangi yönü vurgulanmaktadır?

 • Şecaati
 • Adaleti
 • Nezaketi
 • Merhameti
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki örf ve âdetlerden hangisinin oluşmasında dinin etkili olduğu söylenemez?

 • Mevlit okumak
 • Kına gecesi düzenlemek
 • Ölen biri için sela okumak
 • Bebeğe ezan okuyarak isim vermek
Soru 7

“Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez...”
(İsrâ suresi, 15. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Hikmet
 • Tevekkül
 • Samimiyet
 • Sorumluluk
Soru 8

“Yapacağınız hayırlar kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, hayâlarından dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar arsızca istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir.”
(Bakara suresi, 273. ayet)
Bu ayette ihtiyaç sahipleri hangi özelliğinden dolayı övülmektedir?

 • Fakir olmaları
 • Güçsüz olmaları
 • İffetli olmaları
 • İktisatlı olmaları
Soru 9

• Dîvân-ı Hikmet
• Kutadgu Bilig
• Dîvânu Lugâti’t-Türk
Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerin müelliflerinden biri değildir?

 • Yusuf Has Hacib
 • Kaşgarlı Mahmut
 • Hoca Ahmed Yesevi
 • Mevlânâ Celâleddin Rûmi
Soru 10

Medine-i Münevvere’nin önceki ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Busra
 • Yesrib
 • Taif
 • San’a
Soru 11

“Kubbetü’s Sahra” aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır?

 • Kurtuba
 • Kahire
 • Kudüs
 • Şam
Soru 12

Aşağıdaki âlimlerden hangisi Filistin’de doğmuştur?

 • İmam Şâfii
 • Yunus Emre
 • Ahmet Yesevi
 • Hacı Bektaşi Veli
Soru 13

Kudüs’ün 1187 yılında Selahaddin-i Eyyubi tarafından haçlı işgalinden kurtarıldığı savaş hangisidir?

 • Cemel
 • Sıffin
 • Hıttin
 • Kadisiye
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Şam bölgesi olarak isimlendirilen yerlerden biri değildir?

 • Suriye
 • Buhara
 • Filistin
 • Lübnan
Soru 15

Süleymaniye Külliyesi’nin mimarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sedefkâr Mehmet Ağa
 • Mimar Hayreddin
 • Mimar Kemal
 • Mimar Sinan
Soru 16

Anadolu’nun hilafetin merkezi olmasını sağlayan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yavuz Sultan Selim
 • Fatih Sultan Mehmet
 • Sultan Abdülhamit
 • Yıldırım Beyazıt
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Endülüs’te yetişen âlimlerden biri değildir?

 • İbn-i Arabi
 • İbn-i Hazm
 • İbn-i Rüşd
 • İbn-i Sina
Soru 18

Aşağıdaki tarihlerden hangisi Dört Halife Dönemi’ni kapsamaktadır?

 • 622-632
 • 632-661
 • 661-750
 • 750-1258
Soru 19

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.”
(Hucurât suresi, 13. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?

 • İnsanlar Allah tarafından yaratılmıştır.
 • Irk, renk ve dillerin farklı olması hikmetin gereğidir.
 • Eşlerin birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları vardır.
 • Allah katında üstünlük O’na olan itaat ile değerlendirilir.
Soru 20

İslam’ı kabul eden, yaşayan toplumların tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi kazanımların tümüdür.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslam medeniyeti
 • Muasır medeniyet
 • Asr-ı saadet
 • İslam tarihi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDABDCDBCACBDADBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?