Din Kültürü 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Allah’a iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İnsanın davranışlarını güzelleştirir.
 • İnsanın anlam arayışına cevap verir.
 • İnsanın kendisini üstün görmesini sağlar.
 • Diğer inanç esaslarının temelini oluşturur.
Soru 2

“...Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ındır…”
(Bakara suresi, 255. ayet )
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Evrende bir düzenin bulunduğu
 • Yaratmanın her an devam ettiği
 • Yaratılan her şeyin bir amacı olduğu
 • Tüm varlığın sahibinin Allah olduğu
Soru 3

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Allah’ın güzel isimlerini ifade etmektedir?

 • Esmâ-i hüsna
 • Lafz-ı cemal
 • Üsve-i hasene
 • Aşere-i mübeşşere
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “yaratan, yoktan var eden” anlamına gelen ismidir?

 • Rahmân
 • Hâlık
 • Fettâh
 • Gaffâr
Soru 5

Musavvir, Allah’ın şekil ve özellik veren anlamına gelen ismidir.
Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde Musavvir ismine ulaşılmaktadır?

 • “Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabb’ine karşı seni ne aldattı?”
  (İnfitâr suresi, 6-8. ayetler)
 • “Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekânı bilir…”
  (Hûd suresi, 6. ayet)
 • “Allah, kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”
  (Ankebût suresi, 62. ayet)
 • ‘‘Allah birdir, hiçbir şeye muhtaç değildir fakat her şey O’na muhtaçtır.”
  (İhlâs suresi, 1-2. ayetler)
REKLAM
Soru 6

Allah’ın Rezzâk ismi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 • Hayat veren ve dirilten
 • Tüm yaratılmışlara merhamet eden
 • Her şeyi her an gözetim altında tutan
 • Kesintisiz biçimde çokça rızıklandıran
Soru 7

Subûti sıfatlar, Allah’ta sonsuz ve mükemmel bir şekilde bulunan, diğer varlıklara da sınırlı oranda verilen sıfatlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi subûti sıfatlardan biridir?

 • Bekâ
 • İlim
 • Vahdaniyet
 • Kıyam bi- nefsihî
Soru 8

“De ki: ‘Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. ”
(Zümer suresi, 53. ayet)
Bu ayette aşağıdaki davranışlardan hangisi vurgulanmaktadır?

 • Şükretmek
 • Dua etmek
 • Tövbe etmek
 • Kur’an okumak
Soru 9

“Halîlullah” olarak anılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. İsa
 • Hz. Yusuf
 • Hz. Süleyman
 • Hz. İbrahim
Soru 10

“Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, ‘Ey Rabb’imiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır’ demişlerdi.”
Bu ayette bahsedilen gençler aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?

 • Ashab-ı kiram
 • Ashab-ı kehf
 • Ehl-i kitap
 • Ehl-i beyt
Soru 11

“Allah İmrân kızı _________ misal vermiştir: O iffetini çok iyi korumuştu, biz de ona ruhumuzdan üfledik; o, Rabb’inin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi.”
(Tahrîm suresi, 12. ayet)
Bu ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Meryem’i
 • Hatice’yi
 • Havva’yı
 • Asiye’yi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali için söylenemez?

 • Hz. Peygamber’e ilk iman eden kişilerdendir.
 • Hz. Peygamber’in kızı Hz. Fatıma ile evlenmiştir.
 • Hicret sırasında Hz. Peygamber’in yol arkadaşı olmuştur.
 • Cesaret ve kahramanlığından dolayı Allah’ın aslanı denilmiştir.
Soru 13

İslam’ın gizli davet döneminde evini Müslümanların eğitimi için açan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Erkam bin Ebi’l-Erkam
 • Hz. Abdullah bin Mesud
 • Hz. Ebu Eyyub el-Ensari
 • Hz. Muaz bin Cebel
REKLAM
Soru 14

• Hz. Peygamber kendisinden bahsederken “Mekke’de ondan daha güzel saçlı, daha güzel giyimli, daha çok nimetler içinde yaşayan birini görmemiştim.” demiştir.
• Birinci Akabe Biatı’na katılan Medineli Müslümanların talebi üzerine, öğretmen olarak Medine’ye gönderilmiştir.
Bu bilgiler aşağıdaki sahabelerden hangisine aittir?

 • Hz. Zeyd bin Sabit
 • Hz. Üsame bin Zeyd
 • Hz. Mus’ab bin Umeyr
 • Hz. Abdullah bin Reveha
Soru 15

Hz. Peygamber tarafından İslam’ı öğretmesi ve uygulaması için Yemen’e gönderilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Osman bin Afvan
 • Hz. Ömer bin Hattab
 • Hz. Halid bin Velid
 • Hz. Muaz bin Cebel
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Aişe ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • En çok hadis rivayet eden kişilerdendir.
 • Abdullah ve Urve’nin annesidir.
 • Âlim sahabelerden biridir.
 • Hz. Ebu Bekir’in kızıdır.
Soru 17

İslam dinine göre evliliğin hukuki şartı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nikâh
 • Düğün
 • Nişan
 • Çeyiz
Soru 18

İslam sanat ve kültürü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Doğal dengeyi ve kültürü bozan eserlerden uzak durulur.
 • Süslemelerde çoğunlukla somut şekil ve kavramlara yer verilir.
 • Kullanılan malzemenin doğal ve sağlam olmasına dikkat edilir.
 • Mimaride sadelik, sağlamlık, fonksiyonellik ve estetik ön planda tutulur.
Soru 19

Makâlât isimli eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Şeyh Galip
 • Pir Sultan Abdal
 • Hoca Ahmet Yesevi
 • Hacı Bektaşî Velî
Soru 20

• Arapça’da “altınla yapılan süsleme” anlamına gelir.
• Genelde Kur’an-ı Kerim ve el yazması eserlerin kenar süslemelerinde ve levhaların süslenmesinde kullanılmıştır.
Hakkında bilgi verilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Minyatür
 • Ebru
 • Tezhip
 • Hat
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABADBCDBACACDBABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?